28 Ad 12/2011 - 16Usnesení KSHK ze dne 18.05.2011

28Ad 12/2011-16

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudkyní JUDr. Marcelou Sedmíkovou ve věci žalobkyně J. Z., proti žalované České správě sociálního zabezpečení, Křížová 25, Praha 5, o starobní důchod, o žalobě proti rozhodnutí žalované ze dne 27.12.2010 č.j. X, takto:

Věc se postupuje Krajskému soudu v Plzni.

Odůvodnění:

Krajskému soudu v Hradci Králové postoupila žalovaná dne 29. března 2011 podání žalobkyně označené jako žádost o soudní přezkoumání rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení ze dne 27.12.2010 č.j. X.

Podle ust. § 7 odst. 2 zák.č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s.ř.s.), nestanoví-li tento nebo zvláštní zákon jinak, je k řízení místně příslušný soud, v jehož obvodu je sídlo správního orgánu, který ve věci vydal rozhodnutí v posledním stupni nebo jinak zasáhl do práv toho, kdo se u soudu domáhá ochrany. Podle ust. § 7 odst. 3 s.ř.s., ve věcech důchodového pojištění a důchodového zabezpečení je k řízení příslušný krajský soudu, v jehož obvodu má navrhovatel bydliště, popřípadě v jehož obvodu se zdržuje. Podle ust. § 7 odst. 6 s.ř.s. není-li soud, u něhož byl návrh podán, k jeho vyřízení místně příslušný, postoupí jej k vyřízení soudu příslušnému.

Žalobkyně v žalobě uvedla, že má trvalé bydliště na území Spolkové republiky Německo. Dle ustanovení § 89 odst. 2 písm. c) zákona č. 582/1991 Sb., v platném znění je k projednání věci důchodového pojištění žalobkyně, která má bydliště na území Spolkové republiky Německo, místně příslušný Krajský soud v Plzni. Proto Krajský soud v Hradci Králové podle ust. § 7 odst. 6 s.ř.s. postoupil věc k projednání soudu místně příslušnému.

Poučení:

Toto rozhodnutí nabývá právní moci dnem doručení účastníkům (§ 54 odst. 5 s.ř.s.). pokračování 28Ad 12 /2011

Proti pravomocnému rozhodnutí je přípustná kasační stížnost, kterou lze podat z důvodů a za podmínek uvedených v § 102 a násl. s.ř.s. ve lhůtě dvou týdnů po doručení rozhodnutí.

Kasační stížnost je třeba podat ke Krajskému soudu v Hradci Králové. Lhůta je zachována, byla-li kasační stížnost podána u Nejvyššího správního soudu v Brně, který o ní bude rozhodovat. Nemá-li účastník vysokoškolské právnické vzdělání, musí být zastoupen advokátem.

V Hradci Králové 18. května 2011

JUDr. Marcela Sedmíková

samosoudkyně