59 A 60/2011 - 28Usnesení KSLB ze dne 29.09.2011

59A 60/2011- 28

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci rozhodl v senátu složeném z předsedy Mgr. Karla Kosteleckého a soudců JUDr. Pavla Vacka a Mgr. Lucie Trejbalové v právní věci žalobce M.P., bytem P.D. xx, R., zastoupeného JUDr. Danou Kořínkovou, Ph. D., LL.M., advokátkou se sídlem Peckova 9, Praha 8 – Karlín, proti žalovanému Městskému úřadu Mimoň, se sídlem Mírová 120/III, 471 24 Mimoň, o žalobě proti kolaudačnímu souhlasu žalovaného ze dne 27. 6. 2011, č.j. MUMI 5604/2011,

takto:

I. Řízení o žalobě proti kolaudačnímu souhlasu Městského úřadu Mimoň ze dne 27. 6. 2011, č.j. MUMI 5604/2011, s e zastavuje.

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobou podanou dne 29. 8. 2011 se žalobce domáhal přezkoumání kolaudačního souhlasu žalovaného správního orgánu uděleného podle § 122 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řízení (stavební zákon), k užívání liniové stavby kabelové trasy 35kV Kuřívody s umístěním na specifikovaných pozemcích.

Podáním ze dne 19. 9. 2011 vzal žalobce žalobu výslovně v celém rozsahu zpět.

Podáním žaloby bylo zahájeno řízení dle části třetí, hlavy druhé, dílu prvního zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s.). Podle § 47 odst. 1 písm. a) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět.

V daném případě vzal žalobce podanou žalobu výslovně v celém rozsahu zpět, soud proto podle § 47 odst. 1 písm. a) s. ř. s. řízení o ní zastavil.

Protože bylo řízení zastaveno, soud již nerozhodoval o návrhu žalobce na přiznání odkladného účinku žalobě.

Výrok o náhradě nákladů řízení je odůvodněn § 60 odst. 3 věty prvé s. ř. s., podle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů, bylo-li řízení zastaveno.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat kasační stížnost ve lhůtě 2 týdnů po doručení tohoto usnesení, k Nejvyššímu správnímu soudu, prostřednictvím soudu podepsaného.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel dle § 105 odst. 2 s.ř.s. zastoupen advokátem.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s.ř.s., dle § 106 odst. 1 s.ř.s. musí kasační stížnost obsahovat kromě obecných náležitostí označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, údaj o tom, kdy mu rozhodnutí bylo doručeno.

V Liberci dne 29. září 2011.

Mgr. Karel Kostelecký, v.r.

předseda senátu