51 A 4/2010 - 26Usnesení KSHK ze dne 04.03.2011

Nařízení Komise (ES) č. 3199/93 o vzájemném uznávání postupů úplné denaturace lihu pro účely osvobození od spotřební daně ve znění nařízení Komise (ES) č. 1309/2005 upravuje přístup zemí EU ke zdanění lihu spotřební daní dovezeného na jejich území z jiného členského státu, v němž byl tento líh denaturován podle jeho požadavků na denaturaci. Denaturace lihu na daňovém území České republiky pro účely jeho osvobození od spotřební daně na tomto daňovém území se posuzuje podle národní úpravy, tedy podle vyhlášky č. 141/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobu, skladování a zpracování lihu.

51A 4/2010-26

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudcem JUDr. Pavlem Kumprechtem ve věci žalobce M. K., nar. X, zast. obecnou zmocněnkyní I. K., bytem tamtéž, proti žalovanému Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, se sídlem v Hradci Králové, Pivovarské náměstí 1245, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 19. 1. 2010, zn. 844/ZP/2010-3, takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Účastníci nemají právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se domáhal žalobou ze dne 14. 3. 2010, která nadepsanému krajskému soudu došla dne 19. 3. 2010, přezkoumání zákonnosti shora uvedeného rozhodnutí žalovaného, jímž bylo zamítnuto jeho odvolání proti rozhodnutí Městského úřadu Kostelec nad Orlicí ze dne 14. 12. 2009, č.j. ŽP 7033/2009-26888/09-Z, jímž byla zamítnuta jeho žádost o povolení obnovy řízení ukončeného rozhodnutím téhož správního orgánu ze dne 7. 7. 2006, č.j.: ŽP 3101/206-9455/06.

Bezprostředně před zahájením jednání, nařízeným na den 4. března 2011, vzal žalobce tuto žalobu, a to prohlášením do protokolu o jednání, v celém rozsahu zpět. Krajský soud proto v souladu s ust. § 47 písm.a) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, v platném znění (dále jen „s.ř.s.“), řízení zastavil, neboť žalobce je oprávněn vzít žalobu zpět, dokud o ní soud nerozhodl (§ 37 odst.4 s.ř.s.).

Výrok o nákladech řízení se opírá o ust. § 60 odst.3 věta první s.ř.s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Poučení:

Toto rozhodnutí nabývá právní moci dnem doručení účastníkům (§ 54 odst. 5 s. ř. s.).

Proti pravomocnému rozhodnutí je přípustná kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu, kterou lze podat z důvodů a za podmínek uvedených v § 102 a násl. s. ř. s. ve lhůtě dvou týdnů po doručení rozhodnutí prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové. Pro tento případ by musel být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie (§ 105 odst. 2 s. ř. s.).

O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

V Hradci Králové dne 4. března 2011

JUDr. Pavel Kumprecht, v.r.

samosoudce