30 A 45/2011 - 31Usnesení KSHK ze dne 20.09.2012

30A 45/2011-31

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jana Rutsche a soudců Mgr. Heleny Konečné a JUDr. Pavla Kumprechta ve věci žalobkyně Z. L., zast, Mgr. Danielem Slavíkem, advokátem se sídlem AK v Praze 1, Haštalská 791/9, PSČ 110 00, proti žalovanému Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 22. 6. 2011, č.j. 10680/UP/2011/Vm, takto:

I. Žaloba se odmítá.

II. Účastníci nemají právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobkyně se žalobou datovanou dnem 23. 8. 2011, doručenou nadepsanému krajskému soudu dne 24. 8. 2011, domáhala přezkumu shora uvedeného rozhodnutí. Odůvodnila ji celou řadou námitek, jimiž se však krajský soud nemusel zabývat z následujících důvodů.

Musel totiž v první řadě zkoumat, zda jsou dány podmínky, za nichž může jednat ve věci a zjistil, že tomu tak není. Žaloba totiž byla podána proti rozhodnutí procesní povahy, neboť se jím pouze upravovalo vedení řízení před správním orgánem a takové rozhodnutí je ze soudního přezkumu vyloučené (viz kompetenční výluka stanovená v § 70 písm. c/ zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, v platném znění, dále jen „s.ř.s.“). Žalovaným rozhodnutím totiž bylo zamítnuto odvolání žalobkyně proti usnesení Městského úřadu Česká Skalice o přerušení správního řízení ze dne 22. března 2011, č.j. 1744/2011/VÝST/St, a toto potvrzeno. Konkrétně jím bylo přerušeno řízení o odstranění stavby „Opěrné zdi u nedokončeného RD v H. u H.“ do doby nezbytné pro vyřízení žádosti stavebníků o její dodatečné povolení ze dne 3. 3. 2011. Tento postup plně odpovídá ustanovení § 129 odst. 3 věta druhá zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

pokračování 30A 45 /2011

Třeba uvést, že z koncepce soudního řádu správního (s.ř.s.) vyplývá, že soud ve správním soudnictví nepřezkoumává každé rozhodnutí správního orgánu. Tzv. kompetenční výluky, tedy případy, kdy ze soudního přezkoumání jsou vyloučeny určité úkony správního orgánu, jsou stanoveny v § 70 s. ř. s., přičemž pod písm. c) je uvedeno, že ze soudního přezkoumání jsou vyloučeny úkony správního orgánu, jimiž se upravuje vedení řízení před správním orgánem.

Přerušení řízení je v praxi správních soudů zcela jednoznačně považováno ze úkon správního orgánu, jímž se upravuje vedení správního řízení. Na tom nic nemění skutečnost, že ve správním řízení lze podat proti rozhodnutí o přerušení řízení odvolání (žalobkyně také takto postupovala). Jelikož je rozhodnutí správního orgánu o přerušení řízení vyloučeno ze soudního přezkumu, žaloba, kterou se žalobkyně domáhala přezkumu tohoto rozhodnutí, je podle soudního řádu správního nepřípustná, a proto ji nadepsaný krajský soud musel usnesením odmítnout (§ 46 odst. 1 písm. d/ s. ř. s., ve spojení s § 68 písm. e/s .ř.s.).

Podle § 60 odst. 3 s.ř.s. nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, protože žaloba byla odmítnuta.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou (více) vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

Vřízeníokasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

pokračování 30A 45 /2011

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

V Hradci Králové dne 20. září 2012

JUDr. Jan Rutsch, v.r.

předseda senátu