55 A 11/2019 - 36Rozsudek KSCB ze dne 30.04.2020

55 A 11/2019 - 36

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl samosoudkyní Mgr. Helenou Nutilovou ve věci

žalobce: T.S.

bytem X
adresa pro doručování X

proti žalovanému: Krajský úřad Jihočeského kraje
sídlem U Zimního stadiónu 1952/2, České Budějovice

o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 31. 10. 2019, č. j. KUJCK 125002/2019,

takto:

I. Žaloba se zamítá. II. Žalovanému se náhrada nákladů řízení nepřiznává.

Odůvodnění:

1. Žalobce napadl včas podanou žalobou rozhodnutí žalovaného ze dne 31. 10. 2019 č. j. KUJCK 125002/2019, jímž bylo zamítnuto jeho odvolání proti rozhodnutí Městského úřadu Jindřichův Hradec č. j. X, kterým mimo jiné byl žalobce uznán vinným z přestupku podle § 8 odst. 1 písm. a) bod 3. ZMP a byl mu uložen správní trest pokuty, kdy napadeným rozhodnutím bylo odvolání žalobce jako opožděné zamítnuto a rovněž bylo jeho odvolání proti celému výroku týkající se povinnosti K.B. jako nepřípustné zamítnuto.

2. Žalobce v žalobě poukázal na způsob doručování rozhodnutí, kterému mu nebylo doručeno doporučenou poštou, ani do vlastních rukou, jelikož se nezdržoval na adrese trvalého bydliště, ale většinou byl pracovně mimo domov, nemohl proto poštu včas převzít. Dále poukázal na to, že byl dodán do výkonu trestu odnětí svobody dne 2. 10. 2019, přičemž byl zatčen policií během dovolené, kterou trávil v Pardubicích od 18. 9. 2019, proto nemohl rozhodnutí dne 20. 9. 2019 převzít. Rozhodnutí napadené mu bylo doručeno jeho rodiči do věznice, kdy se ihned poté odvolal. Výpověď T. považuje za křivou výpověď. Má za to, že měl být zproštěn přestupku, rovněž tak i spoluobviněná K.B. Poukázal na svou finanční situaci, že chtěl doplatit dluh poškozeným T. tak, jak bylo domluveno, a to s malým zpožděním.

3. Žalovaný navrhoval zamítnutí žaloby, neboť není důvodná. Rozhodnutí správního orgánu I. stupně považuje žalovaný za řádně doručené postupem podle § 24 odst. 1 správního řádu, kdy fikce doručení nastala dne 20. 9. 2019, neboť do výkonu trestu byl žalobce dodán až dne 2. 10. 2019. Žalobce věděl, že je proti němu vedeno přestupkové řízení, jestliže oznámení o zahájení řízení osobně převzal. Musel si proto být vědom skutečnosti, že bude správním orgánem v následujícím období obesílán. Bylo tedy v jeho dispozici za situace, že se v místě trvalého bydliště z důvodu dovolené nezdržoval, toto správnímu orgánu sdělit. V souvislosti s tím žalovaný odkázal na Ústavní soud, a to na jeho usnesení sp. zn. II. ÚS 2317/10 ze dne 30. 9. 2010. Odvolání žalobce bylo správně posouzeno jako opožděné a v části nepřípustné podle § 92 odst. 1 správního řádu.

4. Krajský soud přezkoumal dle § 75 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen s.ř.s.) napadené rozhodnutí a jemu předcházející řízení v mezích uplatněných žalobních bodů a vycházel ze skutkového a právního stavu, který tu byl v době rozhodování správního orgánu. Po zhodnocení uvedených skutečností dospěl k závěru, že žaloba není důvodná.

5. Argumentace žalobce směřuje především proti procesnímu pochybení správního orgánu, kdy žalovaný nesprávně vyhodnotil skutečnost, že odvolání jím bylo podáno opožděně. 6. Ze správního spisu soud zjistil, že prvostupňový správní orgán doručil žalobci rozhodnutí Městského úřadu v Jindřichově Hradci sp. zn. X prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, když z doručenky je patrno, že rozhodnutí bylo žalobci zasíláno na adresu jeho trvalého pobytu, a to na adresu L. B., D. T. X, kdy žalobce nebyl při této zásilky doručování zastižen, a proto byla uložena k vyzvednutí. Adresát-žalobce byl o uložení zásilky písmeně vyrozuměn a bylo mu zanecháno poučení o právních důsledcích, které s převzetím nebo nepřevzetí zásilky souvisí. Zásilka byla připravena k vyzvednutí dne 10. 9. 2019. K jejímu vyzvednutí však nedošlo v zákonné desetidenní lhůtě, proto, jak vyplývá z doručenky, byla předmětná zásilky vložena do schránky dne 25. 9. 2019.

7. V § 53 správního řádu se mimo jiné stanoví, že nebyl-li v případě doručování fyzické osobě adresát zastižen a písemnost nebylo možno doručit ani jiným přípustným způsobem, písemnosti se uloží. Adresáta přitom vyzve vložením oznámení o neúspěšném doručení písemností do domovní schránky nebo na jiné vhodné místo, aby si uloženou písemnost ve lhůtě deseti dnů vyzvedl; současně se mu sdělí kde, od kdy a v kterou hodinu si lze písemnost vyzvednout. Je-li to možné a nevyloučil-li to správní orgán, písemnost se po uplynutí deseti dnů vloží do domovní schránky nebo na jiné vhodné místo; jinak se vrátí správnímu orgánu, který ji vyhotovil. Zároveň s tímto oznámením se adresát písemně poučí o právních důsledcích nevyzvednutí si zásilky upravených v § 24 správního řádu. Z toho vyplývá, že rozhodnutí Městského úřadu v Jindřichově Hradci ze dne X nabylo právní moci dne 8. 10. 2019, jestliže bylo připraveno k vyzvednutí dne 10. 9. 2019, jak je uvedeno výše. Tato skutečnost nastala přímo ze zákona, když podle fikce doručení, stanovené v § 24 odst. 1 správního řádu se považuje uložená zásilka za doručenou desátým dnem ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena, a to bez ohledu na to, zda se adresát zdržoval v místě svého bydliště či nikoliv.

8. Vzhledem k tomu krajskému soudu nezbylo než konstatovat, že odvolání žalobce, ze dne 13. 10. 2019, došlé Městskému úřadu v Jindřichově Hradci dne 16. 10. 2019 proti rozhodnutí Městského úřadu v Jindřichově Hradci ze dne 9. 9. 2019, nebylo řádným opravným prostředkem ve smyslu § 81 a násl. správního řádu, nýbrž odvoláním opožděným, neboť soud shodně se žalovaným uzavřel, že fikce doručení je podle § 24 odst. 1 správního řádu spojena s marným uplynutím lhůty deseti dnů, neboť dle soudu je nezpochybnitelné, že rozhodnutí bylo doručeno fikcí dne 20. 9. 2019. Je proto správný závěr, že odvolání žalobce bylo podáno opožděně, jestliže jím bylo podáno až k poštovní přepravě dne 15. 10. 2019, proto rozhodnutí Městského úřadu v Jindřichově Hradci ze dne 9. 10. 2019 nabylo právní moci dne 8. 10. 2019.

9. K námitce žalobce, že se nezdržoval na adrese trvalého bydliště, že byl pracovně mimo domov, eventuálně, že byl na dovolené v době od 18. 9. 2019, proto rozhodnutí nemohl do 20. 9. 2019 převzít, soud poukazuje na § 41 správního řádu, dle něhož žalobce mohl požádat o prominutí zmeškání úkonu, a to do patnácti dnů ode dne, kdy pominula překážka, která bránila žalobci úkon učinit. O žádosti o prominutí zmeškání úkonu rozhoduje usnesením správní orgán, který v době požádání o prominutí zmeškání úkonů vede řízení. Ze správního spisu ani ze žalovaného rozhodnutí však nevyplývá, že by žádost žalobce takovou podal a že by o takové žádosti správní orgán rozhodoval.

10. V daném případě mohl tedy žalobce prokázat podle § 24 odst. 2 správního řádu, že si pro dočasnou nepřítomnost nebo z jiného vážného důvodu nemohl bez svého zavinění uloženou písemnost ve stanovené lhůtě vyzvednout, proto mohl za podmínek ustanovení § 41 správního řádu požádat o prominutí zmeškání úkonu. Žalobce však, jak vyplývá ze správního spisu žádost o prominutí zmeškání úkonu, si nepodal.

11. Ani v žalobě není žalobcem dokládáno, že by byl pracovně mimo domov, kdy zcela zmatečně jej jím následně uvedeny na to, že čerpal od 18. 9. 2019 dovolenou. Skutečnost, že nastoupil dne 2. 10. 2019 do výkonu trestu odnětí svobody, není s ohledem na datum, kdy bylo prvostupňové správní rozhodnutí doručováno, rozhodné.

12. Soud nad rámec uvedené poukazuje na to, že zcela správně žalovaný, jako nepřípustné zamítl odvolání žalobce, které směřovalo do povinnosti K.B., neboť je nepřípustné, aby žalobce hájil práva jiné osoby, neboť proti výrokům týkajícím se K.B. mohla podat odvolání pouze ona nikoliv žalobce, který takové zmocnění nemá, proto odvolání žalobce bylo v této části správně posouzeno jako nepřípustné. Jak vyplývá ze správního spisu, K.B. se neodvolala.

13. Soud proto žalobu žalobce jako nedůvodnou podle § 78 odst. 1 s.ř.s. zamítl. 14. Výrok o náhradě nákladů řízení je odůvodněn ustavením § 60 odst. 1 s.ř.,s., podle kterého má účastník, který měl ve věci úspěch právo na náhradu nákladů řízení před soudem. Přestože měl žalovaný ve věci úspěch, práva na náhradu nákladů řízení se vzdal, když nebylo ani zjištěno, že by mu nějaké náklady nad rámec jeho administrativní činnosti vznikly.

15. Soud rozhodl rozsudkem bez jednání podle § 51 odst. s.ř.s., neboť účastníci projevili s takovým procesním postupem souhlas.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

V Českých Budějovicích 30. dubna 2020

Mgr. Helena Nutilová v. r.

samosoudkyně