30 A 35/2014 - 44Usnesení KSHK ze dne 29.10.2014

30A 35/2014-44

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jana Rutsche a soudců JUDr. Pavla Kumprechta a JUDr. Marcely Sedmíkové, ve věci žalobkyně M. E. zast. zmocněncem J. D. B. proti žalovanému Městskému úřadu Nová Paka, Dukelské náměstí 39, 509 01 Nová Paka, ve věci žaloby na ochranu před nezákonným zásahem správního orgánu, takto:

I. Řízení se zastavuje. II. Účastníci nemají právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobkyně podala žalobu na ochranu před nezákonným zásahem správního orgánu dle § 82 a násl. zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“). Dožadovala se, aby nadepsaný krajský soud určil, že zásah žalovaného, spočívající v povolení užívání novostavby rodinného domu na pozemcích parc. č. 2908/6, 2908/5 a 2909 v kat. území Nová Paka, je nezákonný.

Přestože žaloba podléhala podle položky 18 bodu 2d) Sazebníku soudních poplatků soudnímu poplatku 2.000,--Kč, žalobkyně tento poplatek nezaplatila ani nebyla od jeho placení osvobozena. Vzhledem k tomu ji krajský soud k zaplacení poplatku vyzval usnesením ze dne 24. 9. 2014, č.j. 30A 35/2014-40.

Dvoutýdenní lhůta k jeho zaplacení doběhla dne 20. října 2014, neboť zásilka se shora uvedeným usnesením byla zmocněnci žalobkyně doručena dne 3. 10. 2014. Žalobkyně však poplatek v uvedené lhůtě ani do doby vydání tohoto usnesení nezaplatila. Krajský soud proto musil podle ust. § 9 odst. 1 zák. ČNR č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, řízení zastavit. O následcích nezaplacení soudního poplatku byla žalobkyně poučena.

Výrok o náhradě nákladů řízení vyplývá z ust. § 60 odst. 3 s.ř.s., podle něhož nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno. Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou (více) vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

V Hradci Králové dne 29. října 2014

JUDr. Jan Rutsch, v.r.

předseda senátu