28 Ad 2/2011 - 22Usnesení KSHK ze dne 18.05.2011

28 Ad 2/2011-22

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudkyní JUDr. Marcelou Sedmíkovou ve věci žalobkyně L. B., proti žalované České správě sociálního zabezpečení, Křížová 25, Praha 5, o invaliditu I. stupně, k žalobě žalobkyně proti rozhodnutí žalované ze dne 22.11.2010 č. X, takto:

I. Řízení o žalobě proti rozhodnutí žalované ze dne 22.11.2010 č. X se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobkyně napadla včas podanou žalobou rozhodnutí žalované ze dne 22.11.2010, kterým jí žalovaná zamítla námitky proti jejímu rozhodnutí ze dne 23.6.2010 č.j. X. Tímto rozhodnutím žalovaná žalobkyni odňala od 18.8.2010 invalidní důchod dle podle ust. § 56 odst. 1 písm. a) za použití ustanovení § 39 odst. 1 zák. č. 155/1995 Sb., v platném znění. V odůvodnění rozhodnutí odkázala na posudek Okresní správy sociálního zabezpečení Jičín ze dne dne 10.6.2010, podle kterého žalobkyně není invalidní, neboť z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu poklesla její schopnost soustavné výdělečné činnosti o 20 %.

Podáním doručeným soudu dne 6.5.2011 žalobkyně oznámila, že po seznámení se s posudkem posudkové komise Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 21.4.2011, bere žalobu zpět.

Na základě uvedených skutečností soud řízení zastavil dle ust. § 47 písm. a) s.ř.s.

Protože bylo řízení zastaveno, nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení (§ 60 odst. 3, věta první s.ř.s.). Pokračování 28 Ad 2/2011

Poučení:

Toto rozhodnutí nabývá právní moci dnem doručení účastníkům (§ 54 odst. 5 s.ř.s.).

Proti pravomocnému rozhodnutí je přípustná kasační stížnost, kterou lze podat z důvodů a za podmínek uvedených v § 102 a násl. s.ř.s. ve lhůtě dvou týdnů po doručení rozhodnutí.

Kasační stížnost je třeba podat ke Krajskému soudu v Hradci Králové. Lhůta je zachována, byla-li kasační stížnost podána u Nejvyššího správního soudu v Brně, který o ní bude rozhodovat. Nemá-li účastník vysokoškolské právnické vzdělání, musí být zastoupen advokátem.

V Hradci Králové dne 18. května 2011

JUDr. Marcela Sedmíková, v. r.

samosoudkyně