20 Ad 10/2014 - 12Usnesení KSOS ze dne 03.04.2014

20Ad 10/2014-12

USNESENÍ

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Janou Záviskou v právní věci žalobce M. B. proti žalované České správě sociálního zabezpečení se sídlem Praha 5, Křížová 25, k žalobě ze dne 17.2.2014

takto:

I. Návrh žalobce se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Dne 18.2.2014 byla u zdejšího soudu podána žaloba sepsaná dne 17.2.2014 s označením, že se jedná o správní žalobu na zrušení posudku o invaliditě a následně zrušení rozhodnutí o přiznání invalidního důchodu druhého stupně. V žalobě žalobce uvedl, že rozhodnutím České správy sociálního zabezpečení ze dne 21.11.2013 čj. X mu byl přiznán invalidní důchod druhého stupně. Proti tomu rozhodnutí podal námitky dne 23.12.2013, kterým však nebylo vyhověno, jak dokazuje posudek o invaliditě ze dne 16.1.2014 č.j. LPS/2014/12-NR-MRS_CSSZ. Při posuzování jeho zdravotního stavu nebylo přihlédnuto k ustanovení § 3 odst. 1 vyhl. 359/2009 Sb., o posuzování invalidity. Jak vyplývá z lékařských zpráv, prodělal virovou encefalitidu s epilepsií a organickým psychosyndromem. V posledních měsících se prohlubuje bradypsychismus do úrovně defektu. Poněvadž žalobce k návrhu nepřiložil napadené rozhodnutí, byl soudem vyzván k jeho předložení; žalobce předložil rozhodnutí žalované ze dne 21.11.2013 o přiznání invalidního důchodu od 17.10.2013 pro invaliditu druhého stupně, posudek pracoviště ČSSZ Ostrava, oddělení lékařské posudkové služby ze dne 16.1.2014.

Žalovaná dne 24.3.2014 se vyjádřila k žalobě tak, že datem 16.1.2014 je označen lékařský posudek č.j. LPS/2014/12-NR-MRS_CSSZ, vypracovaný pro účely řízení o námitkách lékařem žalované, který invaliditu žalobce posoudil ve smyslu ustanovení § 5 písm. j/ a § 8 odst. 9 zákona č. 582/1991 Sb., a sloužící pro žalovanou jako podklad pro vydání rozhodnutí o námitkách, k čemuž je žalovaná příslušná podle § 88 odst. 3 a 4 zákona č. 582/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Na podkladě takto zjištěného skutkového stavu žalovaná (detašované pracoviště Ostrava) vydala dne 27.1.2014 rozhodnutí č.j. X, kterým zamítla námitky žalobce, a které se do dnešního dne nepodařilo žalobci doručit. Z uvedeného je patrné, že žalobce podal žalobu, aniž by nejprve obdržel rozhodnutí žalované, proti němuž žalobu lze podat dle § 72 odst. 1 s.ř.s. Jakmile citované rozhodnutí žalované bude žalobci doručeno, dostane se mu současně řádného poučení o možnostech soudního přezkumu rozhodnutí. Žalovaná navrhuje soudu, aby žalobu žalobce podle ust. § 46 odst. 1 písm. b/ s.ř.s. odmítl.

Z předloženého dávkového spisu žalované soud zjistil, že dne 2.10.2013 žalobce požádal o změnu výše invalidního důchodu a dne 23.10.2013 byl lékařem Okresní správy sociálního zabezpečení Ostrava posouzen se závěrem, že od 17.10.2013 se u něj jedná o invaliditu II. stupně. Dne 21.11.2013 žalovaná vydala rozhodnutí pod číslem X o přiznání invalidního důchodu podle ustanovení § 39 odst. 2 písm. b) zákona o důchodovém pojištění a čl. II bodu 3 zákona č. 220/2011 Sb. ode dne 17.10.2013 pro invaliditu druhého stupně ve výši 3803,- Kč měsíčně. Rozhodnutí ze dne 21.11.2013 bylo žalobci doručeno dne 28.11.2013. Žalobce podal proti uvedenému rozhodnutí dne 23.12.2013 námitky a 16.1.2014 byl v rámci námitkového řízení znovu zdravotní stav hodnocen se závěrem, že se jedná o invaliditu druhého stupně. V dávkovém spise není založeno rozhodnutí o námitkách.

Dle ust. § 4 odst. 1 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb. soudního řádu správního (dále jen s.ř.s) soudy ve správním soudnictví rozhodují o žalobách proti rozhodnutím vydaným v oblasti veřejné správy orgánem moci výkonné, orgánem územního samosprávného celku, jakož i fyzickou nebo právnickou osobou nebo jiným orgánem, pokud jim bylo svěřeno rozhodování o právech a povinnostech fyzických a právnických osob v oblasti veřejné správy.

Podle ust. § 65 odst. 1 s.ř.s. kdo tvrdí, že byl na svých právech zkrácen přímo nebo v důsledku porušení svých práv v předcházejícím řízení úkonem správního orgánu, jímž se zakládají, mění, ruší nebo závazně určují jeho práva nebo povinnosti, (dále jen "rozhodnutí"), může se žalobou domáhat zrušení takového rozhodnutí, popřípadě vyslovení jeho nicotnosti, nestanoví-li tento nebo zvláštní zákon jinak.

Podle ust. § 46 odst. 1 písm. b) s.ř.s. soud usnesením odmítne návrh, jestliže návrh byl podán předčasně nebo opožděně.

Žalobu proti rozhodnutí správního orgánu lze podle ust. § 72 odst. 1 s.ř.s. podat do dvou měsíců poté, kdy rozhodnutí bylo žalobci oznámeno doručením písemného vyhotovení nebo jiným zákonem stanoveným způsobem, nestanoví-li zvláštní zákon lhůtu jinou.

Žalobce k žádosti soudu předložil toliko rozhodnutí ze dne 21.11.2013 o přiznání invalidního důchodu. V uvedeném rozhodnutí byl žalobce poučen o možnosti podat u České správy sociálního zabezpečení nebo u kterékoli okresní správy sociálního zabezpečení námitky. Tohoto práva žalobce využil a námitky podal. Jak bylo dále z obsahu správních spisů i z vyjádření žalované zjištěno, rozhodnutí o námitkách dosud nebylo žalobci doručeno, resp. nebylo doručeno do dne podání žaloby. Žalovaná tak sice k námitkám již znovu posoudila zdravotní stav žalobce, byl vypracován posudek dne 16.1.2014, ale dosud nevydala a nedoručila žalobci rozhodnutí o námitkách. Žalobce, aniž mu bylo rozhodnutí o námitkách doručeno, podal u zdejšího soudu žalobu. Soud podotýká, že posudek o zdravotním stavu vypracován v rámci řízení o důchodovém nároku, není rozhodnutím ve smyslu výše citovaného ustanovení § 65 s.ř.s., je jen podkladem, resp. jedním z důkazů pro rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení o nároku na důchodovou dávku.

S ohledem na výše uvedené soud již jen konstatuje, že podal-li žalobce žalobu v průběhu námitkového řízení, před vydáním a doručením rozhodnutí o námitkách, podal žalobu předčasně.

Vzhledem k výše uvedenému soud návrh podle ust. § 46 odst. 1 písm. b) s.ř.s. odmítnul pro jeho předčasnost.

Jen pro úplnost soud dodává, že žalobce po obdržení rozhodnutí o námitkách bude mít právo ve lhůtě do dvou měsíců od jeho doručení znovu u zdejšího soudu podat žalobu, ke které přiloží stejnopis rozhodnutí o námitkách.

Výrok o nákladech řízení je odůvodněn ust. § 60 odst. 3 s.ř.s., podle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno nebo žaloba odmítnuta.

Poučení : Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě do dvou týdnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí. Kasační stížnost se podává ve dvou vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí č. 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s.ř.s.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

V Ostravě dne 3. dubna 2014

JUDr. Jana Záviská

samosoudkyně