43 Az 4/2020 - 49Usnesení KSHK ze dne 22.03.2021

43 Az 4/2020-49

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudcem Mgr. Tomášem Blažkem ve věci

žalobce: D. T.

proti

žalovanému: Ministerstvo vnitra sídlem Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7 o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 27. 2. 2020, č. j. OAM-92/ZA-ZA11-ZA22-2020,

takto:

I. Řízení se zastavuje. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. III. Soud ustanovuje žalobci z důvodu neznámého místa pobytu opatrovníka, a to Organizaci pro pomoc uprchlíkům, se sídlem Kovářská 939/4, 190 00 Praha 9.

Odůvodnění:

Žalobou doručenou Krajskému soudu v Hradci Králové dne 17. 3. 2020 žalobce napadl v záhlaví specifikované rozhodnutí žalovaného. Žalovaný shledal žádost žalobce o udělení mezinárodní ochrany nepřípustnou podle § 10a odst. 1 písm. e) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu (dále jen „zákon o azylu“), a tak rozhodl o zastavení řízení o udělení mezinárodní ochrany podle § 25 písm. i) téhož zákona. Žalovaný v odůvodnění napadeného rozhodnutí konstatoval, že žalobce již v minulosti žádal o udělení mezinárodní ochrany na území ČR. V nyní posuzované žádosti pak uvedl stejné motivy svého odchodu z vlasti a neochoty se do Gruzie vrátit, jako uváděl v průběhu správního řízení o jeho první žádosti (tj. obavu z výhružek ze strany otce dívky, se kterou měl v Gruzii milostný poměr).

Krajský soud dne 18. 2. 2021 zjistil z databáze žadatelů o mezinárodní ochranu, že žalobce dne 14. 7. 2020 svévolně opustil Pobytové středisko v Kostelci nad Orlicí, v němž byl hlášen k pobytu (tj. v rozporu se zákonem nenahlásil nové místo svého pobytu). Žalovaný tuto skutečnost soudu potvrdil ve sdělení ze dne 26. 2. 2021, dle nějž žalovanému není známo aktuální místo pobytu žalobce. Shodně se k dotazu krajského soudu vyjádřila také Policie ČR, Ředitelství služby cizinecké policie. Aktuální místo pobytu žalobce není známo ani společnosti MABA Prefa spol. s r.o., u níž byl žalobce (dle sdělení cizinecké policie) v průběhu roku 2020 nahlášen k ubytování.

Podle § 47 písm. c) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“), soud ve správním soudnictví zastaví řízení, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon.

Zvláštním zákonem, na nějž odkazuje § 47 písm. c) s. ř. s., je v daném případě zákon o azylu. Uvedený zákon upravuje důvody, pro které je soud oprávněn zastavit řízení o žalobě proti rozhodnutí ministerstva ve věci mezinárodní ochrany, v § 33. S ohledem na výše uvedené má krajský soud za to, že je splněn přinejmenší jeden z důvodů stanovených v § 33 zákona o azylu –nelze zjistit místo pobytu žadatele o udělení mezinárodní ochrany (žalobce) [§ 33 písm. b) uvedeného zákona].

Krajský soud tedy rozhodl o zastavení předmětného řízení podle § 47 písm. c), ve spojitosti s § 33 písm. b) zákona o azylu.

Výrok o nákladech řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s., podle nějž žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Krajský soud zároveň ustanovil žalobci opatrovníka pro doručení písemnosti podle § 29 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, za použití § 64 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního.

Poučení:

Proti rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou (více) vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Hradec Králové 22. března 2021

Mgr. Tomáš Blažek v. r.

samosoudce

Za správnost vyhotovení: I. S.