29 Az 8/2014 - 19Usnesení KSHK ze dne 07.05.2014

29Az 8/2014-19

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudkyní JUDr. Janou Kábrtovou ve věci žalobce A. J., proti žalovanému Ministerstvu vnitra České republiky, se sídlem Praha 7, Nad Štolou 3, pošt. schránka 21/OAM, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 14. 1. 2012, čj. OAM-308/ZA-ZA15-P07-2013, takto:

I. Žaloba se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se včasnou žalobou domáhal přezkoumání správnosti a zákonnosti rozhodnutí žalovaného správního orgánu, kterým žalobci nebyla udělena mezinárodní ochrana podle ust. §§ 12 – 14b) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů. V podání žalobce uvedl, že má za to, že správní orgán v předchozím řízení o udělení mezinárodní ochrany porušil soudní řád správní, další okolnosti doplní po odborné konzultaci s advokátní kanceláří a svým právním zástupcem.

Soud uložil usnesením ze dne 27. 1. 2014 žalobci, aby své podání řádně doplnil v souladu s ust. § 71 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní – s.ř.s., a to ve lhůtě dvou týdnů od doručení usnesení, toto usnesení nabylo právní moci dnem 27. března 2014. Žalobce žalobu nedoplnil, ač byl soudem řádně poučen o možném následku, tedy odmítnutí žaloby ve smyslu ust. § 37 odst. 5 s.ř.s. Žalobce byl vyzván, aby zejména řádně doplnil žalobní body, z nichž musí být patrno, z jakých skutkových a právních důvodů považuje žalobce napadené výroky rozhodnutí za nezákonné nebo nicotné, rovněž pak, jaké důkazy k prokázání svých tvrzení navrhuje provést, tedy, aby žaloba splňovala požadavky, kladené na ni ust. § 71 odst. 1 písm. d) a e) s.ř.s.

Žaloba v určeném zákonném termínu nebyla řádně doplněna, soudu pak nezbylo, než žalobu odmítnout, a to zcela v souladu s ust. § 46 odst. 1 písm. a) s.ř.s., ve spojení s ust. § 37 odst. 5 s.ř.s., když žalobce byl řádně o možném postupu soudu poučen.

Náhradu nákladů řízení soud nepřiznal žádnému z účastníků, v souladu s ust. § 60 odst. 3 s.ř.s.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou (více) vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

V Hradci Králové dne 7. května 2014

JUDr. Jana Kábrtová, v.r.

samosoudkyně