30 A 13/2017 - 27Usnesení KSHK ze dne 08.02.2017

30A 13/2017-27

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jana Rutsche a soudců Mgr. Heleny Konečné a JUDr. Pavla Kumprechta ve věci žalobce: D. V.D., zast. JUDr. Matoušem Jírou, advokátem se sídlem Praha 1, 28. října 1001/3, proti žalovanému: Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců, se sídlem Praha 4, nám. Hrdinů 1634/3, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 12. 12. 2016, čj. MV-102826-4/SO-2016, takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou ze dne 11. 1. 2017 domáhal přezkoumání shora uvedeného rozhodnutí, kterým bylo zamítnuto jeho odvolání proti rozhodnutí Ministerstva vnitra, odboru azylové a migrační politiky, ze dne 24. 5. 2016, čj. OAM-7700-55/PP-2015, kterým byla zamítnuta jeho žádost o povolení k přechodnému pobytu na území České republiky. Žalobce současně požádal o přiznání odkladného účinku žalobě.

Žaloba směřující proti rozhodnutí správního orgánu podléhá soudnímu poplatku v částce 3.000,- Kč (pol. 18 bod 2a sazebníku soudních poplatků, vydaného jako příloha k zákonu č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů), který byl splatný spolu s jejím podáním (§ 4 odst. 1 písm. a/, § 7 odst. 1 cit. zákona). Návrh na přiznání odkladného účinku žalobě podléhá soudnímu poplatku v částce 1.000,- Kč (pol. 20 sazebníku soudních poplatků). Protože žalobce soudní poplatky nezaplatil, krajský soud ho vyzval usnesením ze dne 20. 1. 2017, čj. 30 A 13/2017-18, k jejich zaplacení ve lhůtě 1 týdne ode dne doručení usnesení. Zároveň jej v souladu s ustanovením § 9 odst. 3 citovaného zákona poučil, že pokud výzvě nevyhoví, bude řízení zastaveno. Zástupci žalobce byla výzva k zaplacení doručena dne 23. 1. 2017.

Lhůta k zaplacení soudních poplatků uplynula dnem 30. 1. 2017, přičemž poplatky nebyly v uvedené lhůtě, ani do vydání tohoto rozhodnutí, zaplaceny. Krajský soud proto musel řízení v souladu s ustanovením § 47 písm. c) zákona č. 150/2002 Sb., o soudním řízení správním (dále jen „s. ř. s.“), a § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, zastavit.

Výrok o nákladech řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Poučení:

Toto rozhodnutí nabývá právní moci dnem doručení účastníkům (§ 54 odst. 5 s. ř. s.). Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno, který o ní také rozhoduje.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

Hradec Králové 8. únor 2017

JUDr. Jan Rutsch v.r.

předseda senátu