29 Ad 2/2012 - 13Usnesení KSHK ze dne 19.04.2012

29Ad 2/2012-13

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudkyní JUDr. Janou Kábrtovou ve věci žalobce E. L., proti České správě sociálního zabezpečení v Praze, Křížová 25, o podání žalobce proti rozhodnutí žalované ze dne 8. 12. 2011, čj. X,

takto:

I. Žaloba se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se svým podáním, nazvaným „odvolání“ proti rozhodnutí žalované ze dne 8. 12. 2011 domáhal přezkoumání rozhodnutí o zamítnutí své žádosti o invalidní důchod. Žalovaná napadeným rozhodnutím zamítla žádost žalobce, s odkazem na nesplnění podmínek ust. § 38 písm. a) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, s přihlédnutím k článkům 40 a 45 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 (dále „nařízení 883/2004“). V části „Poučení“ tohoto rozhodnutí pak je obsaženo správné poučení o možném podání námitek proti tomuto rozhodnutí, a to ve lhůtě 30 dní k České správě sociálního zabezpečení v Praze, případně ku kterékoliv okresní správě sociálního zabezpečení.

Soud, z procesní opatrnosti, postoupil odvolání žalované, tato soudu sdělila, že dne 3. 4. 2012 vydala pod stejným čj., tj. X nové rozhodnutí, kterým své původní rozhodnutí změnila. I proti tomuto novému rozhodnutí připustila námitky, jak uvedeno shora. Odkázala přitom na ust. § 87 správního řádu s tím, že námitkám proti prvně vydanému rozhodnutí vyhověla.

Za daného stavu věci je soud přesvědčen, že žalobce se domáhal přezkoumání rozhodnutí správního orgánu, které soudnímu přezkumu nepodléhá, neboť o možných námitkách v daném případě rozhoduje Česká správa sociálního zabezpečení v Praze, o čemž byl žalobce v napadeném rozhodnutí, jak uvedeno výše, řádně poučen. Jeho podání, nazvané „odvolání“ tak bylo předčasným a je i

v době současné, neboť novým rozhodnutím žalované bylo rozhodnuto o jeho podání, zaslaném soudem, jako o námitkách, kterým bylo vyhověno na základě ust. § 87 správního řádu a bylo vydáno nové rozhodnutí, proti němuž je opět možné podat námitky k České správě sociálního zabezpečení v Praze. V daném případě tak nastala situace, předvídaná ust. § 46 odst. 1 písm. b) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, tedy, návrh byl podán předčasně, a soudu tak nezbylo, než žalobu odmítnout.

Protože byl návrh odmítnut, nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení (§ 60 odst. 3 s.ř.s.).

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou (více) vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

V Hradci Králové dne 19. dubna 2012

JUDr. Jana Kábrtová, v.r.

samosoudkyně