18 Ad 9/2011 - 19Rozsudek KSOS ze dne 30.06.2011

18Ad 9/2011-19

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem JUDr. Petrem Indráčkem v právní věci žalobce R. R., , proti žalované České správě sociálního zabezpečení se sídlem Praha 5, Křížová 25, o žalobě proti rozhodnutí ze dne 20.12.2010 č.j. X, o zamítnutí námitek a potvrzení rozhodnutí žalované ze dne 10.9.2010,

takto:

I. Rozhodnutí žalované České správy sociálního zabezpečení se pro

vady řízení zrušuje a věc se jí vrací k dalšímu řízení.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Rozhodnutím ze dne 20.12.2010 č.j. X žalovaná Česká správa sociálního zabezpečení zamítla námitky žalobce a potvrdila své rozhodnutí ze dne 10.9.2010, kterým rozhodla, že žalobci náleží od 12.10.2010

invalidní důchod pro invaliditu druhého stupně namísto invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, neboť podle posudku Okresní správy sociálního

Pokračování -2- 18Ad 9/2011

zabezpečení v Bruntále ze dne 7.7.2010 žalobce již není invalidní pro invaliditu třetího stupně dle ust. § 39 odst. 2 písm. c) zákona č. 155/1995Sb. ve znění pozdějších předpisů, ale je od 7.7.2010 invalidní pro invaliditu druhého stupně podle ust. § 39 odst. 2 písm. b) téhož zákona. Podle uvedeného posudku poklesla z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu pracovní schopnost žalobce o 50%.

Proti shora uvedenému rozhodnutí podal žalobce včasnou žalobu a namítal, že posudkový lékař nevzal v úvahu to, že se jeho zdravotní stav oproti minulým rokům, kdy mu byl přiznán invalidní důchod třetího stupně, zhoršil. Dochází u něj k tuhnutí páteře, není schopen dlouhodobého pohybu a sebemenší práce jej unavuje.

Krajský soud provedl důkaz napadeným rozhodnutím žalované ze dne 20.12.2010 č.j. X, připojeným posudkovým spisem žalobce vedeným u OSSZ v Bruntále, žalobcem předloženými lékařskými zprávami a posudkem posudkové komise Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (dále jen „PK MPSV ČR“) ze dne 18.5.2011 a poté dospěl k závěru, že žaloba je důvodná.

Z hlediska skutkových zjištění vyplývajících z připojeného posudkového spisu žalobce vzal v daném případě krajský soud za prokázáno, že žalobce měl přiznán částečný invalidní důchod od 13.8.1989. Od 25.9.2009 byl posouzen jako plně invalidní, přičemž dne 7.7.2010 byl posouzen v rámci kontrolní lékařské prohlídky lékařem pověřeným vypracováním posudku pro OSSZ Bruntál se závěrem, že je invalidní, avšak nejde již o invaliditu třetího stupně, ale jde o invaliditu druhého stupně s poklesem pracovní schopnosti podle kapitoly XIII, oddíl E, položky 1, písm. c) přílohy k vyhl. č. 359/2009 Sb. o 40% a s ohledem na další postižení zdravotního stavu zvýšil posudkový lékaře toto hodnocení o 10% na celkových 50%. Datum změny stupně invalidity stanovil pak na 7.7.2010. Rozhodnutím ze dne 10.9.2010 žalovaná přiznala žalobci invaliditu druhého stupně od 12.10.2010.

Proti uvedenému rozhodnutí podal žalobce námitky, kterými žádal o přezkoumání napadeného rozhodnutí a o ponechání invalidity třetího stupně. O těchto námitkách rozhodla žalovaná napadeným rozhodnutím, a to na základě

posudku o invaliditě žalobce ze dne 10.12.2010.

Jelikož rozhodnutí soudu v daném případě, kdy se jedná o dávku důchodového pojištění podmíněnou nepříznivým zdravotním stavem občana a jeho dochovanou pracovní schopností je závislé především na odborném lékařském posouzení, vyžádal krajský soud odborný lékařský posudek PK MPSV ČR, která je k podání tohoto posudku povolána přímo ze zákona podle ust. § 4 odst. 2 zákona č. 582/1991 Sb. v platném znění. Z posudku této komise krajský soud zjistil, že vycházela při jeho vypracování ze zdravotní dokumentace praktického lékaře MUDr. M. S.,

ze zdravotní dokumentace doložené v posudkovém spise žalobce, z propouštěcí

neurochirurgické zprávy, z ambulantního neurologického vyšetření, EMG interního vyšetření včetně echokardiografie a ergometrie a chirurgického

Pokračování -3- 18Ad 9/2011

vyšetření. Jako rozhodující zdravotní postižení uvedla posudková komise v případě žalobce vakovité aneurysma břišní aorty délky 120 mm a šíře 90 mm. Toto rozhodující zdravotní postižení PK MPSV ČR podřadila pod přílohu k vyhl. č. 359/2009 Sb., kapitolu IX, oddíl B, položku 3, písm. c), podle které stanovila pokles pracovní schopnosti 70%. V diagnostickém souhrnu v případě žalobce uvedla PK MPSV ČR kromě aneurysma abnomirální aorty (zjištěno v dubnu 2011 a indikováno k operaci), dále stav po extirpaci hernie disku L4/5 v roce 1988, ICHS stp. IM, stp. PCI v roce 2008, hypertenzi a hyperlipoproteinemii na statinu. PK MPSV ČR uzavřela posudek s tím, že k datu vydání napadeného rozhodnutí žalované byl žalobce invalidní podle ust. § 39 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb. ve znění zákona č. 306/2008 Sb., přičemž šlo u něj o invaliditu třetího stupně podle § 39 odst. 2 písm. c) téhož zákona.

Krajský soud v souladu s ust. § 75 odst. 1 s.ř.s. při přezkoumávání napadeného rozhodnutí žalované vycházel ze skutkového a právního stavu, který tu byl dán v době rozhodování žalovaného správního orgánu. Přitom dospěl k závěru, že žalobce k datu vydání napadeného rozhodnutí 20.12.2010 byl invalidní, přičemž šlo o invaliditu třetího stupně. Podle ust. § 39 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů je totiž pojištěnec invalidní, jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nastal pokles jeho pracovní schopnosti nejméně o 35%. Podle odst. 2 téhož ustanovení, jestliže pracovní schopnost pojištěnce poklesla nejméně o 35%, avšak nejvíce o 49%, jedná se o invaliditu I. stupně, jestliže poklesla nejméně o 50%, avšak nejvíce o 69%, jedná se o invaliditu II. stupně a jestliže poklesle nejméně o 70%, jedná se o invaliditu III. stupně. Pokles pracovní schopnosti u žalobce činil 70% a tento závěr jednoznačně vyplývá z citovaného posudku PK MPSV ČR, o jehož úplnosti, správnosti a přesvědčivosti nemá krajský soud důvodu pochybovat. Posudková komise posuzovala zdravotní stav žalobce ve složení z posudkového lékaře a dalšího odborného lékaře – neurologa. Z posudku vyplývá, že při kontrolním vyšetření páteře MR v dubnu 2011 bylo u žalobce zjištěno vakovité aneurysma břišní aorty přecházející na ilickou bifurkaci délky 120 mm a šíře 90 mm ztrombotizované, které bylo indikováno k operačnímu zákroku. Se zřetelem k tomuto nálezu je žalobce neschopen výkonu soustavné výdělečné činnosti.

Jelikož u žalobce k datu 20.12.2010 šlo nadále o třetí stupeň invalidity a nikoliv o stupeň druhý, krajský soud v souladu s ust. 78 odst. 1 s.ř.s. napadené rozhodnutí žalované pro vady řízení zrušil a věc jí vrátil k dalšímu řízení. Žalovaná v průběhu dalšího řízení je vázána závazným názorem krajského soudu, a to že žalobce je invalidní ve třetím stupni od počátku zjištění invalidity nepřetržitě dosud.

Žádnému z účastníků nebylo přiznáno právo na náhradu nákladů řízení, neboť žalobce se tohoto práva výslovně vzdal a žalovaná na jejich náhradu nárok ze zákona nemá (ust. § 60 odst. 2 s.ř.s. a ust. § 118d zák.č. 582/1991 Sb. v platném znění).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně ve lhůtě dvou týdnů ode dne doručení Pokračování -4- 18Ad 9/2011

jeho písemného vyhotovení, prostřednictvím podepsaného soudu, a to písemně, ve dvojím vyhotovení. Podmínkou řízení o kasační stížnosti je povinné zastoupení stěžovatele advokátem, pokud

stěžovatel sám nemá vysokoškolské právnické vzdělání.

V Ostravě, dne 30.června 2011

Za správnost vyhotovení: Samosoudce: Jana Valošková JUDr. Petr Indráček,v.r.