18 Cad 126/2009 - 20Rozsudek KSOS ze dne 05.08.2010

18Cad 126/2009-20

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem JUDr. Petrem Indráčkem v právní věci žalobce L. T., proti žalované České správě sociálního zabezpečení se sídlem Praha 5, Křížová 25, o žalobě proti rozhodnutí ze dne 31.8.2009 č. x, o odnětí částečného invalidního důchodu,

takto:

I. Žaloba se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Rozhodnutím ze dne 31.8.2009 č. x žalovaná Česká správa sociálního zabezpečení odňala od 8.10.2009 žalobci podle § 56 odst. 1 písm. a) zákona č. 155/1995 Sb. v platném znění částečný invalidní důchod s odůvodněním, že žalobce podle posudku lékaře Okresní správy sociálního zabezpečení v Novém Jičíně ze dne 19.8.2009 již není částečně invalidní, neboť z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu poklesla jeho schopnost soustavné výdělečné činnosti o 15%.

Proti uvedenému rozhodnutí podal žalobce včasnou žalobu, ve které uvedl, že se jeho zdravotní stav dosud nezlepšil a že nadále odpovídá plné invaliditě.

Žalovaná navrhovala zamítnutí žaloby jako nedůvodné.

Krajský soud provedl důkaz napadeným rozhodnutím žalované ze dne 31.8.2009 č. x, připojeným posudkovým spisem žalobce vedeným OSSZ v Novém Jičíně, posudkem posudkové komise Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (dále jen „PK MPSV ČR“) ze dne 22.4.2010 a poté dospěl k závěru, že žaloba není důvodná.

Z hlediska skutkových zjištění vyplývajících z připojeného posudkového spisu žalobce vzal v daném případě krajský soud za prokázáno, že žalobce pobíral od 21.9.1990 částečný invalidní důchod. Dne 19.8.2009 posoudil žalobcův zdravotní stav lékař pověřený vypracováním posudku pro OSSZ v Novém Jičíně se závěrem, že žalobce již není nadále částečně invalidní ani plně invalidní, neboť pokles schopnosti soustavné výdělečné činnosti činí u něj 15%, a to podle kapitoly XV, oddílu F, položky 2, písm. b) přílohy č. 2 k vyhlášce č. 284/1995 Sb. v platném znění.

Jelikož rozhodnutí soudu v daném případě, kdy se jedná o dávku důchodového pojištění podmíněnou nepříznivým zdravotním stavem občana a jeho dochovanou pracovní schopností, je závislé především na odborném lékařském posouzení, vyžádal krajský soud odborný lékařský posudek PK MPSV ČR, která je k podání tohoto posudku povolána přímo ze zákona podle ust. § 4 odst. 2 zákona č. 582/1991 Sb. v platném znění. Z posudku této komise krajský soud zjistil, že vycházela při jeho vypracování z kompletní zdravotní dokumentace od ošetřujícího praktického lékaře MUDr. K., z lékařských nálezů předložených při jednání posudkové komise, které měla k dispozici, z vlastního zjištění při tomto jednání a ze zdravotní dokumentace doložené ve spisu OSSZ v Novém Jičíně. Posudková komise uvádí v posudku jednotlivé odborné lékařské nálezy a učinila závěr, že rozhodující příčinou dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu žalobce k datu vydání napadeného rozhodnutí žalované je dominantní postižení páteře. Na dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu se podílí i zvýšený tlak krve a nadváha. Rozhodující příčinou dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je tedy bolestivý syndrom páteře s lehkým omezením funkce s občasnými projevy nervového dráždění, EMG vyšetření neprokázanými s omezením pro fyzicky náročné aktivity a vynucené polohy. Tento stav posudkově odpovídá hodnocení dle kapitoly XV, oddílu F, položce 2, písm. b) přílohy č. 2 k vyhlášce č. 284/1995 Sb. v platném znění, přičemž nejsou splněna klinická kritéria hodnocení dle písm. c), d) a e) citované položky. Pokles schopnosti soustavné výdělečné činnosti hodnotila PK MPSV ČR horní hranicí rozmezí této položky 25% s přihlédnutím k hypertenzi, obezitě a poslednímu pracovnímu zařazení žalobce. Dodala, že od doby přiznání částečné invalidity v roce 1990 došlo ke stabilizaci zdravotního stavu, vertebrogenní

pokračování 3 - - 18Cad 126/2009

potíže jsou spíše sporadické a výraznější kořenová symptomatologie není popisována, žalobce je bez paréz. Zdravotní stav posudková komise proto považuje za zlepšený a stabilizovaný.

Krajský soud v souladu s ust. § 75 odst. 1 s.ř.s. při přezkoumávání napadeného rozhodnutí žalované vycházel ze skutkového a právního stavu, který tu byl dán v době rozhodování žalovaného správního orgánu. Přitom dospěl k závěru, že žalobce k datu vydání napadeného rozhodnutí 22.4.2009 nebyl částečně invalidní. Domáhal-li se žalobce nadále poskytování částečného invalidního důchodu, je nutno poukázat na ust. § 44 zákona č. 155/1995 Sb. v platném znění, dle kterého je pojištěnec částečně invalidní, jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu poklesla jeho schopnost soustavné výdělečné činnosti nejméně o 33%. Pojištěnec je částečně invalidní též tehdy, jestliže mu dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav značně ztěžuje obecné životní podmínky. Uvedené podmínky však žalobce k datu vydání napadeného rozhodnutí žalované nesplňoval, neboť pokles schopnosti soustavné výdělečné činnosti činil u něj toliko 25% a dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav mu značně neztěžoval obecné životní podmínky. Tento závěr jednoznačně vyplývá z posudku posudkové komise MPSV ČR, o jehož úplnosti a správnosti v daném případě krajský soud nemá důvodu pochybovat. PK MPSV ČR vycházela z úplné zdravotní dokumentace žalobce a zdravotní stav žalobce posuzovala ve složení z posudkového lékaře a dalšího odborného lékaře – neurologa, tedy lékaře z oboru nemoci, která byla u žalobce dominantní v době uznání částečné invalidity. PK MPSV ČR také odůvodnila zánik částečné invalidity žalobce ve zlepšeném a stabilizací jeho zdravotního stavu.

Jelikož žalobce k datu 31.8.2009 neplnil zákonné podmínky částečné invalidity, k uvedenému datu nebyl částečně invalidní, a proto mu částečný invalidní důchod nenáležel. Žalovaná tedy nepochybila, když napadeným rozhodnutím v souladu s ust. § 56 odst. 1 písm. a) zákona č. 155/1995 Sb. v platném znění částečný invalidní důchod žalobci odňala.

Na základě výše uvedeného krajský soud v souladu s ust. § 78 odst. 7 s.ř.s. žalobu zamítl, neboť není důvodná.

Žádnému z účastníků nebylo přiznáno právo na náhradu nákladů řízení, neboť žalobce v řízení úspěšný nebyl a žalovaná na jejich náhradu nárok ze zákona nemá (ust. § 60 odst. 2 s.ř.s. a ust. § 118d zák.č. 582/1991 Sb. v platném znění).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně ve lhůtě dvou týdnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení, prostřednictvím podepsaného soudu, a to písemně, ve dvojím vyhotovení. Podmínkou řízení o kasační stížnosti je povinné zastoupení stěžovatele advokátem, pokud stěžovatel sám nemá vysokoškolské právnické vzdělání.

V Ostravě dne 5. srpna 2010

Za správnost vyhotovení: Samosoudce: Jana Valošková JUDr. Petr Indráček,v.r.