20 Ad 11/2011 - 25Rozsudek KSOS ze dne 20.07.2011

20Ad 11/2011-25

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Janou Záviskou v právní

věci žalobce G. B., proti žalované České správě sociálního zabezpečení se sídlem

Praha 5, Křížová 25, k žalobě proti správnímu rozhodnutí žalované ze dne 17.12.2010

číslo X, o nároku na invalidní důchod

takto:

I. Žaloba s e zamítá.

II. Žádnému z účastníků se nepřiznává náhrada nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] Žalobci byla zamítnuta žádost o invalidní důchod.

[2] Žalobce podal včasnou žalobu proti v záhlaví označenému rozhodnutí žalované a nesouhlasil s poklesem pracovní schopnosti pouze o 20 %. Navrhl zrušit napadené rozhodnutí.

[3] Žalovaná k žalobě uvedla, že vzhledem k tomu, že nárok a výplata důchodové dávky je závislá na posouzení zdravotního stavu, navrhla vypracování posudku posudkovou komisí Ministerstva práce a sociálních věcí, která dostatečně a objektivně posoudí, zda je žalobce invalidní. U jednání soudu, po provedení důkazu posudkem posudkovou komisí MPSV ČR v Ostravě, navrhla žalobu zamítnout.

[4] Napadeným rozhodnutím žalovaná zamítla námitky a své rozhodnutí ze dne 5.5.2010 číslo X potvrdila. Rozhodnutí odůvodnila novým posudkem o invaliditě ze dne 15.12.2010, dle kterého žalobce nebyl invalidní dle § 39 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb., neboť míra poklesu pracovní schopnosti z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu byla určena ve výši 20 %. Rozhodující příčinou dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu s nejvýznamnějším dopadem na pokles jeho pracovní schopnosti je zdravotní postižení uvedené v kapitole XIII (postižení svalové a kosterní soustavy), odd. E (dorzopatie a spondylopatie), položce 1 (bolestivý syndrom páteře včetně stavů po operaci páteře nebo po úrazech páteře, degenerativní změny páteře, výhřezy meziobratlových plotének), písm. b (s lehkým funkčním postižením, postižení zpravidla více úseků páteře, polytopní blokády s omezením pohyblivosti, svalové dysbalance, porucha statiky a dynamiky páteře s občasnými projevy kořenového dráždění, s recidivujícím lehkým neurologickým nálezem, bez známek poškození nervu, některé denní aktivity vykonávány s obtížemi), přílohy k vyhlášce č. 359/2009 Sb.

[5] Rozhodnutím ze dne 5.5.2010 byla žalobci zamítnuta žádost o invalidní důchod pro nesplnění podmínek ustanovení § 38 zákona č. 155/1995 Sb. s odůvodněním, že podle posudku Okresní správy sociálního zabezpečení Ostrava ze dne 22.4.2010 není invalidní, neboť z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu jeho pracovní schopnost poklesla pouze o 20 %.

[6] Krajský soud provedeným řízením a dokazováním vzal za prokázané, že žalovaná ve správním řízením zhodnotila zdravotní stav žalobce jako dlouhodobě nepříznivý s poklesem pracovní schopnosti nižším než 35 %, přičemž jak lékařem OSSZ Ostrava tak i lékařem ČSSZ v řízení o námitkách byl pokles stanoven o 20%, když shodně pokles pracovní schopnosti byl hodnocen dle kap. XIII, ddd. E, pol. 1b přílohy k vyhlášce č. 359/2009 Sb.

[7] Posudkem posudkové komise Ministerstva práce a sociálních věcí ČR s pracovištěm v Ostravě ze dne 2.6.2011, který byl vypracován k žádosti zdejšího soudu, bylo prokázáno, že u žalobce k datu napadeného rozhodnutí se jednalo o dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav, daný recidivujícím lumboischiadickým syndromem vpravo s prokázanými lehkými až diskrétními proganglionárními změnami radikomu S1 vlevo. Dle NMR ze 14.10.2010 mělká dorsální paramediální asymetrická protruse disku L1 vpravo, bez výrazné komprese durálního vaku, mírně užší intervertebrální foramina L4/5 a L5/S1 bez komprese kořenů, durální vak a kořeny volné, dorzální mícha bez ložiskových změn, páteřní kanál primárně přiměřené šíře. Neurochirurgická intervence není indikovaná. Neprokázán cévní charakter udávaných klaudikací. Arteriální hypertenze s kolísavou kompenzací při léčbě. Obezita I. St. S BMI = 34,5. Simplexní osobnost. Posledních 13 let je evidován na úřadu práce. Mnohočetná cholecystolithiasa. Ren duplex vpravo, tabakismus. Rozhodující příčinou dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, který byl k datu 17.12.2010 stabilizován s popsanou poruchou funkce, byl recidivující lumboischiadický syndrom vpravo s lehkými až diskrétními preganglionárními změnami radikomu S1, uvedený v příloze k vyhlášce č. 359/2009 Sb. v kapitole XIII, oddílu E, položce 1b, vedoucí k poklesu pracovní schopnosti na horní hranici z rozmezí 10-20 %, tj. o 20 % i s přihlédnutím k dalším chorobným stavům, a dále bez již dalšího zvýšení dle § 3 cit vyhlášky. Nebyly zjištěny příznaky pro zařazení dle položek 1c nebo 1d. K datu napadeného rozhodnutí žalobce nebyl invalidní podle § 39 odst. 1 zákona číslo 155/95 Sb., ve znění zákona č. 306/2008 Sb., neboť nešlo o pokles pracovní schopnosti z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nejméně o 35 %.

[8] Uvedená skutková zjištění soud opírá o listinné důkazy, a to rozhodnutí žalované ze dne 17.12.2010 o námitkách, posudek lékaře Okresní správy sociálního zabezpečení v Ostravě ze dne 22.4.2010 o invaliditě, posudek o invaliditě ze dne 15.12.2010 vypracovaný v řízení o námitkách a posudek posudkové komise Ministerstva práce a sociálních věcí ČR s pracovištěm v Ostravě ze dne 2.6.2011.

[9] Po zhodnocení provedeného dokazování dospěl soud k závěru, že žaloba není důvodná.

[10] Přezkoumává-li krajský soud k žalobě správní rozhodnutí žalované o nároku na důchodovou dávku podmíněnou zdravotním stavem, což v projednávané věci je nárok na invalidní důchod, je rozhodnutí soudu především závislé na odborném lékařském posudku. V soudním řízení ve věcech důchodového pojištění posuzuje zdravotní stav Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR svými posudkovými komisemi (§ 4 odst. 2 zákona č. 582/91 Sb.). Tato komise je oprávněná nejen k celkovému posouzení zdravotního stavu a dochované pracovní schopnosti žalobce, ale též k posouzení schopnosti soustavné výdělečné činnosti a k zaujetí posudkového závěru o invaliditě, jejím vzniku, trvání a zániku. Z tohoto důvodu byl vypracován odborný lékařský posudek posudkovou komisí MPSV ČR v Ostravě a tento důkaz považuje soud za stěžejní. Posudková komise podala posudek v řádném složení, stanoveném vyhláškou č. 182/1991 Sb. v platném znění s náležitostmi uvedenými v ust. § 7 vyhl. č. 359/2009 Sb., na základě zdravotní dokumentace žalobce a odborným členem komise byl lékař – odborný neurolog. Posudková komise se shodla s posudkovými orgány, které posuzovaly invaliditu ve správním řízení, že pokles pracovní schopnosti u žalobce je nižší než 35 %, tedy, že nedosahuje míry, která zakládá invaliditu. Posudková komise v Ostravě vycházela z konkrétních lékařských nálezů, zejména neurologických, včetně rtg a hodnotila pokles pracovní schopnosti dle kap. XIII, odd. E, položky 1.b přílohy k vyhlášce č. 359/2009 Sb. o 20 %.Vzhledem k uvedenému soud dospěl k závěru, že posudek posudkové komise MPSV ČR v Ostravě je přesvědčivý a úplný a soud jej pro své rozhodnutí převzal. Soud považuje hodnocení míry poklesu schopnosti soustavné výdělečné činnosti žalobce podle přílohy k vyhl.č. 359/2009 Sb. v kap. XIII, odd. E, položce 1.b za přesvědčivé, neboť tato položka je určena pro bolestivý syndrom páteře včetně stavů po operaci páteře nebo po úrazech páteře, degenerativní změny páteře, výhřezy meziobratlových plotének a dle písm. b) pro stav s lehkým funkčním postižením, postižení zpravidla více úseků páteře, polytopní blokády s omezením pohyblivosti, svalové dysbalance, poruchy statiky a dynamiky páteře s občasnými projevy kořenového dráždění, s recidivujícím lehkým neurologickým nálezem, bez známek poškození nervu, přičemž některé denní aktivity jsou vykonávány s obtížemi.

[11] Podle ust. § 75 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb. (soudní řád správní) při přezkoumání rozhodnutí vychází soud ze skutkového a právního stavu, který tu byl v době rozhodování správního orgánu.

[12] Vzhledem k tomu, že k uznání invalidity je nutno prokázat pokles pracovní schopnosti alespoň v míře 35 %, a v takovém rozsahu prokázán nebyl, nelze žalobce k datu napadeného rozhodnutí považovat za invalidního.

[13] Žádnému z účastníků nepřiznal soud právo na náhradu nákladů řízení, neboť žalobce nebyl úspěšný a žalovaná nemá právo na náhradu nákladů ze zákona (§ 60 odst. 1, 2 s.ř.s. a § 118d odst. 1 zákona č. 582/91 Sb. v plat.znění ).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně ve lhůtě do dvou týdnů po doručení rozhodnutí, prostřednictvím podepsaného soudu, písemně ve dvojím vyhotovení.

V Ostravě dne 20. července 2011

Za správnost vyhotovení:
JUDr. Jana Záviská, v.r. Iva Charvátová
samosoudkyně