31 Af 12/2017 - 79Usnesení KSHK ze dne 19.12.2017

31 Af 12/2017-79

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Magdaleny Ježkové a soudců JUDr. Jany Kábrtové a Mgr. Tomáše Blažka ve věci žalobce J. H., bytem n. M. 219, S., proti žalovanému Odvolacímu finančnímu ředitelství, se sídlem Masarykova 31, Brno, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 30. 11. 2016, č. j. 53656/16/5100-31461-711333

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou doručenou Krajskému soudu v Brně dne 13. 2. 2017 domáhal zrušení v záhlaví specifikovaného rozhodnutí žalovaného a jemu předcházejícího rozhodnutí Finančního úřadu pro Královéhradecký kraj ze dne 25. 2. 2016, č. j. 277350/16/2711-70462-603495. Eventuálně se domáhal vyslovení nicotnosti uvedených správních rozhodnutí. Zároveň požádal, aby soud přiznal žalobě odkladný účinek.

Krajský soud v Brně usnesením ze dne 21. 2. 2017 postoupil věc Krajskému soudu v Hradci Králové jako soudu místně příslušnému podle § 7 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“). Na výzvu soudu k zaplacení soudního poplatku žalobce svým podáním ze dne 10. 4. 2017 namítl podjatost všech soudců Krajského soudu v Hradci Králové, požádal o osvobození od soudních poplatků, o ustanovení zástupce z řad advokátů a znovu požádal, aby soud přiznal žalobě odkladný účinek.

O žalobcem uplatněné námitce podjatosti soudců krajského soudu rozhodl Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 8. 6. 2017, č. j. Nao 191/2017 - 35, podle nějž není žádný ze soudců správního úseku zdejšího krajského soudu vyloučen z projednávání a rozhodování dané věci.

Usnesením ze dne 16. 8. 2017, č. j. 31Af 12/2017 – 48, pak krajský soud rozhodl, že žalobci se nepřiznává osvobození od soudního poplatku (výrok I.) a že návrhy žalobce na ustanovení zástupce a na přiznání odkladného účinku žalobě se zamítají (výroky II. a IV.). Krajský soud zároveň vyzval žalobce k zaplacení soudního poplatku za žalobu ve výši 3 000 Kč (výrok III.) a uložil mu, aby zaplatil soudní poplatek za návrh na přiznání odkladného účinku žalobě ve výši 1 000 Kč (výrok V.).

Žalobce podal proti uvedenému usnesení krajského soudu kasační stížnost, o které rozhodl Nejvyšší správní soud rozsudkem ze dne 13. 10. 2017, č. j. 5 As 265/2017 – 13. Nejvyšší správní soud zamítl kasační stížnost proti výrokům I. a II. usnesení krajského soudu a odmítl kasační stížnost proti výrokům III. až V. daného usnesení.

Krajský soud poté zaslal žalobci novou výzvu k zaplacení soudního poplatku za žalobu, k čemuž mu stanovil lhůtu 15 dnů od doručení výzvy. Výzva byla žalobci doručena dne 27. 11. 2017, lhůta k zaplacení soudního poplatku tak uplynula dne 12. 12. 2017. Žalobce do tohoto dne soudní poplatek nezaplatil, pouze zaslal krajskému soudu podání, kterým opětovně namítl podjatost všech soudců zdejšího soudu, navrhl jejich vyloučení z projednávané věci, dále navrhl, aby mu krajský soud přiznal osvobození od soudních poplatků a ustanovil zástupce z řad advokátů.

Krajský soud připomíná, že o námitce podjatosti uplatněné v této věci rozhodl Nejvyšší správní soud již usnesením ze dne 8. 6. 2017, č. j. Nao 191/2017 – 35. Žalobce svou nyní uplatněnou námitku nepodložil žádnými novými důvody, krajský soud tak považoval za nadbytečné předkládat tuto námitku podjatosti Nejvyššímu správnímu soudu.

Krajský soud v tomto řízení již rozhodoval i o žádosti žalobce o osvobození od soudních poplatků, a to zamítavě shora citovaným usnesením ze dne 16. 8. 2017, č. j. 31Af 12/2017 – 48. Opětovná žádost přitom neobsahuje žádné nové, dosud neuplatněné skutečnosti, žalobce ani neprokázal, že by od doby rozhodování o jeho předchozí žádosti došlo ke změně okolností, jež jsou pro posouzení dané žádosti rozhodující. Za této situace je krajský soud názoru, že není třeba o nové žádosti o osvobození od soudních poplatků rozhodovat.

Podle § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, platí: „Nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí v délce alespoň 15 dnů; výjimečně může soud určit lhůtu kratší. Po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví. K zaplacení poplatku po marném uplynutí lhůty se nepřihlíží.“ Žalobce tedy v soudem stanovené lhůtě soudní poplatek nezaplatil, přičemž soud neshledal důvod rozhodovat o nové žádosti žalobce o osvobození od soudních poplatků. Krajský soud proto rozhodl o zastavení řízení dle § 47 písm. c) s. ř. s. a § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích.

Výrok o náhradě nákladů řízení vyplývá z § 60 odst. 3 s. ř. s.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno, který o ní také rozhoduje.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

Hradec Králové 19. prosince 2017

JUDr. Magdalena Ježková v. r.

předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení: R. V.