30 Ca 121/2009 - 109Usnesení KSHK ze dne 09.11.2011

30 Ca 121/2009-109

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jana Rutsche a soudců Mgr. Heleny Konečné a JUDr. Pavla Kumprechta ve věci žalobkyně A. H., proti žalovanému Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 4. června 2009, č.j. 8587/RR/2009-3, takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobkyně podala u krajského soudu žalobu proti shora označenému rozhodnutí žalovaného dle § 65 a násl. zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“) Usnesením ze dne 21. 12. 2009, č.j. 30 Ca 121/2009-8, vyzval krajský soud žalobkyni k zaplacení soudního poplatku, který činí dle položky 14a bod 2 písm. a) sazebníku soudních poplatků 2.000,- Kč, a to ve lhůtě 2 týdnů od doručení usnesení.

Dne 1. 2. 2010 žalobkyně požádala o osvobození od soudního poplatku a o ustanovení zástupce pro dané řízení. O této žádosti rozhodl krajský soud usnesením ze dne 8. března 2010, č.j. 30 Ca 121/2009-32, které nabylo právní moci dne 20. března 2010. Žádost žalobkyně o osvobození od soudního poplatku zamítl, stejně jako žádost o ustanovení zástupce. O kasační stížnosti žalobkyně proti tomuto usnesení rozhodl Nejvyšší správní soud rozsudkem ze dne 10. listopadu 2010, č.j. 1 As 76/2010-58, který nabyl právní moci 9. prosince 2010. Kasační stížnost zamítl.

Následně vyzval krajský soud usnesením ze dne 14. prosince 2010, č.j. 30 Ca 121/2009-71, žalobkyni znovu k zaplacení soudního poplatku ve výši 2.000,- Kč do jednoho týdne od doručení usnesení.

Žalobkyně podáním ze dne 3. ledna 2011 znovu požádala o osvobození od platby soudního poplatku a o ustanovení zástupce. Současně vznesla námitku podjatosti soudců ve věci rozhodujících. O této námitce rozhodl Nejvyšší správní

Pokračování 30Ca 121/2009

soud usnesením ze dne 25. srpna 2011, č.j. Nao 5/2011-98, které nabylo právní moci dne 26. září 2011. Konstatoval, že dotčení soudci nejsou z projednávání a rozhodnutí věci vyloučeni.

Krajský soud proto znovu vyzval žalobkyni usnesením ze dne 13. října 2011, č.j. 30 Ca 121/2009-103, k zaplacení soudního poplatku ve výši 2.000,- Kč do jednoho týdne od doručení usnesení.

Žalobkyně zareagovala podáním ze dne 3. listopadu 2011, v němž bez bližšího odůvodnění opět požádala o osvobození od soudního poplatku a o ustanovení zástupce. Soudní poplatek, k jehož zaplacení byla vyzvána, neuhradila.

Krajský soud připomíná, že o žádosti žalobkyně o osvobození od soudních poplatků a o ustanovení zástupce v tomto řízení již rozhodoval, a to zamítavě shora citovaným usnesením ze dne 8. března 2010, č.j. 30 Ca 121/2009-32. Správnost jeho závěrů byla potvrzena citovaným rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 10. listopadu 2010, č.j. 1 As 76/2010-58. Za této situace je krajský soud toho názoru, že již nemusel o nové žádosti žalobkyně ze dne 3. listopadu 2011 o osvobození od soudního poplatku a o ustanovení zástupce rozhodovat, neboť od doby rozhodování o její předchozí žádosti nedošlo k podstatné změně skutečností, jež by byly pro posouzení její předchozí žádosti rozhodující (srovnej rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 1. 2. 2011, č.j. 1 As 97/2010-230; dostupný na www.nssoud.cz). Nová žádost neobsahovala ani žádné nové, dosud neuplatněné skutečnosti.

Pokud tedy krajský soud po zamítnutí kasační stížnosti žalobkyně proti usnesení o nepřiznání osvobození od soudního poplatku a o zamítnutí žádosti o ustanovení zástupce Nejvyšším správním soudem opětovně vyzval žalobkyni k zaplacení soudního poplatku z její žaloby proti rozhodnutí správního orgánu, poučil jí o následcích nezaplacení a žalobkyně přesto soudní poplatek ve stanovené lhůtě nezaplatila, jsou dle krajského soudu naplněny zákonné důvody pro zastavení řízení (srovnej rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 1. 2006, č.j. 1 As 27/2005-87; dostupný na www.nssoud.cz).

Dle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích totiž nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví. Taková situace v předmětné věci nastala.

Výrok o náhradě nákladů řízení vyplývá z ustanovení § 60 odst. 3 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“).

Pokračování 30Ca 121/2009

Poučení:

Toto rozhodnutí nabývá právní moci dnem doručení účastníkům (§§ 54 odst. 5 a 55 odst. 5 s. ř. s.).

Proti pravomocnému rozhodnutí je přípustná kasační stížnost, kterou lze podat z důvodů uvedených v § 102 a násl. s. ř. s. ve lhůtě dvou týdnů po doručení rozhodnutí. Kasační stížnost se podává ke Krajskému soudu v Hradci Králové. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud. V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem. To neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

V Hradci Králové 9. listopadu 2011 JUDr. Jan Rutsch, v. r.

předseda senátu