51 A 7/2016 - 21Usnesení KSHK ze dne 06.06.2016

51A 7/2016 - 21

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudcem JUDr. Pavlem Kumprechtem ve věci žalobce: P. Ž., proti žalovanému: Krajský úřad Královéhradeckého kraje, se sídlem v Hradci Králové, Pivovarské náměstí 1245, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 29. 2. 2016, č. j. KUKHK-7897/DS/2016/Er, takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Účastníci nemají právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou ze dne 10. 5. 2016, doručenou nadepsanému krajskému soudu téhož dne, domáhal soudního přezkoumání rozhodnutí žalovaného ze dne 29. 2. 2016, č. j. KUKHK-7897/DS/2016/Er, vydaného v přestupkové věci. Protože žaloba směřovala proti správnímu rozhodnutí, podléhala soudnímu poplatku podle položky 18 bodu 2. písm. a) Sazebníku soudních poplatků, zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, v platném znění, ve výši 3.000,--Kč. Ačkoliv byl tento soudní poplatek splatný spolu s podáním žaloby (viz § 4 odst. 1 písm. a/, § 7 odst. 1 cit. zák.), žalobce tuto svoji povinnost nesplnil. Krajský soud jej proto musel k zaplacení soudního poplatku vyzývat, což učinil usnesením ze dne 17. 5. 2016, č. j. 51A 7/2016-10.

Toto usnesení krajského soudu nabylo právní moci dne 18. 5. 2016. Osmidenní lhůta stanovená v něm k zaplacení uvedeného soudního poplatku tedy doběhla dne 26. 5. 2016. Žalobce však soudní poplatek v této lhůtě, ani do vydání tohoto rozhodnutí, nezaplatil a ani s krajským soudem v tomto směru nijak nekomunikoval. Krajský soud proto musil podle ust. § 9 odst. 1 zák. ČNR č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, řízení zastavit. O následcích nezaplacení soudního poplatku byl žalobce poučen.

Výrok o náhradě nákladů řízení vyplývá z ust. § 60 odst. 3 s.ř.s., podle něhož nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou (více) vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

V Hradci Králové dne 6. 6. 2016

JUDr. Pavel Kumprecht v. r.

samosoudce

Za správnost vyhotovení: Bc. Alena Poláková