30 Af 29/2010 - 32Usnesení KSHK ze dne 13.09.2011

30Af 29/2010-32

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jana Rutsche a soudců Mgr. Heleny Konečné a JUDr. Pavla Kumprechta ve spojených věcech žalobce M. H., zastoupeného JUDr. Václavem Faltýnem, advokátem se sídlem v Domažlicích, náměstí Míru 143, PSČ 344 01, proti žalovanému Celnímu ředitelství Hradec Králové, Bohuslava Martinů 1672/8a, 501 01 Hradec Králové, v řízení o žalobách proti rozhodnutí žalovaného ze dne 16. července 2010, čj. 8460/2010-060100-21, takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

III. Žalobci bude po právní moci tohoto usnesení vrácen zaplacený soudní poplatek ve výši 2. 000,- Kč (slovy: dvatisíce korun českých) prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové.

Odůvodnění:

Žalobce napadl včas podanou žalobou shora označené rozhodnutí žalovaného.

Podáním ze dne 29. 8. 2011 vzal žalobce před jednáním žalobu v plném rozsahu zpět. Vzhledem k tomu krajský soud řízení podle § 47 písm. a) s. ř. s. zastavil.

O náhradě nákladů řízení rozhodl krajský soud v souladu s § 60 odst. 3 s.ř.s.

Protože žalobce zaplatil soudní poplatek ve výši 2.000,- Kč, bude mu po právní moci usnesení zaplacený soudní poplatek vrácen v souladu s ustanovením § 10 odst. 3 a 5 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Pokračování 30Af 29/2010

Poučení:

Toto rozhodnutí nabývá právní moci dnem doručení účastníkům (§ 54 odst. 5 s.ř.s.).

Proti pravomocnému rozhodnutí je přípustná kasační stížnost, kterou lze podat z důvodů uvedených v § 102 a násl. s.ř.s. ve lhůtě dvou týdnů po doručení rozhodnutí. Kasační stížnost se podává ke Krajskému soudu v Hradci Králové. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie (§ 105 odst. 2 s.ř.s.).

V Hradci Králové dne 13. září 2011

JUDr. Jan Rutsch, v. r.

předseda senátu