32 Ad 9/2011 - 23Usnesení KSHK ze dne 09.06.2011

32 Ad 9/2011-23

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudkyní JUDr. Ivonou Šubrtovou ve věci žalobkyně E. N., proti žalovanému Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, odboru sociálních věcí, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 12.1. 2011, č.j.: SV/130297/22565/10/KL, ve věci mimořádných výhod pro těžce zdravotně postižené občany, takto:

I. Žaloba se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Rozhodnutím žalovaného ze dne 12.1. 2011, č.j.: SV/130297/22565/10/KL bylo zamítnuto odvolání žalobkyně a potvrzeno rozhodnutí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Magistrátu města v Hradci Králové, č.j.: MMHK/196918/2010 ze dne 9.11. 2010, kterým byla zamítnuta žádost žalobkyně o přiznání mimořádných výhod II. stupně pro občany těžce zdravotně postižené a nadále jí byly přiznány mimořádné výhody I. stupně.

Žalobou ze dne 18.3. 2011, doručenou soudu dne 21.3. 2011, se žalobkyně domáhala zrušení rozhodnutí žalovaného ze dne 12.1. 2011, č.j.: SV/130297/22565/10/KL.

Krajský soud v Hradci Králové o předmětné věci uvážil následovně: V § 65 a následujících zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, v platném znění (dále jen „s. ř. s.“) je upraveno řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu.

Rozhodování o přiznání mimořádných výhod těžce zdravotně postiženým občanům je upraveno v ustanovení § 34 odst. 1 písm. e) zákona ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.

Pokračování 32Ad 9 /2011

Podle ustanovení § 56c písm. a) zákona ČNR č. 114/1988 Sb., jsou ze soudního přezkumu vyloučena rozhodnutí o mimořádných výhodách občanům těžce zdravotně postiženým.

Vzhledem k tomu, že žaloba směřuje proti rozhodnutí, které je ze soudního přezkumu vyloučeno, krajskému soudu nezbylo, než žalobu odmítnout podle § 46 odst. 1 písm. d) s. ř. s. (návrh je podle tohoto zákona nepřípustný) ve spojení s § 68 písm. e) s. ř s. (žaloba je nepřípustná také tehdy, domáhá-li se žalobce přezkoumání rozhodnutí, které je z přezkoumání podle tohoto nebo zvláštního zákona vyloučeno).

O náhradě nákladů řízení soud rozhodl podle § 60 odst. 3 s. ř. s. dle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li žaloba odmítnuta.

Poučení:

Toto rozhodnutí nabývá právní moci dnem doručení účastníkům (§ 54 odst. 5 s.ř.s.).

Proti pravomocnému rozhodnutí je přípustná kasační stížnost, kterou lze podat z důvodů a za podmínek uvedených v § 102 a násl. s.ř.s. ve lhůtě dvou týdnů po doručení rozhodnutí.

Kasační stížnost je třeba podat ke Krajskému soudu v Hradci Králové. Lhůta je zachována, byla-li kasační stížnost podána u Nejvyššího správního soudu v Brně, který o ní bude rozhodovat. Nemá-li účastník vysokoškolské právnické vzdělání, musí být zastoupen advokátem.

V Hradci Králové dne 9. června 2011 JUDr. Ivona Šubrtová, v. r.

samosoudkyně