20 Ad 6/2013 - 18Usnesení KSOS ze dne 11.06.2013

20 Ad 6/2013-18

USNESENÍ

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Janou Záviskou v právní věci žalobkyně M. K., proti žalované České správě sociálního zabezpečení, se sídlem Praha 5, Křížová 25, o žalobě ze dne 25.4.2013, proti rozhodnutí žalované ze dne 9.4.2013, o invalidní důchod,

takto:

I. Návrh se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] U zdejšího soudu byla podána dne 29.4.2013 žaloba datována dnem 25.4.2013 proti výše označenému rozhodnutí žalované. Žalobkyně uvedla, že jí byl odebrán 3. stupeň invalidity. Má 57 let, přes 21let se ambulantně léči na psychiatrii a 12 let je pod kontrolou ortopeda. Zdravotní stav je stále stejný, může se však zhoršit. Žádá o přezkoumání věci.

[2] Žalobkyně k žalobě nepřiložila stejnopis napadeného rozhodnutí, dokonce jej ani neoznačila dnem či číslem jednacím, proto byla usnesením ze dne 13.5.2013 vyzvána k doplnění žaloby a předložení stejnopisu napadeného rozhodnutí. Dne 20.5.2013 žalobkyně předložila soudu stejnopis rozhodnutí ze dne 9.4.2013 a uvedla, že zasílá požadované rozhodnutí ze dne 9.4.2013, čísloX, které jí bylo doručeno dne 15.4.2013.

[3] Žalovaná k žalobě dne 7.6.2013 uvedla, že ve věci invalidního důchodu bylo rozhodnuto naposledy rozhodnutím dne 9.4.2013, kterým bylo rozhodnuto, že podle § 56 odst. 1 písm. d) a § 41 odst. 3 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále též zdp), se účastnici řízení (nyní žalobkyni), od 8.5.2013 snižuje výše invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně na invalidní důchod pro invaliditu druhého stupně, a to na základě výsledku posouzení zdravotního stavu Okresní správou sociálního zabezpečení Ostrava uskutečněném dne 14.2.2013. Podle tohoto posudku byla žalobkyně shledána od 14.2.2013 invalidní podle § 39 odst. 2 písm. b) zdp. Vzhledem k tomu, že žalobkyně nebyla spokojena s posouzením svého zdravotního stavu, podala dne 16.4.2013 proti tomuto rozhodnutí námitky. V řízení o námitkách byl lékařkou ČSSZ dne 4.6.2013 znovu posouzen zdravotní stav žalobkyně. O námitkách žalobkyně dosud nebylo rozhodnuto.

[4] Dle ust. § 4 odst. 1 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb. soudní řád správní (dále jen s.ř.s.) soudy ve správním soudnictví rozhodují o žalobách proti rozhodnutím vydaným v oblasti veřejné správy orgánem moci výkonné, orgánem územního samosprávného celku, jakož i fyzickou nebo právnickou osobou nebo jiným orgánem, pokud jim bylo svěřeno rozhodování o právech a povinnostech fyzických a právnických osob v oblasti veřejné správy.

[5] Podle ust. § 65 odst. 1 s.ř.s., kdo tvrdí, že byl na svých právech zkrácen přímo nebo v důsledku porušení svých práv v předcházejícím řízení úkonem správního orgánu, jímž se zakládají, mění, ruší nebo závazně určují jeho práva nebo povinnosti, může se žalobou domáhat zrušení takového rozhodnutí, popřípadě vyslovení jeho nicotnosti, nestanoví-li tento nebo zvláštní zákon jinak.

[6] Podle § 46 odst. 1 písmeno d) s.ř.s. soud usnesením odmítne návrh, jestliže návrh je podle tohoto zákona nepřípustný.

[7] Od 1.1.2010 zákonem č. 479/2008 Sb. došlo ke změně v řízení ve věcech důchodového pojištění; mimo jiné tak, že proti rozhodnutí orgánu sociálního zabezpečení lze jako řádný opravný prostředek podat písemné námitky do 30 dnů ode dne jeho oznámení. Námitky se podávají orgánu sociálního zabezpečení, který rozhodnutí vydal. Konkrétně tedy, žalobkyně proti rozhodnutí ze dne 9.4.2013 musí nejdříve ve lhůtě do 30 dnů ode dne následujícího po doručení předmětného rozhodnutí podat námitky u České správy sociálního zabezpečení nebo u okresní správy sociálního zabezpečení, ve kterých uvede, v čem spatřuje nesprávnost rozhodnutí a Česká správa sociálního zabezpečení o námitkách rozhodne. Dle vyjádření žalované žalobkyně námitky uplatnila, avšak nebylo o nich zatím rozhodnuto. Teprve proti tomuto dalšímu rozhodnutí (rozhodnutí o námitkách) lze k soudu podat žalobu a v rámci soudního řízení bude zdravotní stav posuzovat posudková komise Ministerstva práce a sociálních věcí (§ 88, § 88a zákona č. 582/1991 Sb., ve znění zákona 479/2008 Sb.).

[8] Vzhledem ke skutečnosti, že žalobkyně podala u soudu žalobu dříve než Česká správa sociálního zabezpečení o námitkách rozhodla, soud žalobu odmítnul § 46 odst. písm. b) s.ř.s. pro předčasnost podání návrhu.

[9] Výrok o nákladech řízení je odůvodněn ust. § 60 odst. 3 věta první s.ř.s. dle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li žaloba odmítnuta.

Poučení : Proti tomuto usnesení je možno podat kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně ve lhůtě do dvou týdnů po doručení rozhodnutí, ve dvojím vyhotovení. Podmínkou řízení o kasační stížnosti je povinné zastoupení advokátem, pokud stěžovatel sám nebo jeho zástupce nemá vysokoškolské právnické vzdělání.

V Ostravě dne 11. června 2013

JUDr. Jana Záviská


- samosoudkyně –