63 Ad 5/2011 - 43Rozsudek KSLB ze dne 07.11.2011

63Ad 5/2011 - 43

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ústí n/L - pobočka v Liberci rozhodl samosoudcem Mgr. Karlem Kosteleckým v právní věci žalobce P.K., bytem S.- H.n.J. č.xx, proti žalované České správě sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová č.25, Praha 5, o žalobě proti rozhodnutí žalované čj. xx ze dne xx,

takto:

I. Žaloba proti rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení čj. xx ze dne xx se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Rozhodnutím žalované České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) ze dne xx byly zamítnuty námitky nyní žalobce P.K.a potvrzeno rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení čj. xx ze dne xx. V odůvodnění svého rozhodnutí ze dne xx konstatuje žalovaná ČSSZ dosavadní průběh řízení a data námitkami napadeného rozhodnutí. Poté se zabývá uplatněnými námitkami a rozborem dalšího posudku o invaliditě ze dne xx. V další pasáži odůvodnění napadeného rozhodnutí konfrontuje žalovaná ČSSZ uplatněné konkrétní důvody námitek s posudkovými závěry a tvrdí, že i novým posudkem byly námitky shledány nedůvodnými. Proto trvá na tom, že i revizním posudkovým zkoumáním bylo potvrzeno, že pokles pracovní schopnosti z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu činí 35 % ve smyslu § 39 odst. 1, odst. 2, písm. a) z.č.155/1995 Sb., čemuž odpovídá invalidita prvního stupně.

Žalobce P.K. ve své včas podané žalobě a v jejím dodatku trvá na tom, že skutková zjištění a právní posouzení věci, jak je provedla žalovaná, jsou nesprávná, a proto navrhuje zrušení napadeného rozhodnutí. Jeho zdravotní stav se i nadále zhoršuje a to včetně postižení bederní páteře, což způsobuje jeho omezenou pohyblivost. Porovnáním s jinými zdravotně postiženými občany i z pohledu laického je snížení míry poklesu schopnosti o dva stupně nepřiměřené, když navíc se k nárůstu potíží přidružila i hypertenze. Svůj zdravotní stav udržoval v únosném stavu, aby zbytečně nezatěžoval zdravotnictví, avšak neměl důvodu k absolvování procedur a léčby, která zjevně nevedly k zaručenému efektu. Pokud nedokladoval výsledky některých vyšetření, pak to bylo proto, neboť tato vyšetření nestihl absolvovat kvůli dlouhým objednacím dobám. Pro svá postižení mu ani úřad práce nebyl schopen nabídnout odpovídající práci a ani doložit, že takový pro něho vhodný druh práce vůbec existuje. Svůj zdravotní stav a jeho postupné zhoršování dokládá lékařskými zprávami, které připojuje.

V průběhu jednání soudu dne 7.11.2011 setrval žalobce na důvodech podané žaloby s tím, že další důkazy nepředložil ani nenavrhl. Poukázal mj. i na to, že po dobu sedmi měsíců evidence na úřadu práce mu odpovídající práce nabídnuta nebyla, pokud některé firmě sdělí své potíže s krční páteří, tak firma ztratí zájem, protože v průběhu práce by nemohl střídat stání se sezením a pokládáním krku. Také poukázal na to, že u něho je stále jeho zdravotní stav prověřován, kdežto u jiných, i lehčeji nemocných, tomu tak není. Tabulky pro posuzování pracovní schopnosti byly vytvořeny bez ohledu na praxi jen na základě teoretických odhadů. Není důvodné ani tvrzení posudkové komise o nadhodnocení vážnosti jeho zdravotního stavu a přiznání plné invalidity v roce 2006, protože v každém následujícím roce byl jeho zdravotní stav podroben revizi a nebyl shledán vadný závěr o invaliditě. Proto nepokládá nynější hodnocení za objektivní. Navíc v poslední době trpí potížemi střevními, se slinivkou, s játry a se štítnou žlázou, což může doložit a tyto obtíže jsou následkem častých rentgenologických vyšetření.

Žalovaná ČSSZ ve svém písemném vyjádření k podané žalobě setrvala na správnosti napadeného rozhodnutí a totéž stanovisko zaujala, i s odkazem na posudek posudkové komise MPSV, v průběhu jednání soudu dne 7.11.2011.

Soud podle § 75 z.č.150/2002 Sb., soudního řádu správního (s.ř.s.) přezkoumal v mezích žalobních bodů napadené výroky rozhodnutí, vycházeje ze skutkového a právního stavu, který tu byl v době rozhodování správního orgánu a poté, co dokazování doplnil v průběhu jednání soudu dne 7.11.2011 posudkem Posudkové komise Ministerstva práce a sociálních věcí (PK MPSV), dospěl k následujícímu závěru.

Předně soud po přezkoumání napadeného rozhodnutí konstatuje, že napadené rozhodnutí a řízení jemu předcházející netrpí takovými vadami, které by činilo napadené rozhodnutí nicotným, k čemuž by soud musel přihlédnout ze zákonné povinnosti. Napadené rozhodnutí ČSSZ ze dne xx je také řádně odůvodněno ve smyslu § 68 odst. 3) z.č.500/2004 Sb., je tudíž přezkoumatelné.

Jak vyplývá z obsahu správního spisu, v to počítaje i záznamy o jednání před posudkovými lékaři, měla žalovaná ČSSZ k dispozici lékařské nálezy a žalobce měl možnost vylíčit své subjektivní zdravotní obtíže. Z tohoto pohledu nelze žalované nic podstatného vytknout.

V zájmu objektivizace skutkových a následně i právních závěrů a s přihlédnutím k § 4 odst. 2) z.č.582/1991 Sb. (o organizaci a provádění sociálního zabezpečení) a v souladu i s návrhem žalované ČSSZ, vyžádal soud posudek od PK MPSV a tímto posudkem ze dne 18.8.2011 provedl důkaz.

Soud pokládá za nutné pro úplnost předeslat, a to s přihlédnutím k § 2 odst. 3) vyhl. č. 359/2009 Sb., že pro stanovení procentní míry poklesu schopnosti soustavné výdělečné činnosti je nutné určit zdravotní postižení, které je příčinou dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu. Je-li těchto zdravotních postižení více, jednotlivé hodnoty poklesu schopnosti se nesčítají, v tomto případě se určí, které zdravotní postižení je rozhodující příčinou dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu a procentní míra poklesu schopnosti soustavné výdělečné činnosti se stanoví podle toho zdravotního postižení, a to ze zřetelem k závažnosti ostatních zdravotních postižení.

Posudková komise, jejímž členem byl i odborný lékař z oboru neurologie MUDr. R.Ch., měla k dispozici veškerou zdravotní dokumentaci vč. dokumentace praktického lékaře a nálezů, poskytnutých soudu žalobcem, a čerpala i z vyšetření žalobce v průběhu jednání komise.

Posudkové závěry, jak vyplývá z písemného vyhotovení posudku ze dne 18.8.2011, jsou přehledné a výstižné i s uvedením zdrojů posudkových závěrů. Z těchto závěrů vyplývá nejen samotný rozsah a míra zdravotního postižení, které bylo zjištěno klinickými vyšetřeními, ale i vztah tohoto postižení k míře zachování schopnosti soustavné výdělečné činnosti postiženého z pohledu odborných kriterií posudkového lékařství.

Od počátku řízení není sporu o tom, že žalobce P. K. trpí dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem, jehož rozhodující příčinou je stav po úrazu krční páteře v roce 1978 se zlomeninou krčních obratlů (C3-4) léčený operačně. Jedná se o polytopní vertebrogenní syndrom, o postižení více úseků páteře, převážně krční a bederní. Tento stav není ale provázen funkčně závažnou a významnou neurologickou symptomatologií ve smyslu těžkého postižení nervů, závažných paréz a svalových atropií. Z hlediska funkčního nejsou přítomny těžké poruchy svěračů ani významné poruchy končetin. Svou závažností se jedná o postižení střední, a zcela jistě nikoli těžké z pohledu postižení funkčního. Degenerativní změny ramenních a kyčelních kloubů jsou bez závažných těžkých funkčních deficitů a nejsou dominující příčinou invalidity. Proto PK MPSV hodnotí ve shodě s žalovanou míru poklesu schopnosti soustavné výdělečné činnosti o celkem 35% ve smyslu Kapitoly XIII, oddílu E, položky 1, písm.c) přílohy k vyhl.č. 359/2009 Sb. Takovému postižení proto odpovídá podle § 39 odst.2, písm.a) z.č.155/1995Sb. invalidita prvního stupně. Žalobce je obecně schopen vykonávat lehké až středně těžké dělnické práce, avšak nikoli v nepříznivých klimatických podmínkách, ve vynucených polohách a spojených s celodenním stáním a přenášením těžkých břemen.

Soud nezpochybňuje žalobcovo tvrzení o tom, že momentálně není pro žalobce práce odpovídající jeho omezení. To však neznamená, že práce tohoto typu neexistují, když ani sám žalobce netvrdí, že by byl schopen práce jen za výjimečných podmínek (§ 6 vyhl.č.359/2009 Sb.). Omezení, stanovená i PK MPS , nejsou nikterak mimořádná, a to i s přihlédnutím ke kvalifikaci žalobce a nijak nenarušuje jeho schopnost rekvalifikace. Žalobce neprokázal, že by výkonem práce doporučené posudkovou komisí, mohlo dojít ke zhoršení jeho zdravotního stavu. Žalovaná při posuzování stupně invalidity nemůže (z.č.1550/1995 Sb. to neumožňuje) přihlížet k výkyvům v nabídce pracovních míst.

Příloha k vyhl.č.359/2009 Sb., vydaná na základě zákonného zmocnění (§ 108, odst.1,písm.b z.č.155/1995 Sb.) s cílem jednotného posuzování zdravotních postižení, je souhrnem kategorizace různých poruch a onemocnění s určením procentního poklesu schopnosti soustavné výdělečné činnosti a jedná se o kategorizaci určenou lékaři-odborníky i z oboru posudkové medicíny. PK MPSV proto byla povinna k této příloze přihlížet.

Soud nemohl přijmout úvahu žalobce o porovnávání zdravotních postižení jiných osob. Jednak se totiž o laická hodnocení a představy, kdežto posouzení stupně invalidity se děje na základě objektivních klinických zjištění lékaři odborníky.

Soudu proto nezbylo než konstatovat., že žalobce odůvodněnost svých žalobních námitek neprokázal, a proto musel žalobu jako nedůvodnou zamítnout podle § 78 odst.7) s.ř.s.

Žalobce neměl ve věci úspěch, proto mu náhrada nákladů řízení nepřísluší. Soud proto rozhodl podle § 60 odst. l) s.ř.s. i tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto rozsudku lze podat kasační stížnost ve lhůtě 2 týdnů po doručení tohoto rozsudku, k Nejvyššímu správnímu soudu, prostřednictvím soudu podepsaného.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel dle § 105 odst. 2 s.ř.s. zastoupen advokátem.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s.ř.s., dle § 106 odst. 1 s.ř.s. musí kasační stížnost obsahovat kromě obecných náležitostí označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, údaj o tom, kdy mu rozhodnutí bylo doručeno.

V Liberci dne 7. listopadu 2011

Mgr. Karel Kostelecký, v.r.

samosoudce