60 Ad 15/2010 - 24Rozsudek KSLB ze dne 01.10.2010

I. Pravidlo obsažené v § 64 odst. 2 větě druhé za středníkem zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, podle kterého je manžel (manželka) oprávněného povinen vrátit plátci důchodu splátky důchodu oprávněného poukázané na takový účet po dni úmrtí oprávněného, nelze vykládat pouze podle jeho doslovného znění a pod pojmem „splátky důchodu poukázané na účet po dni úmrtí oprávněného“ nelze rozumět pouze splátky připsané na účet v technickém slova smyslu. Smyslem citovaného ustanovení je zakotvení povinnosti manžela zemřelého oprávněného vrátit splátky důchodu, které byly plátcem důchodu „poukázány“ na takový účet po smrti oprávněného manžela ve smyslu vyplaceny tehdy, když na ně již neměl oprávněný příjemce důchodu nárok v důsledku úmrtí.

II. Pokud byla splátka starobního důchodu na účet manželky zemřelého příjemce důchodu poukázána sice den před smrtí oprávněného příjemce, ale ještě dva dny před svou splatností jen v důsledku postupu žalovaného v souladu s § 116 odst. 1 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení (pravidlo vyplácení důchodů předem v pravidelných měsíčních splátkách se splatností určenou plátcem důchodů), a její snahy dodržet vždy termín splatnosti splátky důchodu, nemůže tato skutečnost založit oprávnění manželky zemřelého oprávněného příjemce důchodu ponechat si dávku vyplacenou zemřelému oprávněnému (byť na účet manželky), ačkoli na její vyplácení neměl nárok. Česká správa sociálního zabezpečení postupuje v souladu s § 64 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, pokud uloží manželce zemřelého oprávněného takto vyplacenou splátku starobního důchodu vrátit.

60Ad 15/2010-24

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci, rozhodl samosoudkyní Mgr. Lucií Trejbalovou v právní věci žalobkyně F.Š., bytem NV xx, zast. obecným zmocněncem JUDr. Jaroslavem Poklopem, bytem Nová Ves nad Nisou 600, 468 27, proti žalované České správě sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, Praha 5, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalované ze dne xx, č. j. xx,

takto:

I. Žaloba proti rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení ze dne xx, č.j. xx, s e zamítá.

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobou podanou v zákonné lhůtě žalobkyně napadla shora označené rozhodnutí žalované, kterým byly zamítnuty námitky žalobkyně a potvrzeno rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení (dále „žalovaná“) ze dne xx, č.j. . Tímto provstupňovým rozhodnutím bylo žalobkyni podle § 64 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, uloženo vrátit přeplatek na důchodu jejího zemřelého manžela JŠ ve výši xx,- Kč. Žalobu podanou dne 6. 8. 2010 soud posoudil jako podanou v zákonné lhůtě, neboť ze správního spisu nebylo možné ověřit den doručení napadeného rozhodnutí žalované ze dne xx, vypraveného dne xx.

Žalobkyně považuje napadené rozhodnutí žalované za nezákonné, neboť z výpisu z účtu žalobkyně č. xx, na který byl poukazován důchod jejího manžela zemřelého dnexx , vyplývá, že uvedená částka xx,-Kč byla na tento účet připsána dne xx, tedy i poukázána před smrtí oprávněného zemřelého manžela žalobkyně. Podle § 64 odst. 2 věta poslední za středníkem zákona č. 155/1995 Sb. je manželka oprávněného povinna vrátit plátci důchodu splátky důchodu oprávněného poukázané na takový účet po dni úmrtí oprávněného. V daném případě žalovaná rozhodnutí odůvodňuje chybně a v rozporu s § 64 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb., když v souladu se skutkovým stavem uvádí, že peníze byly poukázány dne xx, tedy ještě před smrtí manžela žalobkyně. Na druhou stranu však argumentuje pouze splatností Pokračování
2
60Ad 15/2010

důchodové splátky 22. dne v měsíci, avšak tento technický termín pro vrácení splátky citované ustanovení nezná. Z uvedených důvodů žalobkyně navrhla, aby soud zrušil napadené rozhodnutí žalované a také rozhodnutí žalované vydané v prvním stupni a požadovala nahradit náklady řízení.

V písemném vyjádření k žalobě žalovaná uvedla, že v souladu s § 116 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, vyplácí dávky důchodového pojištění vždy dopředu v pravidelných měsíčních splátkách. Starobní důchod manžela žalobkyně byl splatný vždy 22. den v měsíci. Žalovaná proto posílala důchod dříve a přestože byl důchod zúčtován ve prospěch účtu již dne xx, tedy den před smrtí manžela žalobkyně, jedná se o splátku důchodu za období od 22. 10. do 21. 11. 2009, která již nenáležela. Žalovaná postupovala v souladu s § 64 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb., když požadovala vrácení splátky důchodu, která byla fakticky připsána na účet před splatností důchodu. Žalovaná dále poukázala na skutečnost, že žalobkyně byla při vyplňování žádosti o zřízení výplaty důchodu manžela na svůj účet seznámena se skutečností, že je povinna vrátit plátci důchodu splátky svého manžela, na které zdůvodu úmrtí zanikl nárok, což stvrdila svým podpisem. V ostatním žalované odkázala na odůvodnění rozhodnutí ze dne xx.

Ze správního spisu vyplynuly pro danou věc tyto rozhodné skutečnosti: Dne 10. 11. 2009 se žalovaná obrátila na xx, se žádostí o vrácení částek důchodu poukázaných na účet po úmrtí důchodce, a to důchodce JŠ, když majitelem účtu je FŠ. Žalovaná uvedla, že důchodce zemřel dne xx a požadovala vrácení splátky důchodu ve výši xx,-Kč, která byla poukázána dne xx. Z evidenčních pomůcek žalované vyplývá, že zemřelému J.Š. byl vyplácen starobní důchod na základě rozhodnutí ze dne xx s tím, že jeho splatnost nastává 22. dne v měsíci.

Z výpisu účtu žalobkyně u xx., č. xx vyplývá, že dne 2xx byla na tento účet připsána částka xx,-Kč, kterou poukázala žalovaná. Podle výpisu se jednalo se o splátku starobního důchodu za 10. měsíc roku 2009 pro J.Š.

Rozhodnutím ze dne xx, č.j. xx, žalovaná rozhodla podle § 64 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb. o tom, že žalobkyně je povinna vzniklý přeplatek ve výši xx,-Kč vrátit žalované do 15 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí. V odůvodnění žalovaná uvedla, že na účet žalobkyně byl vyplácen důchod jejího manžela J.Š. a na účet byly po úmrtí poukázány splátky důchodu za období od xx do xx ve výši xx,-Kč. Podle § 64 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb. je žalobkyně povinna vrátit plátci důchodu splátky důchodu poukázané na takový účet po dni úmrtí poživatele důchodu. Proto žalovaná rozhodla o vrácení přeplatku.

Proti uvedenému prvostupňovému rozhodnutí se žalobkyně bránila podáním námitek. Namítala, že částka byla na její účet poukázaná dne xx, tedy ještě před smrtí oprávněného J.Š. a zákonné podmínky podle § 64 odst. 2 věta poslední zákona č. 155/1995 Sb. nebyly splněny.

O námitkách žalobkyně rozhodla žalovaná žalobou napadeným rozhodnutím ze dne xx tak, že je zamítla a prvostupňové rozhodnutí ze dne xx potvrdila. V odůvodnění žalovaná konstatovala, že vyplácela se souhlasem účastníka řízení starobní důchod manžela J.Š. na účet vedený u xx, který je veden na žalobkyni. V souladu s § 116 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, jsou dávky důchodového pojištění vypláceny Pokračování
3
60Ad 15/2010

dopředu v pravidelných měsíčních splátkách. Starobní důchod manžela žalobkyně byl splatný vždy 22. den v měsíci. Manžel žalobkyně zemřel dne xx, ale žalovaná na účet žalobkyně poukázala ještě splátku důchodu za období od xx do xx ve výši xx,-Kč. V souladu s § 64 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb. je žalobkyně povinna vrátit splátku důchodu poukázanou na její účet po dni úmrtí poživatele důchodu, tj. manžela žalobkyně. Důchod manžela došel na účet ještě před smrtí manžela žalobkyně z důvodu snahy žalované dodržet lhůtu pro pravidelnou měsíční splátku. Z tohoto důvodu je možné, že důchod dojde na účet k jinému dřívějšímu datu než k jakému náleží jeho splátka, rozhodný je však datum splatnosti důchodu, nikoli jeho faktické připsání na účet.

Krajský soud přezkoumal napadené rozhodnutí a řízení jeho vydání předcházející v řízení dle části třetí, hlavy druhé, dílu prvního zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“), v rozsahu a z hlediska uplatněných žalobních námitek v souladu s § 75 odst. 2 s. ř. s., vycházeje přitom ze skutkového a právního stavu v době rozhodování správního orgánu podle § 75 odst. 1 s. ř .s., a dospěl k závěru, že žaloba není důvodná.

V souzeném případě nebyl skutkový stav mezi účastníky řízení sporný. Starobní důchod oprávněného příjemce důchodu J.Š. byl vyplácen bezhotovostně na účet č. xx, vedený u xx. Majitelkou účtu byla žalobkyně jako manželka oprávněného, oprávněný měl právo s tímto účtem disponovat. Na uvedený účet byla dne xx připsána splátka starobního důchodu oprávněného manžela žalobkyně za období od xx do xx ve výši xx,- Kč. Dne xx oprávněný příjemce starobního důchodu zemřel. Splatnost dávek starobního důchodu byla žalovanou stanovena na 22. den v měsíci předem. Spornou otázkou zůstává právní posouzení věci spočívající v tom, zda manželka oprávněného příjemce starobního důchodu byla jako majitelka účtu podle § 64 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb. povinna vrátit splátku důchodu ve

výši xx,- Kč žalovanou na účet poukázanou dne xx.

Ustanovení § 64 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, zařazené mezi společná ustanovení o důchodech, upravuje vyplácení důchodů. Odst. 1 cit. ustanovení upravuje obecně, kdo může být příjemcem důchodu. Odst. 2 cit. ustanovení zakotvuje pravidlo o vyplácení důchodů v hotovosti. Podle § 64 odst. 2 věta druhá cit. zákona je možné také na základě žádosti vyplácet důchod bezhotovostně na účet příjemce u banky v České republice nebo pobočky zahraniční banky nebo spořitelního a úvěrního družstva v České republice; je-li příjemcem důchodu oprávněný, poukazuje se důchod na účet jeho manžela (manželky) u banky v České republice, pokud o to oprávněný plátce důchodu požádá na předepsaném tiskopise a má-li v době, kdy o tento způsob výplaty požádá, právo disponovat s peněžními prostředky na takovém účtu. Podmínkou výplaty důchodu oprávněnému na účet jeho manžela (manželky) je souhlas manžela (manželky) s tímto způsobem výplaty; manžel (manželka) oprávněného je povinen vrátit plátci důchodu splátky důchodu oprávněného poukázané na takový účet po dni úmrtí oprávněného.

Cit. pravidlo pro vrácení splátek důchodu manželem (manželkou) oprávněného však nelze vykládat pouze podle jeho doslovného znění, jak to činí žalobkyně, a pod pojmem „splátky důchodu poukázané na účet po dni úmrtí oprávněného“ nelze rozumět pouze splátky v technickém slova smyslu připsané na účet. Smyslem cit. ustanovení je beze všech pochybností zakotvení povinnosti manžela zemřelého oprávněného vrátit splátky důchodu, které byly plátcem důchodu „poukázány“ na takový účet po smrti oprávněného manžela Pokračování
4
60Ad 15/2010

ve smyslu vyplaceny tehdy, když na ně již neměl oprávněný příjemce důchodu nárok v důsledku úmrtí. Starobní důchod je dávkou osobní, nárok na něj a tedy i na jeho výplatu zaniká smrtí.

V souzeném případě byl starobní důchod oprávněného příjemce J.Š. v souladu s § 64 odst. 2 věta prvá za středníkem zákona č. 155/1995 Sb. vyplácen k jeho žádosti na účet jeho manželky – žalobkyně. Oprávněný příjemce zemřel dne xx, od xx tedy již zanikl jeho nárok na důchod. Tedy i nárok na výplatu splátky starobního důchodu za období od xx do xx, splatné až dne xx. Pokud byla tato splátka starobního důchodu na účet žalobkyně vyplacena již xx, tedy ještě 2 dny před svou splatností jen v důsledku postupu žalované v souladu s § 116 odst. 1 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, (pravidlo vyplácení důchodů předem v pravidelných měsíčních splátkách se splatností určenou plátcem důchodů) a její snahy dodržet vždy termín splatnosti splátky důchodu, nemůže tato skutečnost založit oprávnění žalobkyně ponechat si dávku vyplacenou zemřelému oprávněnému (byť na její účet), ačkoli na její vyplacení neměl nárok.

Se žalobkyní sice lze souhlasit v tom směru, že § 64 odst. 2 věta druhé za středníkem zákona č. 1555/1995 Sb. sice nepracuje s pojmem „splatnost důchodové splátky“, nicméně při výkladu tohoto ustanovení nelze vycházet pouze z prostého jazykového významu slova „poukázány … po dni úmrtí….“, ale je třeba respektovat smysl zakotvení shora uvedené povinnosti manžela zemřelého oprávněného a vykládat toto pravidlo také ve spojení s ostatními ustanoveními upravujícími vyplácení dávek důchodového pojištění. Žalovaná proto postupovala v souladu s cit. ustanovením, pokud žalobkyni uložila povinnosti vrátit splátku starobního důchodu jejího zemřelého manžela ve výši 11.304,- Kč, která byla sice vyplacena na její učet již xx, ovšem nárok na její výplatu zemřelý oprávněný neměl.

Soud na podporu svých úvah doplňuje, že opačný výklad cit. ustanovení, který zastávala žalobkyně, by činil neodůvodněné rozdíly mezi případy výplaty splátek důchodů v hotovosti a bezhotovostně.

Ze všech shora uvedených důvodů soud žalobu zamítl v souladu s § 78 odst. 1 s. ř. s.

Ve věci soud rozhodoval bez nařízení ústního jednání v souladu s § 51 odst. 1 s. ř.s., když žalovaná s tímto postupem vyslovila souhlas a žalobkyně ve stanovené lhůtě nevyslovila svůj nesouhlas s takovým projednáním věci.

O nákladech řízení rozhodl soud podle ustanovení § 60 odst. 1 věty první s. ř. s., neboť neúspěšné žalobkyni náhrada nákladů řízení nepřísluší a žalovaná na něj v souvislosti s ustanovením § 118d odst. 1 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, nemá nárok.

Poučení: Proti tomuto rozsudku lze podat kasační stížnost ve lhůtě 2 týdnů po doručení tohoto rozsudku k Nejvyššímu správnímu soudu prostřednictvím soudu podepsaného.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel dle § 105 odst. 2 s. ř. s. zastoupen advokátem.

Pokračování
5
60Ad 15/2010

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s., dle § 106 odst. 1 s. ř. s. musí kasační stížnost obsahovat kromě obecných náležitostí označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, údaj o tom, kdy mu rozhodnutí bylo doručeno.

V Liberci dne 1. října 2010.

Mgr. Lucie Trejbalová, v.r.

samosoudkyně