60 Ad 9/2013 - 11Usnesení KSLB ze dne 29.07.2013

60Ad 9/2013-11

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci, rozhodl samosoudkyní Mgr. Lucií Trejbalovou v právní věci žalobkyně J.D., bytem XX, proti žalované České správě sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, 225 08 Praha 5, o žalobě ze dne 17. 6. 2013,

takto:

I. Žaloba ze dne 17. 6. 2013 s e odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobkyně se podáním ze dne 17. 6. 2013 domáhala soudního přezkumu, podání označila č. j. rozhodnutí žalované České správy sociálního zabezpečení, která soudu žalobu postoupila dne 24. 6. 2013 s tím, že její rozhodnutí se týkalo zamítnutí námitek ve věci odnětí invalidního důchodu.

S ohledem na to, že žalobkyně v žalobě hovořila o tom, že napadá postup žalované ve věci zamítnutí své žádosti o částečný invalidní důchod, ale žalovaná soudu sdělila, že označené rozhodnutí se týkalo odejmutí invalidního důchodu, a nebylo tedy z žaloby beze všech pochybností zřejmé, jaké věci se podaná žaloba týká, postupoval soud dle § 35 odst. 7 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „ s. ř. s.“), a uložil žalobkyni, aby ve lhůtě 2 týdnů od doručení usnesení odstranila vady žaloby a doplnila veškeré zákonné náležitosti žaloby dle § 71 odst. 1 s. ř. s. a soudu předložila opis napadeného správního rozhodnutí dle § 71 odst. 2 s. ř. s. tak, aby soud mohl posoudit splnění podmínek řízení (včetně včasnosti žaloby).

Protože z podané žaloby nebylo také zřejmé, z jakých skutkových a právních důvodů žalobkyně nesouhlasí s rozhodnutím České správy sociálního zabezpečení, co konkrétně žalované vlastně žalobkyně vytýkala, soud také žalobkyni vyzval, aby dle § 71 odst. 1 s. ř. s. doplnila žalobní body. Soud přitom žalobkyni vedl k odstranění vad žaloby a doplnění zákonných náležitostí žaloby konkrétním způsobem, vysvětlil, co doplnění žalobních bodů znamená, přičemž ji, s ohledem na její záměr teprve se objednat k novým lékařským vyšetřením, poučil, že při přezkumu rozhodnutí správních orgánů, vychází ze skutkového a právního stavu v době vydání správního rozhodnutí v souladu s § 75 odst. 1 s. ř. s.. Pokračování
2
60Ad 9/2013

Soud zároveň žalobkyni poučil o jejím právu požádat o ustanovení zástupce, včetně zástupce z řad advokátů.

Žalobkyně však na výzvu soudu ve stanovené lhůtě nereagovala, ačkoli jí usnesení soudu ze dne 24. 6. 2013, č. j. 60Ad 9/2013-10, bylo doručeno dne 28. 6. 2013 do vlastních rukou. V usnesení byla žalobkyně poučena o následcích nevyhovění výzvy k odstranění vad žaloby.

Podle § 37 odst. 5 s. ř. s. předseda senátu usnesením vyzve podatele k opravě nebo odstranění vad podání a stanoví k tomu lhůtu. Nebude-li podání v této lhůtě doplněno nebo opraveno a v řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračovat, soud podání usnesením odmítne, nestanoví-li zákon jiný procesní důsledek. O tom musí být podatel ve výzvě poučen.

S ohledem na to, že podaná žaloba měla vady, žalobkyně ve stanovené lhůtě vady žaloby dle konkrétního návodu soudu neodstranila a nedala jednoznačně najevo, jaké věci se žaloba týká (zda nevyhovění žádosti žalobkyně či naopak odejmutí invalidního důchodu, jak uváděla žalovaná), ale především neuvedla žádný konkrétní žalobní bod, tedy neuvedla žádné skutkové či právní důvody, ze kterých považovala napadené rozhodnutí žalované za nezákonné či nicotné, nebylo možno pro daný nedostatek v řízení pokračovat a soud proto žalobu odmítl postupem dle § 37 odst. 5 s. ř. s.

Výrok o nákladech řízení se opírá o § 60 odst. 3 s. ř. s. Žaloba byla odmítnuta, soud proto vyslovil, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou (více) vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Pokračování
3
60Ad 9/2013

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

V Liberci dne 29. července 2013.

Mgr. Lucie Trejbalová,

samosoudkyně