19 Ad 56/2012 - 11Usnesení KSOS ze dne 21.12.2012

19Ad 56/2012-11

USNESENÍ

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Bohuslavou Drahošovou v právní věci žalobkyně D. S., proti žalované České správě sociálního zabezpečení se sídlem Praha 5, Křížová 25, ke správní žalobě proti rozhodnutí , k podání bez uvedení data,

takto:

I. Řízení o podání žalobkyně bez uvedení data, které bylo doručeno Krajskému soudu v Ostravě dne 26.9.2012, se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobkyně adresovala Krajskému soudu v Ostravě podání bez uvedení data, ve kterém uvedla, že nesouhlasí s odůvodněním rozhodnutí.

Vzhledem k tomu, že podání žalobkyně v dané podobě nelze projednat, neboť postrádá zákonem stanovené náležitosti ve smyslu ust. § 71 s.ř.s., byla žalobkyně soudem vyzvána usnesením ze dne 1.10.2012 č.j. 19Ad 56/2012-3, aby ve lhůtě 15-ti dnů ode dne doručení tohoto usnesení opravila a doplnila své podání podle pokynů uvedených v tomto usnesení a byla poučena o skutečnosti, že nebude-li v této lhůtě podání doplněno a v řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračovat, soud řízení odmítne.

Na tuto výzvu, kterou žalobkyně převzala dne 11.10.2012, žalobkyně nereagovala.

Žalobkyně tedy své původní podání v soudem stanovené lhůtě, ale ani v dodatečně poskytnuté lhůtě nedoplnila ani neopravila podle pokynů soudu uvedených ve výše uvedeném usnesení. Podání žalobkyně doručené Krajskému

soudu v Ostravě dne 26.9.2012, tak i nadále nesplňuje ani základní zákonem stanovené náležitosti ve smyslu ust. § 71 s.ř.s.

Práva na soudní ochranu je nezbytné se domáhat stanoveným způsobem (čl. 36 odst.1Listiny základních práv a svobod). Jestliže žalobkyně na výzvu soudu k odstranění vad podání ze dne 1.10.2012 nereagovala v soudem stanovené lhůtě, ale ani v dodatečně poskytnuté lhůtě, a podání tak nesplňuje ani základní stanovené náležitosti ve smyslu § 71 s.ř.s., není možno v řízení pokračovat. Soud proto řízení o tomto podání podle ust. § 37 odst. 5 s.ř.s. odmítl.

O náhradě nákladů řízení rozhodl soud podle ust. § 60 odst. 3 s.ř.s., podle nějž žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno nebo žaloba odmítnuta.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označeni rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

V Ostravě dne 21. prosince 2012

JUDr. Bohuslava Drahošová

samosoudkyně