31 Af 51/2015 - 70Rozsudek KSHK ze dne 24.05.2016


Číslo jednací: 31Af 51/2015 - 70

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Mgr Marie Kocourkové a soudkyň JUDr. Magdaleny Ježkové a Mgr. Heleny Konečné ve věci žalobkyně: multigate, a. s., se sídlem Olomouc, Riegrova 373/6, zast. JUDr. Tomášem Vymazalem, advokátem v Olomouci, Wellnerova 1322/3C, proti žalovanému: Krajský úřad Královéhradeckého kraje, se sídlem Hradec Králové, Pivovarské náměstí 1245, v řízení o žalobě proti rozhodnutím žalovaného ze dne 16. 6. 2015, č. j. 3923/MJ/2011-5, ze dne 22. 6. 2015, č. j. 17568/MJ/2015-2 a č. j. 17574/MJ/2015-2, takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žalobkyni se vrací zaplacené soudní poplatky v celkové výši 6.000 Kč.

III. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobou doručenou krajskému soudu dne 17. 8. 2015 se žalobkyně domáhala přezkoumání a zrušení shora uvedených rozhodnutí, kterými žalovaný zrušil rozhodnutí Městského úřadu Chlumec nad Cidlinou ze dne 31. 3. 2011, č. j. 1247/2011/Fin/Ka, a ze dne 18. 8. 2011, č. j. FIN 1765/11 35/2011-Spi, a č. j. FIN 2650/11 35/2011-Spi, a řízení o žádosti žalobkyně o vrácení přeplatku na místních poplatcích zastavil. Žalobkyně uvedla, že žaloba směřuje proti části výroku, kterým se řízení zastavuje, za cíl podaného odvolání však označila vrácení přeplatku.

Podáním ze dne 11. 5. 2016 vzala žalobkyně žalobu zpět a uvedla, že rozhodnutími Ministerstva financí ze dne 11. 3. 2016, č. j. MF-51819/2015/3903-1, č.j MF-51819/2015/3903-2 a č. j. MF-51819/2015/3903-3, byla zamítnuta odvolání žalobkyně do rozhodnutí žalovaného ze dne 20. 8. 2015, č. j. 3923/MJ/2011-10, a ze dne 9. 9. 2015, č.j. 17568/MJ/2015-5 a č.j. 17574/MJ/2015-5, vydaných v těchto věcech poté, co Ministerstvo financí svým rozhodnutím ze dne 6. 8. 2015, č.j. MF- 32 766/2015/3903, nařídilo přezkum žalobou napadených rozhodnutí. Zároveň uplatnila právo na náhradu nákladů řízení spočívajících v úhradě zaplacených soudních poplatků (3x3.000 Kč) a odměně za zastoupení advokátem ve spojených věcech za čtyři úkony (převzetí zastoupení, žaloba, replika a zpětvzetí žaloby) ve výši 4x7.1000 Kč + 21% DPH.

Krajský soud v souladu s ust. § 47 písm. a/ zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního v platném znění (dále jen „s. ř. s.“) řízení zastavil, neboť žalobkyně byla oprávněna vzít žalobu zpět, dokud o ní soud nerozhodl (§ 37 odst. 4 s. ř. s.).

Podle ust § 10 odst. 3 zákona ČNR č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích v platném znění soud vrátí z účtu soudu zaplacený poplatek za řízení, který je splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnost, snížená o 20%, nejméně však o 1.000 Kč, bylo-li řízení zastaveno před prvním jednáním. Podmínky citovaného ustanovení byly splněny, z každého zaplaceného soudního poplatku ve výši 3.000 Kč se žalobkyni vrací 2.000 Kč, tedy celkem 6.000 Kč.

Výrok o nákladech řízení se opírá o ust. § 60 odst. 3 věta první s. ř. s., pro aplikaci věty druhé citovaného ustanovení neshledal krajský soud důvod. Žalobkyně vzala žalobu zpět poté, kdy žalovaný, na základě Ministerstvem financí nařízeného přezkumu, žalobou napadená rozhodnutí změnil a odvolání zamítl. Z citovaného je zřejmé, že rozhodnutím žalovaného nebylo vyhověno žádosti o vrácení přeplatku na místních poplatcích, kterého se žalobkyně domáhala podáním žádosti Městskému úřadu v Chlumci nad Cidlinou a které bylo i cílem podané žaloby.

Žalobkyně zpětvzetím žaloby předešla odmítnutí žaloby dle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. pro neodstranitelný nedostatek podmínek řízení, neboť rozhodnutími vydanými v rámci nařízeného přezkumu dle § 123 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu v platném znění, byla žalobou napadená rozhodnutí pravomocně změněna (§ 123 odst. odst. 5 téhož zákona). Tím odpadl předmět řízení. Krajskému soudu by proto nezbylo, než podanou žalobu odmítnout.

V posuzovaném případě nelze pro postup žalovaného použít ani ust. § 124 daňového řádu, neboť přezkum žalobou napadeného rozhodnutí byl nařízen rozhodnutím Ministerstva financí již dne 7. 8. 2015 pod č. j. MF-32 766/2015/3903, žaloba napadla krajskému soudu až dne 17. 8. 2015.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou (více) vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

V Hradci Králové dne 24. května 2016

Mgr. Marie Kocourková v. r.

předsedkyně senátu