63 Ad 5/2012 - 8Usnesení KSLB ze dne 13.07.2012

63Ad 5/2012-8

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci rozhodl samosoudcem Mgr. Karlem Kosteleckým v právní věci žalobkyně A. H., bytem P. n. č.185, N. B., proti žalované České správě sociálního zabezpečení , se sídlem Křížová č.25, Praha 5, o žalobě proti rozhodnutí žalované čj. xx ze dne xx,

takto:

I. Žaloba proti rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení čj. xx ze dne xx se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení .

Odůvodnění:

A. H. svým podáním ze dne xx výslovně učiněným podle z.č.150/2002 Sb. a doručeným České správě sociálního zabezpečení (dále jen ČSSZ) žádá přezkoumání rozhodnutí ČSSZ čj. xx ze dne xx, kterým byla zamítnuta její žádost o přiznání invalidního důchodu.

Zmíněné podání spolu se správním spisem bylo zdejšímu soudu doručeno žalovanou s návrhem, aby byla žaloba odmítnuta.

Žalovaná ČSSZ ve svém vyjádření k žalobě, a správnost těchto údajů soud ověřil z připojeného správního spisu, poukazuje na následující. Předmětné rozhodnutí ze dne xx bylo doručeno žalobkyni dne 2. 5. 2012. Rozhodnutím byla též řádně poučena o právu podat námitky jako řádný opravný prostředek. Této možnosti také A. H. využila a námitky ze dne 7. 5. 2012 podala s tím, že byly ČSSZ doručeny dne 9. 5.2012. O těchto námitkách již také ČSSZ rozhodla, a to rozhodnutím čj. xx ze dne xx. Rozhodnutí o námitkách bylo doručeno A. H. až dne 8. 7. 2012.

Z uvedeného je zřejmé, že žaloba označená datem 26.6.2012 a doručená ČSSZ dne 27.6.2012, byla podána ještě před tím, než bylo A. H. oznámeno (doručením písemného vyhotovení) rozhodnutí o námitkách ze dne 5.6.2012 (tedy před datem 8.7.2012). Přitom podle § 72 odst.l) z.č.150/2002 Sb., soudního řádu správního (s.ř.s.) „žalobu lze podat do dvou měsíců poté, kdy rozhodnutí bylo žalobci oznámeno doručením písemného vyhotovení nebo jiným zákonem stanoveným způsobem“. V daném případě bylo rozhodnutí doručeno dne 8.7.2012, a proto lze žalobu podat soudu až po tomto datu. To platí i v případě, pokud je žaloba podává prostřednictvím správného orgánu, proti jehož rozhodnutí žaloba směřuje. Žaloba se podává proti konečnému rozhodnutí ve věci, tj. až po vyčerpání řádných opravných Pokračování
2
63Ad 5/2012

prostředků, připouští-li je zvláštní zákon (§ 5 s.ř.s.), v daném případě až po doručení rozhodnutí o námitkách.

Žaloba byla podána předčasně, a proto soudu nezbylo, než ji jako předčasnou odmítnout podle § 46 odst.l,písm.b) s.ř.s.

Protože byla žaloba odmítnuta., žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení podle § 60 odst.3) s.ř.s.

Tímto rozhodnutím ale není žalobkyně krácena ve svém právu vpřístupu k soudu. Žalobu ale proti rozhodnutí ČSSZ ze dne 5.6.2012, by musela podat do dvou měsíců po datu 8.7.2012, kdy ji bylo rozhodnutí ze dne 5.6.2012 doručeno.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou (více) vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst.1 s.ř.s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem, to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

V Liberci dne 13. července 2012

Mgr. Karel Kostelecký, v.r.

předseda senátu