18 Ad 70/2012 - 30Rozsudek KSOS ze dne 18.07.2013

18Ad 70/2012-30

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem JUDr. Petrem Indráčkem v právní věci žalobkyně Z. A., zastoupené JUDr. Zdeňkem Klimešem, advokátem se sídlem Havířov-Město, Horní 2/A/1433, proti žalované České správě sociálního zabezpečení se sídlem Praha 5, Křížová 25, o žalobě proti rozhodnutí ze dne 25.10.2012, o zamítnutí námitek a potvrzení rozhodnutí žalované ze dne 3.8.2012,

takto:

I. Rozhodnutí žalované České správy sociálního zabezpečení se pro vady

řízení zrušuje a věc se jí vrací k dalšímu řízení.

II. Žádnému z účastníků se nepřiznává právo na náhradu nákladů řízení.

III. Odměna advokáta JUDr. Zdeňka Klimeše se určuje částkou 5.181,- Kč a

bude proplacena z účtu Krajského soudu v Ostravě do 60-ti dnů od právní moci

tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění:

Rozhodnutím ze dne 25.10.2012 č.j. X žalovaná Česká správa sociálního zabezpečení zamítla námitky žalobkyně a potvrdila své rozhodnutí ze dne 3.8.2012, kterým snížila žalobkyni od 12.9.2012 výši invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně na invalidní důchod pro invaliditu druhého stupně podle ust. § 56 odst. 1 písm. d) a § 41 odst. 3 zákona č. 155/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů, neboť žalobkyně podle posudku Okresní správy sociálního zabezpečení v Karviné ze dne 16.7.2012 není invalidní pro invaliditu třetího stupně, ale je invalidní pro invaliditu druhého stupně, neboť z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu poklesla její pracovní schopnost o 50%.

Proti shora uvedenému rozhodnutí podala žalobkyně včasnou žalobu a namítala, že nebyl dostatečným způsobem posouzen její zdravotní stav zapříčiněný těžkou dopravní nehodou ze dne 22.10.2012.

Krajský soud provedl důkaz napadeným rozhodnutím žalované ze dne 25.10.2012 č.j. X, připojeným posudkovým spisem žalobkyně vedeným u OSSZ v Karviné a posudkem posudkové komise Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (dále jen „PK MPSV ČR“) ze dne 19.6.2013 a poté dospěl k závěru, že žaloba je důvodná.

Z hlediska skutkových zjištění vyplývajících z připojeného posudkového spisu žalobce vzal v daném případě krajský soud za prokázáno, že žalobkyně byla od 30.5.2011 uznána invalidní ve třetím stupni. Dne 16.7.2012 provedl lékař pověřený od vypracováním posudku pro OSSZ v Karviné kontrolní lékařskou prohlídku se závěrem, že žalobkyně je nadále invalidní, avšak se již nejedná o invaliditu třetího stupně, ale o invaliditu stupně druhého s poklesem míry pracovní schopnosti dle kapitoly V, položky 1c přílohy k vyhlášce č. 359/2009 Sb. v platném znění o 45%. S přihlédnutím k dalšímu postižení zdravotního stavu posudkový lékař zvýšil toto hodnocení o 5% podle § 3 odst. 1 citované vyhlášky. Datum změny stupně invalidity stanovil pak na 16.7.2012. Rozhodnutím ze dne 3.8.2012 rozhodla žalovaná, že žalobkyni snížila invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně na invalidní důchod pro invaliditu druhého stupně. Proti uvedenému rozhodnutí podala žalobkyně námitky, o kterých rozhodla žalovaná napadeným rozhodnutím, a to na základě posudku o invaliditě žalobkyně ze dne 8.10.2012, dle něhož se u žalobkyně jedná o invaliditu druhého stupně.

Jelikož rozhodnutí soudu v daném případě, kdy se jedná o dávku důchodového pojištění podmíněnou nepříznivým zdravotním stavem občana a jeho dochovanou pracovní schopností je závislé především na odborném lékařském posouzení, vyžádal krajský soud odborný lékařský posudek PK MPSV ČR, která je k podání tohoto posudku povolána přímo ze zákona podle ust. § 4 odst. 2 zákona č. 582/1991 Sb. v platném znění. Z posudku této komise krajský soud zjistil, že vycházela při jeho vypracování ze zdravotní dokumentace praktického lékaře MUDr. P. M. a jeho nálezu ze dne 30.5.2012, z propouštěcí zprávy z Rehabilitačního ústavu Chuchelná z 8.3.2011, neurologického vyšetření MUDr. W. ze dne 27.8.2012 a ze dne 16.5.2013, psychologického vyšetření ze dne 12.9.2011 a 20.8.2012, psychologického vyšetření Mgr. P. ze dne 24.5.2013 a neurologického vyšetření MUDr. M. ze dne 14.5.2013 a EEG ze dne 28.5.2013, jakož i ze zdravotní dokumentace doložené v posudkovém spise žalobkyně vedené u OSSZ v Karviné. Jako rozhodující zdravotní postižení uvedla posudková komise v případě žalobkyně stav po kraniotraumatu s kontuzí a krvácením v oblasti mozkového kmene vlevo, stav po kontuzi temporálně vpravo, funkčně s kvadruparézou výraznější vpravo, s přetrvávající středně závažnou potraumatickou organickou poruchou s nejvýraznějším porušením mestických funkcí, s poruchou časové a prostorové orientace. Toto rozhodující zdravotní postižení je uvedeno v kapitole XV, oddílu A, položce 1d přílohy k vyhl. č. 359/2009 Sb., v platném znění, podle které hodnotila posudková komise pokles pracovní schopnosti žalobkyně 60% a toto hodnocení zvýšila pro neschopnost výkonu celoživotního zaměstnání o 10% na celkových 70%. Od posouzení žalobkyně dne 7.7.2011 nelze objektivně prokázat zlepšení v oblasti motoriky a psychiky po závažném traumatu ze dne 22.10.2010. Posudková komise uzavřela, že žalobkyně je bez přerušení nadále invalidní ve třetím stupni.

Krajský soud v souladu s ust. § 75 odst. 1 s.ř.s. při přezkoumávání napadeného rozhodnutí žalované vycházel ze skutkového a právního stavu, který tu byl dán v době rozhodování žalovaného správního orgánu. Přitom dospěl k závěru, že žalobkyně k datu vydání napadeného rozhodnutí 25.10.2012 byla invalidní, přičemž šlo nadále o invaliditu třetího stupně. Podle ust. § 39 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů je totiž pojištěnec invalidní, jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nastal pokles jeho pracovní schopnosti nejméně o 35%. Podle odst. 2 téhož ustanovení, jestliže pracovní schopnost pojištěnce poklesla nejméně o 35%, avšak nejvíce o 49%, jedná se o invaliditu I. stupně, jestliže poklesla nejméně o 50%, avšak nejvíce o 69%, jedná se o invaliditu II. stupně a jestliže poklesla nejméně o 70%, jedná se o invaliditu III. stupně. Pokles pracovní schopnosti u žalobkyně činil 70% a tento závěr jednoznačně vyplývá z citovaného posudku PK MPSV ČR, o jehož úplnosti, správnosti a přesvědčivosti nemá krajský soud důvodu pochybovat. Posudková komise posuzovala zdravotní stav žalobkyně ve složení z posudkového lékaře a dalšího odborného lékaře – neurologa. Posudková komise také zdůvodnila své odlišné hodnotící stanovisko od předchozích posudků podaných dne 16.7.2012 lékařem OSSZ v Karviné a dne 8.10.2012 lékařem ČSSZ.

Jelikož u žalobkyně k datu 25.10.2012 šlo nadále o třetí stupeň invalidity, krajský soud v souladu s ust. 78 odst. 1 s.ř.s. napadené rozhodnutí žalované pro vady řízení zrušil a věc jí vrátil k dalšímu řízení. Žalovaná v průběhu dalšího řízení je vázána závazným názorem krajského soudu, a to že žalobkyně je invalidní ve třetím stupni od počátku zjištění invalidity nepřetržitě dosud.

Žádnému z účastníků nepřiznal soud právo na náhradu nákladů řízení, neboť v řízení úspěšná žalobkyně toto právo neuplatňovala. Odměna advokáta JUDr. Zdeňka Klimeše byla přiznána v celkové výši 5.181,- Kč, z čehož náklady právního zastoupení činily za tři úkony právní pomoci po 1.000,- Kč a tři režijní paušály po 300,- Kč 3.900,- Kč a s připočtením 21% DPH 4.719,- Kč podle vyhl. č. 177/1996 Sb., v platném znění. Další náklady ve výši 262,- Kč činilo cestovné právního zástupce žalobkyně osobním automobilem při počtu ujetých 40 km, spotřebě benzínu 95O 8,2 litrů na 100 km a ceně za jeden litr benzínu 36,10 Kč a při sazbě 3,60 Kč náhrady za použití osobního motorového vozidla za 1 km podle vyhlášky č. 472/2012 Sb. S připočtením náhrady za ztrátu času ve výši 200,- Kč činí tedy celkové náklady právního zástupce žalobkyně 5.181,- Kč.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně ve lhůtě dvou týdnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení, a to písemně, ve dvojím vyhotovení.

Podmínkou řízení o kasační stížnosti je povinné zastoupení stěžovatele advokátem, pokud stěžovatel sám nemá vysokoškolské právnické vzdělání.

V Ostravě dne 18. července 2013

Samosoudce:

JUDr. Petr Indráček