18 Ad 44/2013 - 9Usnesení KSOS ze dne 24.01.2014

18Ad 44/2013-9

USNESENÍ

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem JUDr. Petrem Indráčkem v právní věci žalobce P. C h., proti žalované České správě sociálního zabezpečení, Praha 5, Křížová 25, o žalobě proti rozhodnutím žalované ze dne 28.8.2013, o invalidním důchodu,

takto:

I. Žaloba se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Česká správa sociálního zabezpečení postoupila zdejšímu soudu žalobu žalobce ze dne 11.11.2013 nazvanou „Žádost o soudní přezkum a zároveň podání žaloby u věcně příslušného soudu podle § 7 odst. 1 a 3 zákona č. 150/2002 Sb.“ Žalobce na výzvu krajského soudu, aby předložil žalobou napadené rozhodnutí, Pokračování -2-
18Ad 44/2013 doručil rozhodnutí ze dne 28.8.2013 č.j. X, kterým žalovaná Česká správa sociálního zabezpečení zamítla žalobcovy námitky a potvrdila své rozhodnutí ze dne 22.4.2013. Tímto rozhodnutím zamítla žalobci žádost o invalidní důchod pro nesplnění podmínek ust. § 38 písm. a) zákona č. 155/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů, neboť žalobce nezískal potřebnou dobu pojištění pro nárok na invalidní důchod.

Z obsahu dávkového spisu žalobce krajský soud zjistil, že je v něm obsažené napadené rozhodnutí žalované ze dne 28.8.2013, kterým byly zamítnuty žalobcovy námitky a potvrzeno rozhodnutí ze dne 22.4.2013. Podle dodejky žalobce toto rozhodnutí prokazatelně převzal oproti vlastnoručnímu podpisu dne 9.9.2013.

Podle ust. § 72 odst. 1 s.ř.s. žalobu lze podat do dvou měsíců poté, kdy rozhodnutí bylo žalobci oznámeno doručením písemného vyhotovení nebo jiným zákonem stanoveným způsobem, nestanoví-li zvláštní zákon lhůtu jinou. Podle odst. 4 téhož ustanovení zmeškání lhůty pro podání žaloby nelze prominout.

Podle ust. § 46 odst. 1 písm. b) s.ř.s., v platném znění soud usnesením odmítne návrh, jestliže byl podán předčasně nebo opožděně.

Žalobci bylo tedy předmětné žalobou napadené rozhodnutí doručeno dne 9.9.2013 a dvouměsíční lhůta k podání žaloby skončila dne 11.11.2013 (dne 9.11.2013 byla sobota). Žalobce svou žalobu podal na poště Havířov dne 18.11.2013 a navíc ji adresoval nikoliv Krajskému soudu v Ostravě, ale žalované České správě sociálního zabezpečení v Praze. Žalovaná jeho podání doručila poštou zdejšímu soudu, přičemž toto podání učinila na poště Praha 5 dne 2.12.2013. Podle novely soudního řádu správního provedené zákonem č. 303/2011 Sb. s účinností od 1.1.2012 již není možno žaloby podávat u správního orgánu proti kterému směřují, ale je nutno tak učinit přímo u věcně a místně příslušného krajského soudu.

Za této situace soudu nezbylo než žalobu žalobce v souladu se shora citovaným ustanovením § 46 odst. 1 písm. a) s.ř.s. odmítnout jako podanou opožděně.

Náklady řízení účastníkům přiznány nebyly podle § 60 odst. 3 s.ř.s. v platném znění. Pokračování -3-
18Ad 44/2013

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně, ve lhůtě do dvou týdnů po doručení rozhodnutí, písemně ve dvojím vyhotovení. Podmínkou řízení o kasační stížnosti je povinné zastoupení stěžovatele advokátem, pokud stěžovatel sám nemá vysokoškolské právnické vzdělání.

V Ostravě dne 24 . ledna 2014

JUDr. Petr Indráček


- samosoudce -