62 Ad 3/2019 - 18Rozsudek KSCB ze dne 06.01.2020

62 Ad 3/2019-18

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl samosoudcem Mgr. Bc. et Bc. Petrem Jiříkem ve věci

žalobce: P. T., narozen bytem

proti žalovanému: Ministerstvo práce a sociálních věcí se sídlem Na Poříčním právu 1, Praha 2

v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 11. 10. 2019, sp. zn. SZ/MPSV-2019/196097-913, č. j. MPSV-2019/204072-913,

takto:

I. Žaloba se zamítá.

II. Žalobce nemá právo na náhradu nákladů řízení.

III. Žalovanému se náhrada nákladů řízení nepřiznává.

Odůvodnění:


I. Vymezení věci

1. Úřad práce České republiky – krajská pobočka v Českých Budějovicích (dále jen „správní orgán prvního stupně“) rozhodnutím ze dne 27. 8. 2019, č. j. 130811/19/JH, žalobci nepřiznal dávku státní sociální podpory příspěvku na bydlení ode dne 1. 7. 2019 na základě žádosti žalobce ze dne 15. 7. 2019.

2. Žalobou napadeným rozhodnutím žalovaný odvolání žalobce proti rozhodnutí správního orgánu prvního stupně zamítl a toto rozhodnutí potvrdil.
II. Shrnutí žaloby a vyjádření žalovaného

3. Proti rozhodnutí žalovaného podal žalobce dne 22. 10. 2019 včasnou žalobu ke Krajskému soudu v Českých Budějovicích. 4. Žalobce se domnívá, že napadené rozhodnutí trpí vadou nezákonnosti, neboť byt, který užívá, splňuje definici bytu podle § 24 odst. 5 zákona č. 117/1995 Sb., zákon o státní sociální podpoře (dále jen „zákon o státní sociální podpoře“), což je osvědčeno i stavebním úřadem ve stavebním dokladu – pasportu stavby, vydaném podle § 125 stavebního zákona. Stavba byla v minulosti povolena a zkolaudována, proto může být užívána k účelu, pro který je stavebně vybavena.

5. Pasport stavby je platný a nebyl zrušen platným opatřením příslušného stavebního úřadu, k čemuž žalobce odkázal na rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 4. 2017, č. j. 1 As 344/2016-42.

6. Žalobce má za to, že stavební úřad vydáním pasportu stavby postupem podle § 125 stavebního zákona nastolil stav právní jistoty, že jí užívaný byt, který je zadokumentován v pasportu stavby, je bytem, který je k tomuto účelu užívání určen dle stavebního zákona, a proto splňuje definici bytu uvedenou v § 24 odst. 5 zákona o státní sociální podpoře.

7. Žalobce dodal, že byt existuje fyzicky i právně, což správní orgán prvního stupně úředně potvrdil právě v pasportu stavby čj. VÝST.0726/15/Ku. 8. Z těchto důvodů žalobce shledává žalobou napadené rozhodnutí nezákonným a navrhl krajskému soudu jeho zrušení. 9. Žalovaný ve svém vyjádření k žalobě stručně shrnul dosavadní průběh řízení. Zdůraznil, že žalobce podává žalobu ve shodné věci již po několikáté a setrval na svém rozhodnutí, že předmětný byt obývaný žalobkyní nesplňuje definici bytu dle § 24 odst. 5 zákona o státní sociální podpoře. Žalobcova argumentace opřená o judikaturu Nejvyššího správního soudu je dle žalovaného nepřiléhavá.

10. Žalovaný navrhl žalobu zamítnout.

III. Právní hodnocení krajského soudu 11. Krajský soud přezkoumal napadené rozhodnutí v mezích žalobních bodů. Vycházel přitom ze skutkového a právního stavu, který tu byl v době rozhodování správního orgánu (§ 75 s. ř. s.). Ve věci přitom rozhodl bez jednání postupem podle § 51 s. ř. s.

12. Žaloba není důvodná. 13. Krajský soud v první řadě uvádí, že žalobce podává již po několikáté žalobu prakticky totožného znění. V rámci žalobcovy argumentace nedochází k žádné změně argumentace, ani nejsou předložena nová zjištění či námitky. Žalobci je pak nepochybně známo, že ve skutkově totožných věcech pak žaloby téhož znění podává i paní K. G., která se žalobcem sdílí společnou domácnost, k tomu soud odkazuje na svůj nedávný rozsudek ze dne 12. 12. 2019, č. j. 60 Ad 14/2019-22.

14. Krajský soud tak již v podstatě o týchž žalobách rozhodoval opakovaně. V tomto ohledu lze odkázat například na rozsudky ze dne 1. 8. 2017, č. j. 56 Ad 2/2017-41 (kasační stížnost žalobce Nejvyšší správní soud rozsudkem ze dne 26. 8. 2018, č. j. 9 Ads 253/2014-26, zamítl), ze dne 14. 3. 2019, č. j. 54 Ad 16/2018-31, ze dne 20. 3. 2019, č. j. 54 Ad 6/2018, ze dne 4. 3. 2019 č. j. 54 Ad 20/2018-22, ze dne 8. 4. 2019, č. j. 55 Ad 3/2019-25 (kasační stížnost Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 19. 6. 2019, č. j. 3 Ads 200/2019-18, odmítl) a další. V rámci všech těchto rozsudků se krajský soud argumentací žalobce již podrobně zabýval. Je zcela neúčelné, aby správní soudy stále dokola obsáhle odpovídaly týmž účastníkům řízení na zcela totožné námitky. Stejně tak nelze očekávat, že by takováto opakovaná argumentace mohla při nezměněném skutkovém a právním stavu vést k odlišnému výsledku řízení než v dřívějších totožných případech. V nyní posuzované věci proto krajský soud již pouze odkazuje na své předchozí výše uvedené rozsudky, jakož i rozhodnutí Nejvyššího správního soudu a jejich odůvodnění; od závěrů v nich uvedených totiž nemá krajský soud ani v nynějším případě důvod jakkoli se odchýlit.

IV. Závěr a náklady řízení

15. Na základě shora uvedeného dospěl krajský soud k závěru, že žaloba není důvodná, a proto ji podle § 78 odst. 7 s. ř. s. zamítl. 16. O náhradě nákladů řízení rozhodl krajský soud podle § 60 odst. 1, věty první s. ř. s. Žalobce neměl v řízení úspěch, a proto nemá právo na náhradu nákladů řízení. Pokud jde o procesně úspěšného žalovaného, v jeho případě nebylo prokázáno, že by mu v souvislosti s tímto řízením před soudem vznikly nezbytné náklady důvodně vynaložené nad rámec běžné úřední činnosti. Z toho důvodu mu krajský soud náhradu nákladů řízení nepřiznal.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

České Budějovice 6. ledna 2020

Mgr. Bc. et Bc. Petr Jiřík v.r.

samosoudce