18 Ad 4/2012 - 39Rozsudek KSOS ze dne 03.05.2012

18Ad 4/2012-39

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem JUDr. Petrem Indráčkem v právní věci žalobkyně M. L., zastoupené JUDr. Jindřichem Paličkou, advokátem se sídlem Karviná-Fryštát, Fryštátská 2064/57b, proti žalované České správě sociálního zabezpečení se sídlem Praha 5, Křížová 25, o žalobě proti rozhodnutí ze dne 27.7.2011, o zamítnutí námitek a potvrzení rozhodnutí žalované ze dne 8.4.2011, o zamítnutí žádosti o invalidní důchod,

takto:

I. Žaloba se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

III. Odměna advokáta JUDr. Jindřicha Paličky se určuje částkou 2.356,- Kč, která mu bude proplácena z účtu Krajského soudu v Ostravě do 60-ti dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění:

Rozhodnutím ze dne 27.7.2011 č.j. X žalovaná Česká správa sociálního zabezpečení zamítla námitky žalobkyně a potvrdila své rozhodnutí ze dne 8.4.2011, kterým žalobkyni zamítla žádost o invalidní důchod pro nesplnění

Pokračování -2- 18Ad 4/2012

podmínek ust. § 39 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění ve znění pozdějších předpisů, neboť žalobkyně podle posudku Okresní správy sociálního zabezpečení v Karviné ze dne 15.2.2011 není invalidní, neboť podle uvedeného posudku poklesla její schopnost soustavné výdělečné činnosti pouze o 30%. Žalovaná při vydání napadeného rozhodnutí vycházela z posudku vypracovaného o invaliditě žalobkyně ze dne 29.6.2011. Podle tohoto posudku žalobkyně není

invalidní podle § 39 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů, když míra poklesu pracovní schopnosti z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu činí 20%, a to podle kapitoly XIII, oddílu E, položky 1, písm. b) přílohy k vyhlášce č. 359/2009 Sb. v platném znění.

Proti shora uvedenému rozhodnutí podala žalobkyně včasnou žalobu a nesouhlasila s výrokem posudkového lékaře, že pooperační výsledek je u ní uspokojivý a páteř je bez objektivních známek kořenového dráždění. Žalobkyně používá obě francouzské hole a pro blokádu nemůže pomalu ani chodit. Blokády mívá dost často i bez žádné fyzické aktivity. Nesouhlasí s názorem, že může využít dosažené vzdělání, zkušenosti a znalosti, neboť má vzdělání pouze základní a je obtížné pro ni sehnat rekvalifikaci se zřetelem k jejímu zdravotnímu stavu.

Krajský soud provedl důkaz napadeným rozhodnutím žalované ze dne 27.7.2011 č.j. 725 518 2682/48091-VD, připojeným posudkovým spisem žalobkyně vedeným u OSSZ v Karviné, lékařskými zprávami MUDr. B. B. ze dne 2.5.2012 a MUDr. M. M. ze dne 13.3.2012, posudkem posudkové komise Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (dále jen „PK MPSV ČR“) ze dne 21.3.2012 a poté dospěl k závěru, že žaloba není důvodná.

Z hlediska skutkových zjištění vyplývajících z připojeného posudkového spisu žalobkyně vzal v daném případě krajský soud za prokázáno, že dne 17.12.2010 žalobkyně požádala o přiznání invalidního důchodu. Dne 15.2.2011 posoudil zdravotní stav žalobkyně lékař pověřený vypracováním posudku pro OSSZ v Karviné závěrem, že žalobkyně není invalidní, neboť pokles pracovní schopnosti činil podle kapitoly XIII, oddílu E, položky 1b přílohy k vyhlášky č. 359/2009 Sb., 20% a s ohledem na další postižení zdravotního stavu toto hodnocení zvýšil podle ust. § 3 odst. 1 citované vyhlášky o 10%, tedy celkem na 30%. Na základě tohoto posudkového hodnocení vydala žalovaná rozhodnutí ze dne 8.4.2011, kterým žalobkyni žádost o invalidní důchod zamítla.

Proti uvedenému rozhodnutí podala žalobkyně dne 19.5.2011 námitky, o kterých rozhodla žalovaná napadeným rozhodnutím, a to na základě posudku o invaliditě žalobkyně ze dne 29.6.2011 jak shora uvedeno.

Jelikož rozhodnutí soudu v daném případě, kdy se jedná o dávku důchodového pojištění podmíněnou nepříznivým zdravotním stavem občana a jeho dochovanou pracovní schopností je závislé především na odborném lékařském posouzení, vyžádal krajský soud odborný lékařský posudek PK MPSV ČR, která je k podání tohoto posudku povolána přímo ze zákona podle ust. § 4 odst. 2 zákona č. 582/1991

Pokračování -3- 18Ad 4/2012

Sb. v platném znění. Z posudku této komise krajský soud zjistil, že vycházela při jeho vypracování ze zdravotní dokumentace praktického lékaře MUDr. F. K., propouštěcí zprávy z neurologie z roku 2009 a 2011, ambulantního neurologického vyšetření, psychiatrického a alergologického vyšetření a z úplné spisové dokumentace OSSZ v Karviné. Jako rozhodující zdravotní postižení uvedla posudková komise v případě žalobkyně stav po extrakci výhřezu ploténky – EHD – L4/5 v roce 2003, dle kontrolní MR s diskrétní pooperační fibrózou v oblasti L4/5 vlevo, ve vyšetřovaném úseku bez jakékoliv patologie v oblasti míchy a kořenů, klinicky bez kořenové symptomatologie s kolísající poruchou dynamiky LS páteře. Rozhodující zdravotní postižení shora uvedené PK MPSV ČR podřadila pod přílohu č. 2 k vyhl. č. 359/2009 Sb., kapitolu XIII, oddíl E, položku 1, písm. b), podle které stanovila míru poklesu pracovní schopnosti 20% i vzhledem k psychiatrickému nálezu, který se podílí na potenciaci subjektivních potíží. Dodala, že u žalobkyně se nejedná o zdravotní postižení uvedené pod písm. c) a d) citované položky. Jako další zdravotní postižení uvedla PK v diagnostickém souhrnu anxiózně-depresivní syndrom u akcentované osobnosti a polyvalentní alergii.

Krajský soud v souladu s ust. § 75 odst. 1 s.ř.s. při přezkoumávání napadeného rozhodnutí žalované vycházel ze skutkového a právního stavu, který tu byl dán v době rozhodování žalovaného správního orgánu. Přitom dospěl k závěru, že žalobkyně k datu vydání napadeného rozhodnutí 27.7.2011 nebyla invalidní. Podle ust. § 39 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů je totiž pojištěnec invalidní, jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nastal pokles jeho pracovní schopnosti nejméně o 35%. Podle odst. 2 téhož ustanovení, jestliže pracovní schopnost pojištěnce poklesla nejméně o 35%, avšak nejvíce o 49%, jedná se o invaliditu I. stupně, jestliže poklesla nejméně o 50%, avšak nejvíce o 69%, jedná se o invaliditu II. stupně a jestliže poklesla nejméně o 70%, jedná se o invaliditu III. stupně. Pokles pracovní schopnosti u žalobkyně činil

20% a tento závěr jednoznačně vyplývá z citovaného posudku PK MPSV ČR, o jehož úplnosti, správnosti a přesvědčivosti nemá krajský soud důvodu pochybovat.

Posudková komise posuzovala zdravotní stav žalobkyně ve složení z posudkového lékaře a dalšího odborného lékaře - neurologa. Dle názoru krajského soudu je uvedený posudek PK MPSV ČR dostatečně objektivní, vyčerpávající a přesvědčivý, neboť jak ostatně žalobkyně i sama potvrdila vycházel z úplné zdravotní dokumentace žalobkyně a zhodnotil její veškerá zdravotní omezení. Na závěru posudku co do hodnocení poklesu pracovní schopnosti nic nemohou změnit ani žalobkyní shora předložené uvedené lékařské zprávy, které jen potvrzují zdravotní omezení žalobkyně, tak jak jsou uvedena a popisována v samotném posudku posudkové komise MPSV ČR. Krajský soud proto neshledal důvodným důkazní návrh žalobkyně, aby její zdravotní stav byl zhodnocen znalcem z oboru zdravotnictví, odvětví neurologie.

Jelikož u žalobkyně k datu 27.7.2011 nešlo o žádný stupeň invalidity žalovaná nepochybila, když napadeným rozhodnutím námitky žalobkyně zamítla a zároveň potvrdila rozhodnutí ze dne 8.4.2011, jímž původně žádost žalobkyně o invalidní důchod byla zamítnuta.

Pokračování -4- 18Ad 4/2012

Na základě výše uvedeného krajský soud v souladu s ust. § 78 odst. 7 s.ř.s. žalobu zamítl, neboť není důvodná. Žádnému z účastníků nebylo přiznáno právo na náhradu nákladů řízení, neboť žalobkyně v řízení úspěšná nebyla a žalovaná na jejich náhradu nárok ze zákona nemá (ust. § 60 odst. 2 s.ř.s. a ust. § 118d zák.č. 582/1991 Sb. v platném znění).

Ustanovenému právnímu zástupci žalobkyně byla přiznána odměna za zastupování žalobkyně v tomto řízení v celkové výši 2.356,- Kč, z čehož 1.600,- Kč činí odměna za dva úkony právní pomoci po 500,- Kč a dva režijní paušály po 300,- Kč v souladu s vyhláškou č. 177/1996 Sb., v platném znění a 363,- Kč cestovné osobním automobilem právního zástupce z Karviné do Ostravy a zpět, z čehož náhrada za spotřebu pohonných hmot činila 111,- Kč a opotřebení vozidla 252,- Kč dle vyhlášky č. 377/2010 Sb. Připočtením 20% DPH činí odměna právního zástupce žalobkyně 2.356,- Kč.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně ve lhůtě dvou týdnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení, a to písemně, ve dvojím vyhotovení. Podmínkou řízení o kasační stížnosti je povinné zastoupení stěžovatele advokátem, pokud stěžovatel sám nemá vysokoškolské právnické vzdělání.

V Ostravě, dne 3. května 2012

Samosoudce:

JUDr. Petr Indráček