30 Af 39/2011 - 56Usnesení KSHK ze dne 05.03.2013

30Af 39/2011-56

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jana Rutsche a soudců Mgr. Heleny Konečné a JUDr. Pavla Kumprechta ve věci žalobce: SAZKA sázková kancelář, a. s., se sídlem K Žižkovu 851, Praha 9, proti žalovanému: Krajský úřad Královéhradeckého kraje, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 28. 7. 2011, čj. 13797/MJ/2011-2, takto:

I. V řízení, které bylo přerušeno usnesením nadepsaného soudu dne 19. 7. 2012, se pokračuje.

II. Řízení se zastavuje.

III. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou ze dne 9. 9. 2011 domáhal přezkoumání napadeného rozhodnutí, jímž žalovaný částečně změnil (doplnil výrok a odůvodnění) rozhodnutí – platební výměr Městského úřadu Trutnov ze dne 30. 3. 2011, čj. FO/ZT/PV/2011/2, na místní poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené ministerstvem financí.

Řízení o žalobě proti shora identifikovanému rozhodnutí žalovaného bylo přerušeno usnesením ze dne 19. 7. 2012. Důvodem bylo vyčkání výsledku řízení vedeného před Ústavním soudem v obdobné věci. Zmíněné řízení před Ústavním soudem bylo již skončeno rozhodnutím ze dne 9. 1. 2013, sp. zn. Pl. ÚS 6/12, čímž odpadl důvod přerušení řízení, proto bylo rozhodnuto o pokračování v něm.

Žalobce vzal žalobu zpět podáním ze dne 25. 2. 2013. Krajský soud v souladu s ustanovením § 47 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“), řízení zastavil, neboť žalobce byl oprávněn vzít žalobu zpět, dokud o ní soud nerozhodl (§ 37 odst. 4 s. ř. s.).

Výrok o nákladech řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno nebo žaloba odmítnuta.

Pokračování 30Af 39/2011

Poučení:

Toto rozhodnutí nabývá právní moci dnem doručení účastníkům (§ 54 odst. 5 s. ř. s.). Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává u Nejvyššího správního soudu, který o ní také rozhoduje. Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

V Hradci Králové dne 5. března 2013 JUDr. Jan Rutsch, v. r.

předseda senátu