31 Af 37/2013 - 110Usnesení KSHK ze dne 16.12.2013

31Af 37/2013-110

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Mgr. Marie Kocourkové a soudkyň JUDr. Magdaleny Ježkové a Mgr. Heleny Konečné ve věci žalobkyně: Stavební firma Ječmínek, spol. s r.o., zast. Mgr. Petrem Stejskalem, LL.M., advokátem v Hradci Králové, Malé náměstí 125, proti žalovanému: Odvolací finanční ředitelství, se sídlem Brno, Masarykova 427/31, v řízení o žalobě proti rozhodnutím žalovaného ze dne 8. dubna 2013, č.j. 10332/13/5000-14401-700796, č.j. 10334/13/5000-14401-700796, č.j. 10335/13/5000-14401-700796, č.j. 10336/13/5000-14401-700796, č.j. 10338/13/5000-14401-700796, č.j. 10340/13/5000-14401-700796, č.j. 10342/13/5000-14401-700796 a č.j. 10343/13/5000-14401-700796, takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni náklady řízení ve výši 8.160 Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení do rukou jejího zástupce.

III. Žalobkyni se vrací soudní poplatek ve výši 2.000 Kč.

Odůvodnění:

Žalobkyně se včas podanou žalobou domáhala přezkoumání zákonnosti shora identifikovaných rozhodnutí.

Přípisem ze dne 15.11.2013 žalobkyně prostřednictvím svého zástupce sdělila soudu, že jí byla doručena rozhodnutí žalovaného ze dne 6. a 7.11.2013 č.j. 27158/13/5000/14401-700796, a čj. 27162-27168/13/5000/14401-700796, kterými napadená rozhodnutí zrušil a řízení zastavil. Žalobkyně byla tímto postupem uspokojena. Zmíněná rozhodnutí žalovaného předložila.

Krajský soud s ohledem na prohlášení žalobkyně řízení dle ust. § 62 odst. 4 s.ř.s. zastavil.

Výrok o nákladech řízení se opírá o ust. § 60 odst. 3 s.ř.s. K zastavení řízení došlo pro uspokojení žalobkyně, soud jí proto přiznal právo na náhradu nákladů řízení spočívajících v odměně za služby poskytnuté advokátem (§ 35 odst. 2 s.ř.s.), konkrétně za dva úkony právní služby ve výši 6.200 Kč a paušální náhrady hotových výdajů za 2 úkony po 300 Kč dle vyhl. č. 177/1996 Sb., to vše včetně daně z přidané hodnoty.

Protože bylo řízení zastaveno před prvním jednáním, vycházel soud z ust. § 10 odst. 3 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích v planém znění, podle kterého soud vrátí z účtu soudu i zaplacený poplatek za řízení, který je splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti, snížený o 20 %, nejméně však o 1.000 Kč, bylo-li řízení zastaveno před prvním jednáním. Žalobkyni ze zaplaceného poplatku 3.000 Kč vrátil 2.000 Kč.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou (více) vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s.ř.s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V Hradci Králové dne 16. prosince 2013 Mgr. Marie Kocourková, v. r.

předsedkyně senátu