18 Ad 6/2016 - 30Rozsudek KSOS ze dne 09.06.2016

18Ad 6/2015-30

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem JUDr. Petrem Indráčkem v právní věci žalobkyně M. B., zastoupené JUDr. Janou Brhlovou, advokátkou se sídlem Karviná-Fryštát, K. Sliwky 129, proti žalované České správě sociálního zabezpečení se sídlem Praha 5, Křížová 25, o žalobě proti rozhodnutí ze dne 21.12.2015, o zamítnutí námitek a potvrzení rozhodnutí žalované ze dne 21.9.2015, o invalidním důchodu,

takto:

I. Rozhodnutí žalované České správy sociálního zabezpečení se pro vady řízení zrušuje a věc se žalované vrací k dalšímu řízení.

II. Žalovaná je povinna zaplatit žalobkyni náklady řízení ve výši 5 584 Kč k rukám advokátky JUDr. Jany Brhlové do 60-ti dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění:

Rozhodnutím ze dne 21.12.2015 č.j. X žalovaná Česká správa sociálního zabezpečení zamítla námitky žalobkyně a potvrdila své rozhodnutí ze dne 21.9.2015, kterým zamítla žádost žalobkyně o invalidní důchod, neboť podle posudku Okresní správy sociálního zabezpečení Karviná ze dne 7.9.2015 žalobkyně není invalidní, neboť z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu poklesla její pracovní schopnost o 30%.

Proti shora uvedenému rozhodnutí podala žalobkyně včasnou žalobu, ve které namítala nesprávné hodnocení poklesu své pracovní schopnosti. Krajský soud provedl důkaz napadeným rozhodnutím žalované ze dne 21.12.2015 č.j. X, připojeným posudkovým spisem žalobkyně vedeným u Okresní správy sociálního zabezpečení v Karviné a posudkem posudkové komise Ministerstva práce a sociálních věcí ČR s pracovištěm v Ostravě (dále jen „PK MPSV ČR“) ze dne 14.12.2012 a poté dospěl k závěru, že žaloba je důvodná.

Z hlediska skutkových zjištění vyplývajících z připojeného posudkového spisu žalobkyně vzal v daném případě krajský soud za prokázáno, že žalobkyně požádala o přiznání invalidního důchodu dne 19.8.2015. Na základě této její žádosti byla

posouzena lékařem OSSZ Karviná dne 7.9.2015 se závěrem, že není invalidní, neboť z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu poklesla jeho pracovní schopnost o 30% podle kapitoly XIII, oddíl E, položky 1b přílohy k vyhlášce č. 359/2009 Sb. Na základě tohoto posudku žalovaná svým rozhodnutím ze dne 21.9.2015 žádost žalobkyně o invalidní důchod zamítla.

Proti uvedenému rozhodnutí podala žalobkyně námitky, o kterých rozhodla žalovaná napadeným rozhodnutím, a to na základě posudku lékaře ČSSZ ze dne 8.12.2015 se závěrem, že není invalidní, neboť její pracovní schopnost poklesla o 30% rovněž podle kapitoly XIII, oddíl E, položky 1b přílohy k vyhlášce č. 359/2009

Sb. Na to žalovaná vydala rozhodnutí ze dne 21.12.2015, kterým námitky žalobkyně zamítla a potvrdila své předchozí rozhodnutí ze dne 21.9.2015.

Jelikož rozhodnutí soudu v daném případě, kdy se jedná o dávku důchodového pojištění podmíněnou nepříznivým zdravotním stavem občana a jeho dochovanou pracovní schopností je závislé především na odborném lékařském posouzení, vyžádal krajský soud odborný lékařský posudek PK MPSV ČR, která je k podání tohoto posudku povolána přímo ze zákona podle ust. § 4 odst. 2 zákona č. 582/1991 Sb. v platném znění. Z posudku této komise krajský soud zjistil, že posudková komise vycházela při jeho vypracování ze zdravotní dokumentace obvodního lékaře MUDr. V., ARO MUDr. P., MUDr. K. RTG ze dne 16.7.2015 a EMG ze dne 14.9.2015, 24.9.2015, 8.10.2015, neurologie MUDr. B. ze dne 20.6.2010, 9.9.2015, 22.9.2015, 11.8.2015 a 18.4.2016, neurochirurgie MUDr. V. ze dne 18.3.2016, neurologie MUDr. Z. ze dne 1.7.2010, 8.10.2015 a 18.9.2015, nativní NMR C páteře ze dne 16.7.2015, z úplné spisové dokumentace OSSZ v Karviné a ze spisové dokumentace Krajského soudu v Ostravě. Rozhodující příčinou dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu žalobkyně je vertebrogenní algický bederní po dvou operacích bederní páteře pro istmickou stenózu L5/S1 (dne 19.3.2001 a 26.2.2003) s biradikulárním syndromem L5, S1 vlevo a vertebrogenní algický syndrom krční se senzitivním kořenovým syndromem C6 vpravo bez motorického postižení. Posudková komise hodnotila pokles pracovní schopnosti žalobkyně podle kapitoly XIII, oddíl E, položky 1c přílohy k vyhlášce č.

359/2009 Sb. 35%, učinila tak závěr, že k datu vydání žalobou napadeného rozhodnutí byla žalobkyně invalidní v prvním stupni.

Krajský soud v souladu s ust. § 75 odst. 1 s.ř.s. při přezkoumávání napadeného rozhodnutí žalované vycházel ze skutkového a právního stavu, který tu byl dán v době rozhodování žalovaného správního orgánu. Přitom dospěl k závěru, že žalobkyně k datu vydání napadeného rozhodnutí byla invalidní, přičemž šlo o invaliditu prvního stupně. Podle ust. § 39 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb. ve znění

pozdějších předpisů je totiž pojištěnec invalidní, jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nastal pokles jeho pracovní schopnosti nejméně o 35%. Podle odst. 2 téhož ustanovení, jestliže pracovní schopnost pojištěnce poklesla nejméně o 35%, avšak nejvíce o 49%, jedná se o invaliditu I. stupně, jestliže poklesla nejméně o 50%, avšak nejvíce o 69%, jedná se o invaliditu II. stupně a jestliže poklesla nejméně o 70%, jedná se o invaliditu III. stupně. Pokles pracovní schopnosti u žalobkyně činil 35% a tento závěr jednoznačně vyplývá z citovaného posudku PK MPSV ČR, o jehož úplnosti, správnosti a přesvědčivosti nemá krajský soud důvodu pochybovat. Posudková komise posuzovala zdravotní stav žalobkyně ve složení z posudkového lékaře a dalšího odborného lékaře – neurologa, tedy lékaře z oboru nemocí, která je dominantní příčinou dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu žalobkyně. Posudková komise svým posudkovým závěrem hodnotila zdravotní stav žalobkyně odlišně od lékařů OSSZ a ČSSZ, v tom, že se nejednalo o lehké funkční postižení, ale dle klinického nálezu při přešetření v komisi a dle nálezu MUDr. B. z 11.8.2015 se jedná o funkční postižení středně těžké s poškozením nervů L5, S1 vlevo se závažným postižením dvou úseků páteře krční a bederní s poruchou statiky a dynamiky, insuiciencí korzetu s postižením nervů, poruchou trofiky – svalovou hypotrofií LDK.

Jelikož u žalobkyně k datu 21.12.2015 šlo o první stupeň invalidity krajský soud v souladu s ust. § 78 odst. 1 s.ř.s. napadené rozhodnutí žalované pro vady řízení zrušil a věc jí vrátil k dalšímu řízení. Žalovaná v průběhu dalšího řízení je vázána závazným názorem krajského soudu, a to že žalobkyně je invalidní v prvním stupni.

V souladu s ust. § 60 odst. 1 s.ř.s. zavázal krajský soud žalovanou k náhradě nákladů řízení žalobkyně spočívající v jejím právním zastoupení advokátem v rozsahu 3 úkonů právní pomoci po 1 000 Kč a 3 režijních paušálů po 300 Kč. Dalšími náklady právní zástupkyně žalobkyně bylo cestovné osobním automobilem z Karviné do Ostravy a zpět při ujetých 50 km, při průměrné spotřebě paliva 8,4 l/100 km a při ceně paliva 29,70 Kč/ 1 l, tj. 124,5 Kč za spotřebu paliva a 190 Kč za opotřebení vozidla. Připočtením náhrady za ztrátu času ve výši 400 Kč a s připočtením daně z přidané hodnoty 21% celkem tedy 5 584 Kč v souladu s vyhl. č. 177/1996 Sb. v platném znění a s vyhl. č. 385/2015 Sb.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně ve lhůtě dvou týdnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení, a to písemně, ve dvojím vyhotovení.

Podmínkou řízení o kasační stížnosti je povinné zastoupení stěžovatele advokátem, pokud stěžovatel sám nemá vysokoškolské právnické vzdělání.

V Ostravě dne 9. června 2016

JUDr. Petr Indráček

samosoudce