59 Af 1/2012 - 9Usnesení KSLB ze dne 27.02.2012

59Af 1/2012-9

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci, rozhodl v senátu složeném z předsedy senátu Mgr. Karla Kosteleckého a soudců JUDr. Pavla Vacka a Mgr. Karolíny Tylové, LL.M. v právní věci žalobce Ing. J.H., nar. xx, bytem N.m. xx, S., proti žalovanému Finančnímu ředitelství v Ústí nad Labem, se sídlem Velká hradební 61, Ústí nad Labem, o žalobě proti rozhodnutím žalovaného č.j. 8981/11-1500-506476 a č.j. 8982/11-1500-506476 ze dne 26. 10. 2011,

takto:

I. Žaloba proti rozhodnutím žalovaného č.j. 8981/11-1500-506476 a č.j. 8982/11-1500-506476 ze dne 26. 10. 2011 se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Návrhem na zahájení řízení, který byl Krajskému soudu v Ústí nad Labem, pobočce v Liberci předán žalovaným, se žalobce mimo jiné domáhal přezkoumání napadených rozhodnutí žalovaného.

Z kopie doručenky napadených rozhodnutí soud zjistil, že žalobce byl k vyzvednutí zásilky obsahující obě napadená rozhodnutí vyzván dne 31. 10. 2011, a protože tak neučinil, byla mu zásilka vložena do schránky dne 11. 11. 2011. Dle § 47 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu nevyzvedne-li si adresát uloženou písemnost ve lhůtě 10 dnů od jejího uložení, považuje se písemnost posledním dnem této lhůty za doručenou, i když se adresát o uložení nedozvěděl. V souladu s tímto ustanovením byla zásilka žalobci doručena dne 10. 11. 2011.

Dle § 72 odst. 1 zákona č.150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „s.ř.s.“) lze žalobu podat do dvou měsíců poté, kdy rozhodnutí bylo žalobci oznámeno doručením písemného vyhotovení nebo jiným zákonem stanoveným způsobem. Dle § 40 odst. 2 s.ř.s. končí lhůta určená podle týdnů, měsíců nebo roků uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty. Lhůta k případnému podání žaloby tedy žalobci uplynula dne 10. 1. 2012. Jelikož žaloba byla dle podacího razítka na obálce předána k poštovní přepravě až dne 11. 1. 2012, byla podána až po uplynutí této lhůty. Dle § 72 odst. 4 s.ř.s. zmeškání lhůty pro podání žaloby nelze prominout.

Podle § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s., nestanoví-li tento zákon jinak, soud usnesením odmítne návrh, jestliže návrh byl podán předčasně nebo opožděně. Vzhledem k tomu, že žaloba v dané věci byla podána opožděně, soudu nezbylo, než ji usnesením odmítnout.

Vzhledem k vydání usnesení o odmítnutí žaloby soud v souladu ust. § 60 odst. 3 s.ř.s. vyslovil, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

K vydání tohoto usnesení nemusel soud nařizovat jednání, protože nerozhodoval ve věci samé - o důvodnosti žaloby. Zákon v tomto případě uvedený procesní postup dovoluje (§ 49 odst. 1 s.ř.s.).

Poučení:Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou (více) vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

V Liberci dne 27. února 2012

Mgr. Karel Kostelecký, v.r.

předseda senátu