29 Ad 21/2011 - 20Rozsudek KSHK ze dne 12.12.2011

29Ad 21/2011-20

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudkyní JUDr. Janou Kábrtovou ve věci žalobce Mgr. M. F., proti žalované České správě sociálního zabezpečení, pracoviště Hradec Králové, Slezská 839, o invalidní důchod, k žalobě proti rozhodnutí žalované ze dne 30. 5. 2011, čj. X, takto :

I. Rozhodnutí žalované ze dne 30. 5. 2011, čj. X se zrušuje a věc se

vrací žalované k dalšímu řízení.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce podal včasnou žalobu proti rozhodnutí žalované ze dne 30. 5. 2011, kterým byly zamítnuty jeho námitky proti rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení v Praze ze dne 4. 4. 2011, kterým mu byl odňat od 10. 5. 2011 dle ust. § 56 odst. 1 písm. a) a ust. § 39 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb. invalidní důchod.

Žalobce namítal, že nemůže souhlasit se závěrem napadeného rozhodnutí, a to, že rozhodující příčinou jeho dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu po Ca prostatae T2 NOMO – stav po radikální robotické prostatektomii dne 25. 5. 2009, je Pokračování 29Ad 21/2011

pouze trvající inkontinence dle pol. 8 b) kapitoly XIV., oddíl A) přílohy k vyhlášce č. 359/2009 Sb.V rozporu s odůvodněním shora považuje žalobce za rozhodující zdravotní postižení, krom výše popsaného, stavy s frekvenční mikcí (polakisurie), což dokládá lékařskými zprávami MUDr. Ž. z května 2011, s urodynamikou močového měchýře a lékařskou zprávou operatéra MUDr. K. z 10. 6. 2011. Dále žalobce přiložil lékařskou zprávu neurologa MUDr. R. z 16. 5. 2011. Uvedl, že cit. zprávy v závěru konstatují, že efekt dosavadní anticholinergní medikace na frekvenci mikce je nevalný, potíže s kontinencí nutno považovat vzhledem k uplynulé době od výkonu za trvalé. I při standardní léčbě přetrvává sklon k časté mikci. Žalobce navrhl zrušení napadeného rozhodnutí a vrácení věci žalované k dalšímu řízení.

Z napadeného rozhodnutí plyne, že žalovaná přezkoumala prvoinstanční rozhodnutí o odnětí invalidního důchodu, zjistila, že rozhodující příčinou dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu žalobce je stav po resekci prostaty pro karcinom (T2aNOMO) v květnu 2009, dle posledního urologického vyšetření ze dne 20. 12. 2010 je stav stabilizovaný, není prokázána recidiva maligního onemocnění. Subjektivně účastník udává úniky moče v malé míře při kašli a občasné řezání při močení, což je ve srovnání se stavem, popsaným v březnu 2010 zřetelné zlepšení. Dle urologa došlo k prodloužení intervalu mikce, přes den do 3 hodin. V odborném nálezu není uvedena ani urgentní mikce, ani zhoršení frekventní mikce. Urodynamické vyšetření nebylo ani indikované ani doporučené, odborné vyšetření z 24. 3. 2011 uvádí zvýšenou únavu a pobolívání v podbříšku, noční močení 5x, stav inkontinence moči nezměněn. Postižení je hodnoceno jako lehké, z procentního rozpětí 20 – 30 % byla zvolena míra poklesu pracovní schopnosti ve výši 25 %, to v kap. XIV., oddíl A, pol. 9, míra poklesu se stanoví srovnatelně s pol. 8b) vyhlášky č. 359/2009 Sb. Dle posudku zanikla invalidita žalobce dnem 25. 3. 2011.

Soud vyžádal k žalobním námitkám žalobce posudek věcně a místně příslušné Posudkové komise Ministerstva práce a soc. věcí ČR v Hradci Králové ( § 4 odst. 2 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení ). Tato vypracovala posudek dne 21. 10. 2011, uvedla, že za rozhodující zdravotní postižení žalobce považuje sekundární neurogenní močový měchýř s projevy hyperreflexivity a hypersenzitivity, stavy s frekventní mikcí (polakisurie), nykturie, lehká smíšená inkontinence (dle urodynamického vyšetření), stav po radikálním odstranění prostaty pro ca T1cNOMO (25. 5. 2009), histologicky středně diferencovaný adenoca, GS=5, pT2cNxMx, bez známek recidivy onemocnění. Dále se u žalobce jedná o stav po odstranění reziduálního stehu v oblasti anastomózy ( 9. 4. 2010), stav po dilataci močové trubice, vertebrogenní algický syndrom při degenerativních změnách páteře, stav po kolonoskopickém vyšetření s odstraněním polypu v oblasti transverza a sigmatu, vnitřní hemeroidy, arteriální hypertenzi kompenzovanou, stav po appendektomii a operaci tříselné kýly bilaterálně, hypercholesterolemie a recidivující infekce močových cest. PK uvádí, že měla k dispozici zdravotní dokumentaci žalobce, hodnotila řadu urologických vyšetření, urodynamické, koloskopické, neurologické a dospěla k závěru, že u žalobce se jedná o dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav v důsledku onkologického onemocnění. V prosinci 2008 byl zjištěn ca prostaty, indikována robotická prostatektomie, která provedena 25. 5. 2009.

Pokračování 29Ad 21/2011

Histologicky byl prokázán acinární adenokarcinom prostaty infiltrující oba laloky s maximem vpravo, infiltrace však nepřesahovala prostatické pouzdro, přechodně docházelo k úniku moči, inkontinence se postupně částečně upravila. Došlo však ku zvýraznění obtíží s mikcí, ve smyslu polakisurie a nykturie, ( anamn. za noc i 7x, celkově za celý den až 14x), byla provedena řada kontrolních vyšetření včetně cystoskopického vyšetření a UZ vyšetření. Byl zjištěn steh v sutuře uretry, který byl odstraněn v dubnu 2009. Obtíže s mikcí však přetrvávaly, byla provedena i dilatace močové trubice. Pro přetrvávající obtíže, polakisurie a nykturii, bylo dále provedeno urodynamické vyšetření, které potvrdilo sekundární neurogenní močový měchýř s projevy hyperreflexivity a hypersenzitivity, funkce svěrače je zachována. Lehká inkontinence je nejspíše smíšeného typu. Nejzávažnější jsou však projevy v důsledku neurogenního močového měchýře, stavy s frekventní mikcí (polakisurie), urgentní mikce, nykturie. Tyto stavy přetrvávají i při nastavené adekvátní léčbě, ku zmírnění obtíží je v plánu po dalších vyšetřeních případná aplikace botulotoxinu do detrusoru a další léčba. Obtíže se mohou v čase měnit. Kontrolním UZ vyšetřením ledvin nebyla prokázána patologie, ledviny jsou normální velikosti, tvaru a uložení, bez městnání a bez litiázy. Základní onemocnění je bez recidivy. Rozhodující příčinu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu žalobce PK zařadila do kap. XIV., oddílu A, pol. 10a) přílohy k vyhlášce č. 359/2009 Sb., míru poklesu pracovní schopnosti stanovila ve výši 35 %. Uvedla, že u žalobce se jedná o invaliditu dle § 39 odst. 2, písm. a) zákona č. 155/1995 Sb., v pl. znění, u žalobce se tedy jedná nadále o invaliditu prvního stupně. PK dále rekomandovala možný výkon lehké fyzicky i psychicky nenáročné práce, v klimaticky vhodném prostředí s možností dodržování pravidelné životosprávy.

Při jednání soudu dne 12. 12. 2011 žalobce uvedl, že s popisem svého onemocnění tak, jak jej učinila a posléze i zhodnotila posudková komise, souhlasí, soudu předložil i zcela aktuální odborné vyšetření ze 7. 11. 2011, které dokladuje přetrvávání obtíží. Posouzení i závěr posudkové komise žalobce pokládá za úplný a objektivní. Dále žalobce sdělil, že z uvedených důvodů setrvává na svém závěrečném návrhu, náhradu nákladů řízení nežádá.

Pověřená pracovnice žalované ponechala s ohledem na znění posudku PK MPSV ČR v Hradci Králové rozhodnutí na úvaze soudu.

Soud hodnotil provedené důkazy jednotlivě i v jejich souhrnu ( § 77 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní - s.ř.s. ) a dospěl k závěru, že žaloba byla důvodná.

Jak vyplývá z posudku Posudkové komise MPSV ČR v Hradci Králové, obtíže žalobce v delším časovém období přetrvávají, bylo provedeno i urodynamické vyšetření, které prokázalo oprávněnost žalobcových stesků, po objektivním popisu a zhodnocení veškerých urologických vyšetření žalobcova zdravotního stavu dospěla PK k závěru, který koresponduje se zněním těchto odborných vyšetření a provedla přehodnocení zařazení rozhodující příčiny jeho dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu do kap. XIV., oddíl A, pol. 10a) vyhlášky č. 359/2009 Sb., tedy jako stav s frekventní mikcí (polakisurie), urgentní mikcí, nykturií, podle rozsahu postižení Pokračování 29Ad 21/2011

– zde pak určila míru poklesu pracovní schopnosti ve středu rozpětí 25 – 40 %, tedy ve výši 35 %. Uvedla, že s ohledem na délku a charakter obtíží je stanovení tohoto poklesu pracovní schopnosti oprávněné. Soud neměl důvodů, s ohledem na znění posuzovaných odborných vyšetření zdravotního stavu žalobce, o správnosti tohoto závěru pochybovat, dospěl proto k závěru, že napadené rozhodnutí žalované nebylo správné a objektivní, konečně, v jeho odůvodnění je uvedeno, že např. urodynamické vyšetření obtíží žalobce nebylo indikováno ani doporučeno, přitom právě toto vyšetření objektivizovalo některé, žalobcem namítané skutečnosti. Po přezkoumání a projednání věci proto soud dospěl k závěru, že v daném případě došlo k situaci, předvídané ust. § 78 odst. 1 s.ř.s., tedy, že v řízení, předcházejícím vydání rozhodnutí žalované, došlo k vadám, které měly za následek vydání rozhodnutí, které je v rozporu se zákonem. Soudu tak nezbylo, než napadené rozhodnutí správního orgánu zrušit a věc mu vrátit k dalšímu řízení, v němž vezme žalovaná v úvahu skutečnosti, soudem zjištěné v průběhu řízení, a to, že žalobce byl stále, i nadále invalidním dle § 39 odst. 2 písm. a) zákona č. 155/1995 Sb., v platném znění – tedy invaliditou prvního stupně.

Výrok o náhradě nákladů řízení soud zdůvodňuje ust. § 60 odst. 1 s.ř.s., když ve věci úspěšný žalobce náhradu nákladů řízení neúčtoval.

Poučení:

Toto rozhodnutí nabývá právní moci dnem doručení účastníkům (§ 54 odst. 5 s.ř.s.). Proti pravomocnému rozhodnutí je přípustná kasační stížnost, kterou lze podat z důvodů a za podmínek uvedených v § 102 a násl. s.ř.s. ve lhůtě dvou týdnů po doručení rozhodnutí.

Kasační stížnost je třeba podat ke Krajskému soudu v Hradci Králové. Lhůta je zachována, byla-li kasační stížnost podána u Nejvyššího správního soudu v Brně, který o ní bude rozhodovat. Nemá-li účastník vysokoškolské právnické vzdělání, musí být zastoupen advokátem.

V Hradci Králové dne 12. prosince 2011 JUDr. Jana Kábrtová, v. r.

samosoudkyně