30 A 6/2012 - 110Usnesení KSHK ze dne 17.10.2013

30 A 6/2012-110

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jana Rutsche a soudců Mgr. Heleny Konečné a JUDr. Pavla Kumprechta ve věci žalobce věci žalobce P. Č., proti žalovanému Městskému soudu v Praze, se sídlem Hybernská 18, Praha 1, v řízení o žalobě na ochranu proti nečinnosti žalovaného, takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou ze dne 28. 5. 2011 domáhal ochrany před nečinností Městského soudu v Praze, na který se obrátil se žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. K zaplacení soudního poplatku, resp. k prokázání důvodů pro žádané osvobození (tj. k vyplnění tiskopisu Potvrzení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech) byl vyzván poprvé dne 6. 9. 2011. Znovu byl k vyplnění tiskopisu Potvrzení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech vyzván přípisem ze dne 9. 2. 2012. Protože žalobce nedoložil požadované skutečnosti, usnesením ze dne 10. 4. 2012, čj. 30 A 6/2012-38, mu osvobození přiznáno nebylo. Kasační stížnost proti tomuto usnesení následně zamítl Nejvyšší správní soud rozhodnutím ze dne 7. 8. 2012, čj. 4 Ans 5/2012-14. Usnesením ze dne 8. 10. 2012, čj. 30 A 6/2012-57, byl žalobce znovu vyzván k úhradě soudního poplatku spojeného s podáním žaloby. Jeho opětovné žádosti o osvobození došlé soudu dne 8. 11. 2012 krajský soud usnesením ze dne 8. 1. 2013, čj. 30 A 6/2012-65, nevyhověl a vyzval jej k úhradě soudního poplatku spojeného s podáním žaloby, a to usnesením ze dne 8. 1. 2013, čj. 30 A 6/2012-65. Ve stanovené lhůtě žalobce soudní poplatek neuhradil, proto krajský soud usnesením ze dne 8. 2. 2013, čj. 30 A 6/2012-74, řízení zastavil. Toto jeho usnesení o zastavení řízení následně zrušil Nejvyšší správní soud rozsudkem ze dne 21. 3. 2013, čj. 4 Ans 5/2013-11, a to z důvodu, že žalobce dne 6. 2. 2013 podal u Nejvyššího správního soudu včasnou kasační stížnost proti rozhodnutí o nepřiznání osvobození od soudního poplatku, a řízení proto nemohlo být zastaveno z důvodu nezaplacení soudního poplatku dříve, než bylo rozhodnuto o kasační stížnosti podané proti usnesení o neosvobození od soudního poplatku. Kasační

stížnost žalobce proti zmíněnému usnesení o nepřiznání osvobození od soudního poplatku následně Nejvyšší správní soud rozsudkem ze dne 29. 5. 2013, čj. 3 As 37/2013-16, jako nedůvodnou zamítl. Poté krajský soud znovu vyzval žalobce usnesením ze dne 9. 9. 2013, čj. 30 A 6/2012-96, k zaplacení soudního poplatku. Dne 20. 9. 2013 došla krajskému soudu žádost žalobce o prodloužení lhůty „k zaplacení poplatku o několik měsíců“. Této žádosti krajský soud nevyhověl usnesením ze dne 27. 9. 2013, čj. 30 A 6/2012-105, a vyzval jej, aby zaplatil soudní poplatek ve výši 1.000,- Kč do 1 týdne od doručení usnesení. Zároveň jej v souladu s ustanovením § 9 odst. 3 posledně citovaného zákona poučil, že pokud nebude soudní poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, bude řízení zastaveno. Žalobce převzal usnesení s výzvou k zaplacení dne 7. 10. 2013.

Lhůta k zaplacení soudního poplatku uplynula dnem 14. 10. 2013, přičemž poplatek nebyl v uvedené lhůtě, ani do vydání tohoto rozhodnutí, zaplacen. Krajský soud musel proto řízení v souladu s ustanovením § 47 písm. c) s. ř. s. a § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zastavit.

Výrok o nákladech řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Poučení:

Toto rozhodnutí nabývá právní moci dnem doručení účastníkům (§ 54 odst. 5 s. ř. s.).

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává u Nejvyššího správního soudu, který o ní také rozhoduje. Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

V Hradci Králové dne 17. října 2013 JUDr. Jan Rutsch, v. r.

předseda senátu