30 A 49/2011 - 30Usnesení KSHK ze dne 04.11.2011

30A 49/2011-30

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jana Rutsche a soudců Mgr. Heleny Konečné a JUDr. Pavla Kumprechta ve věci žalobce N. T. T. H., zast. Mgr. Petrem Václavkem, advokátem se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 21, proti žalované Policii České republiky, Ředitelství služby cizinecké policie, Olšanská 2, P.O. Box 78, 130 51 Praha 3, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalované ze dne 28. srpna 2011, č.j. CPR-3610/ČJ-2011-9CPR-V231, t akto:

I. Žaloba se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

III. Žalobci bude po právní moci tohoto usnesení vrácen zaplacený soudní poplatek ve výši 3. 000,- Kč prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové.

Odůvodnění:

Žalovaná shora označeným rozhodnutím zamítla žalobcovo odvolání proti rozhodnutí Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, odboru cizinecké policie, oddělení pobytových agend ze dne 1. 3. 2011, č.j. KRPH-5629/ČJ-2011-050026, a toto rozhodnutí potvrdila.

Prvoinstanční správní orgán žalobci dle ustanovení § 119 odst. 1 písm. b) bod 1 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pobytu cizinců“), uložil správní vyhoštění a doba, po kterou mu nelze umožnit vstup na území členských států Evropské unie byla stanovena na 1 rok. Počátek doby, po kterou nelze cizinci umožnit vstup na území členských států Evropské unie stanovil dle § 118 odst. 1 citovaného zákona od okamžiku, kdy cizinec pozbude oprávnění k pobytu na území České republiky. Současně žalobci stanovil dle § 118 odst. 3 uvedeného zákona dobu k vycestování z území České republiky a to do 15 dnů od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Podle § 119 odst. 1 zákona o pobytu cizinců byl žalobce zařazen do informačního systému smluvních států. Posledním výrokem pak prvoinstanční správní orgán rozhodl dle § 120a téhož zákona, že se na žalobce nevztahují důvody znemožňující vycestování dle jeho § 179.

Pokračování 30A 49/2011

Dle § 72 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), lze žalobu proti rozhodnutí správního orgánu podat do dvou měsíců poté, kdy žalobci bylo rozhodnutí oznámeno doručením písemného vyhotovení nebo jiným zákonem stanoveným způsobem, nestanoví-li zvláštní zákon lhůtu jinou. Podle odst. 4 téhož ustanovení zmeškání lhůty pro podání žaloby nelze prominout. Zákon o pobytu cizinců takovou speciální lhůtu stanoví. Dle jeho § 172 odst. 2 musí být žaloba proti správnímu rozhodnutí o vyhoštění podána do 10 dnů od doručení rozhodnutí správního orgánu v posledním stupni. Také dle tohoto ustanovení zmeškání lhůty nelze prominout.

Lhůta počíná běžet počátkem dne následujícího poté, kdy došlo ke skutečnosti určující její počátek (§ 40 odst. 1 s. ř. s.). Podle odst. 4 téhož ustanovení je lhůta zachována, bylo-li podání v poslední den lhůty předáno soudu nebo jemu zasláno prostřednictvím držitele poštovní licence, popřípadě zvláštní poštovní licence anebo předáno orgánu, který má povinnost je doručit, nestanoví-li tento zákon jinak.

K výzvě soudu žalovaná předložila správní spis. Z fotokopie doručenky založené ve spise, krajský soud zjistil, že napadené rozhodnutí bylo doručeno zástupkyni žalobce JUDr. Heleně Humlové dne 5. září 2011. Tohoto dne také nabylo právní moc, jak je patrné z doložky právní moci. V souladu s citovaným § 40 odst. 1 s. ř. s. tedy lhůta k podání žaloby začala běžet dne 6. září 2011, následující den poté, kdy rozhodnutí bylo doručeno zástupkyni žalobce a kdy zároveň nabylo právní moci. Lhůta 10 dnů pro podání žaloby tak skončila dnem 15. září 2011 (čtvrtek). K zachování lhůty bylo třeba, aby nejpozději v tento den byla žaloba předána soudu nebo zaslána soudu prostřednictvím držitele poštovní licence anebo předána orgánu, který má povinnost podání doručit.

Žaloba však byla podána k přepravě držiteli poštovní licence až dne 20. září 2011.

Podle § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. nestanoví-li tento zákon jinak, soud usnesením návrh odmítne (žalobu; ve smyslu ust. § 32 věty za středníkem s. ř. s.), jestliže byl návrh podán předčasně nebo opožděně.

Na základě shora zjištěného skutkového stavu věci a právního posouzení krajskému soudu nezbylo, než žalobu podle § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. jako opožděnou usnesením odmítnout.

O náhradě nákladů řízení rozhodl soud v souladu s § 60 odst. 3, věty první s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li žaloba odmítnuta.

Ve shora označená věci zaplatil žalobce převodem na účet soudní poplatek ve výši 3. 000,- Kč. Dle § 11 odst. 2 písm. i) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění účinném od 1. 9. 2011, je však od poplatku osvobozen cizinec v řízení ve věcech rozhodnutí o správním vyhoštění. S ohledem na § 10 odst. 1 a 2

Pokračování 30A 49/2011

citovaného zákona o soudních poplatcích proto krajský soud žalobci po právní moci tohoto usnesení zaplacený soudní poplatek v plné výši vrátí.

Poučení :

Toto rozhodnutí nabývá právní moci dnem doručení účastníkům (§ 54 odst. 5 s. ř. s.).

Proti pravomocnému rozhodnutí je přípustná kasační stížnost, kterou lze podat z důvodů uvedených v § 102 a násl. s. ř. s. ve lhůtě dvou týdnů po doručení rozhodnutí. Kasační stížnost se podává ke Krajskému soudu v Hradci Králové. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud. V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem. To neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

V Hradci Králové dne 4. listopadu 2011 JUDr. Jan Rutsch, v. r.

předseda senátu