50 A 53/2019 - 47Rozsudek KSCB ze dne 21.02.2020

50 A 53/2019 - 47

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Trnkové a soudců JUDr. Michala Hájka, Ph.D., a Mgr. Bc. et Bc. Petra Jiříka ve věci

žalobce: P. N.

bytem X
zastoupený advokátem JUDr. Radkem Bechyně,
se sídlem Legerova 148, 280 02 Kolín

proti žalovanému: Krajský úřad Jihočeského kraje,
se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 01 České Budějovice

o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 18. 7. 2019, č. j. KUJCK-83481/2019,

takto:

I. Žaloba se zamítá.

II. Žalobce nemá právo na náhradu nákladů řízení.

III. Žalovanému se náhrada nákladů řízení nepřiznává.

Odůvodnění:

1. Žalobou doručenou dne 3. 9. 2019 Krajskému soudu v Českých Budějovicích (dále jen „krajský soud“) se žalobce domáhá zrušení shora uvedeného rozhodnutí žalovaného, jímž bylo podle § 90 odst. 1 písm. c) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) změněno prvostupňové správní rozhodnutí Městského úřadu Český Krumlov ze dne 8. 3. 2019, č. j. MUCK 13157/2019/ODSH-Pah, tak, že po znovu formulovaném návětí výroku bylo stanoveno následující:

1) „Námitce proti záznamu 2 bodů zaznamenaných ke dni 31. 5. 2018 se vyhovuje a byla provedena oprava záznamu bodů.“

2) „Námitky proti

záznamu 3 bodů zaznamenaných ke dni 6. 3. 2015, záznamu 3 bodů zaznamenaných ke dni 14. 2. 2016, záznamu 3 bodů zaznamenaných ke dni 30. 1. 2017, záznamu 3 bodů zaznamenaných ke dni 7. 8. 2018, záznamu 3 bodů zaznamenaných ke dni 15. 11. 2018, se zamítají a provedený záznam 12 bodů v bodovém hodnocení řidiče se ke dni 15. 11. 2018 záznamy se potvrzuje.“

Ve zbytku bylo prvostupňové správní rozhodnutí potvrzeno.

2. Žalobce se úvodem žaloby věnuje otázce nezpůsobilosti podkladů pro záznam bodů, v rámci praktických ukázek demonstruje vybrané vady pokutových (ev. příkazových) bloků (dostatečný popis přestupku, identifikaci místa spáchání přestupku, čitelnost, srozumitelnost a přehlednost). Způsob, jakým správní orgány k předmětným podkladům pro zápis bodů přikročily, dle žalobce vybočuje z ustálené praxe. Žalobce zdůraznil, že svým podpisem neručí za správnost předmětných pokutových bloků.

3. K pokutovým blokům ze dne 15. 11. 2018, 7. 8. 2018, 31. 5. 2018, 30. 1. 2017, 14. 2. 2016 a ze dne 6. 3. 2015 vydaným žalobci je konkrétně namítáno následující: nepřesné či nečitelné stanovení osoby přestupce, není vyplněno rodné číslo nebo datum narození. Není přesně zjištěna doba přestupku, údaje nejsou přezkoumatelné, případně jsou nečitelné či neúplné. Místo spáchání přestupku je nečitelné, nejasně zkratkovité, nezjistitelné. Chybí případně uvedení ulice, bližší specifikace místa spáchání přestupku. Popis skutku je nesrozumitelný, neplyne z něj jednoznačně skutková podstata popsaného jednání ani její propojení s určitou zákonnou povinností, není zřejmé, jaká právní norma měla být porušena, je třeba uveden paragraf, ale bližší ustanovení chybí. Vady zápisu přestupku neumožňují posouzení oprávněnosti uložené sankce. Údaje jsou zapisovány vágně a neodborně. Není zřejmé, zda bylo přestupkové jednání spácháno úmyslně či z nedbalosti. Není zřetelná výše uložené sankce. Místo vydání rozhodnutí není vlivem podoby zápisu seznatelné, stejně tak nelze zjistit, kdo rozhodnutí vydal. Není rovněž zřejmý podpis žalobce, tedy ani jeho souhlas s projednáním přestupku na místě samém.

4. Užité pokutové bloky se dle žalobce vymykají přípustné zkratkovitosti a strohosti tak, jak připouští Nejvyšší správní soud v rozsudku ze dne 28. 8. 2014, č. j. 4 As 127/2014 – 39. Tyto bloky tak nebyly způsobilým podkladem pro záznam bodů v bodovém hodnocení řidiče.

5. Žalobce na podporu svých tvrzení přiložil kopie bloků, které mají být dle blíže nespecifikovaného názoru Nejvyššího správního soudu nezpůsobilým podkladem pro záznam bodů (série HG/2014, číslo bloku G 1498901; série GF/2013, číslo bloku F 0832677), resp. způsobilým podkladem (série FC 2013, číslo bloku C 1404971).

6. Žalovaný navrhl podanou žalobu jako nedůvodnou zamítnout, uvedl, že se jednotlivými pokutovými bloky zabýval, porovnal je s oznámeními o uložení pokuty v blokovém řízení a neshledal žádných vad tak, jak jednotlivě a konkrétně ve svém vyjádření rovněž popisuje. Své rozhodnutí žalovaný považuje za souladné s rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 4. 9. 2012, č. j. 7 As 94/2012 – 20, a ze dne 28. 8. 2014, č. j. 4 As 127/2014 – 39.

7. Ze správního spisu, který si soud vyžádal, vyplynuly následující rozhodné skutečnosti: Žalobci bylo dne 20. 11. 2018 v souladu s §124 odst. 5 písm. k) zákona o silničním provozu doručeno oznámení o dosažení 12 bodů v bodovém hodnocení řidiče ke dni 15. 11. 2018. Dne 22. 11. 2018 správní orgán I. stupně obdržel námitky proti záznamu bodů. Vyrozuměním ze dne 11. 2. 2019 byl žalobce poučen dle § 36 správního řádu, na což žalobce reagoval tím, že předmětné bloky nejsou způsobilým podkladem rozhodnutí. Prvostupňovým správním rozhodnutím ze dne 8. 3. 2019 bylo jednak vyhověno námitce záznamu 2 bodů zaznamenaných ke dni 31. 5. 2018, k čemuž správní orgán uvedl, že správně mělo být zaznamenány 3 body, proto byl záznam opraven, zbylý záznam bodů byl potvrzen. Proti tomuto rozhodnutí podal žalobce dne 26. 3. 2019 odvolání, o kterém žalovaný rozhodl tak, jak je uvedeno shora. Žalovaný popsal relevantní právní úpravu, zjištěný skutkový stav a posoudil náležitosti jednotlivých pokutových bloků, u kterých neshledal žalobcem vytýkaných vad.

8. Krajský soud přezkoumal napadené rozhodnutí v mezích žalobních bodů, vycházel přitom ze skutkového a právního stavu, který tu byl v době rozhodování správních orgánů (§ 75 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „s. ř. s.“).

9. V souladu s § 51 s. ř. s. rozhodl krajský soud bez jednání.

10. Žaloba není důvodná.

11. Dle § 123f odst. 1 zákona o silničním provozu platí, že nesouhlasí-li řidič s provedeným záznamem bodů v registru řidičů, může podat proti provedení záznamu písemně námitky obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému k provádění záznamu. Zaznamenání bodů nepodléhá správnímu uvážení. Při posuzování důvodnosti námitek správnímu orgánu prvního stupně nepřísluší přezkoumávat žádné z rozhodnutí podle § 123b odst. 1 a 2 zákona o silničním provozu, tj. pravomocné rozhodnutí o vyslovení viny a trestu, na jehož základě má být záznam bodů proveden. V rámci posouzení důvodnosti uplatněných námitek se může zabývat pouze tím, zda bylo takové rozhodnutí v právní moci, zda byly body zaznamenány správné osobě, ve správné výši (srov mj. i § 73 odst. 2 správního řádu). „Ustálená judikatura důsledně rozlišuje na jedné straně řízení o jednotlivých přestupcích (v podobě blokového či standardního řízení o přestupku) oproti řízení o námitkách proti záznamu bodů v registru řidičů podle zákona o silničním provozu. Předměty těchto řízení jsou totiž odlišné. Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností je v řízení o námitkách proti provedenému záznamu bodů v registru řidičů oprávněn zkoumat pouze to, zda existuje způsobilý podklad pro záznam (tj. pravomocné rozhodnutí příslušného orgánu veřejné správy či soudu ve smyslu § 123b odst. 1 a 2 zákona o silničním provozu), zda záznam v registru řidičů byl proveden v souladu s tímto podkladem a zda počet připsaných bodů odpovídá bodovému hodnocení v souladu s přílohou k zákonu o silničním provozu. Správní orgán v tomto řízení zásadně nepřezkoumává správnost a zákonnost aktů orgánů veřejné moci, na základě kterých byl záznam proveden, neboť na tyto akty je třeba nahlížet jako na správné, zákonné a nezměnitelné, a to až do okamžiku, než je příslušný orgán veřejné moci zákonem předvídaným postupem prohlásí za nezákonné a zruší je (srov. rozsudek ze dne 6. 8. 2009, čj. 9 As 96/2008-44 a mnoho dalších).“ (rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 6. 6. 2018, č. j. 10 As 141/2018 – 40). Jak vyplývá z rozhodnutí správního orgánu I. stupně a žalovaného, správní orgány si vyžádaly kopie rozhodnutí vydaných v příkazních řízení na místě (příkazních – pokutových bloků) a tyto prvotní podklady porovnaly s oznámeními příslušných orgánů k záznamu v registru řidičů, přičemž nezjistily nesoulad ve všech jejich podstatných náležitostech či jakékoli jiné pochybení. Správní orgán prvního stupně nepovažoval po provedeném posouzení námitky týkající se samotných pokutových či příkazních bloků za důvodné a v tomto směru postupoval podle § 123f odst. 3 zákona o silničním provozu, když námitky zamítl a záznam bodů potvrdil.

12. V případě rozhodnutí vydaných v příkazním řízení na místě je třeba, i přes specifičnost tohoto řízení, trvat na naplnění zákonných požadavků. Jak vyplývá z napadeného rozhodnutí, žalovaný zkoumal, zda jednotlivá rozhodnutí zákonné požadavky splňují a dospěl k pozitivnímu závěru. V rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 4. 9. 2012, čj. 7 As 94/2012 – 20, vyslovujícího se k předchozí právní úpravě, která se však v tomto směru nikterak nezměnila, je poukazováno na to, jakým způsobem je nutné pokutové, tedy i na příkazové, bloky nahlížet. „Pokutový blok je svou povahou správním aktem, který závazně deklaruje, že určitá osoba se dopustila konkrétního, individuálně popsaného, jednání, jež naplnilo znaky přestupku, a konstituuje jeho povinnost zaplatit pokutu. Obsahové náležitosti pokutového bloku proto vyplývají zejména z povahy blokového řízení, jak je upravuje zákon o přestupcích, zejména v ust. § 84 a § 85.“ Nejvyšší správní soud však také upozorňuje na skutečnost, že z hlediska formálních náležitostí nelze mít na pokutový (příkazní) blok stejné nároky jako např. na směnku, což znamená, že i pokud chybí některá z náležitostí, nastávají jeho účinky a může být podkladem pro zápis bodů. „V každém konkrétním případě je třeba posuzovat, zda takové pochybení může mít dopad na způsobilost pokutového bloku být podkladem pro zápis bodů. Za pravomocný, a tedy ani za způsobilý být podkladem pro zápis bodů do registru, nelze např. považovat pokutový blok, na kterém chybí podpis přestupce (viz např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 9. 2011, čj. 8 As 69/2011 - 40). Okamžik podpisu pokutového bloku obviněným z přestupku je totiž zároveň okamžikem vydání rozhodnutí v blokovém řízení a okamžikem nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Teprve tímto podpisem stvrzuje obviněný svůj souhlas se spolehlivým zjištěním přestupku a s jeho projednáním v blokovém řízení Jednoznačně tak potvrzuje naplnění podmínek blokového řízení stanovených v ust. § 84 zákona o přestupcích (viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 12. 2010, čj. 8 As 68/2010 - 81, www.nssoud.cz). Naopak na způsobilost pokutového bloku jako podkladového rozhodnutí pro zápis bodů do registru nebude mít zpravidla vliv chybějící uvedení funkce nebo služebního čísla oprávněné osoby.“

13. Žalobce na podporu svých tvrzení přiložil kopie bloků, které mají být dle názoru Nejvyššího správního soudu nezpůsobilým, jakož i způsobilým podkladem pro záznam bodů, více však již žalobce v tomto směru neuvedl. Krajský soud vzal tyto dokumenty na vědomí, nicméně s ohledem na obecnost tvrzení žalobce se jimi více nezabýval.

14. Příkaz na místě a příkazový blok jsou upraveny v § 92 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. K posuzování obsahové stránky pokutových (příkazních) bloků lze stále plně odkázat na následující shrnutí Nejvyššího správního soudu: „S rigidní přísností nelze posuzovat pokutový blok ani po obsahové stránce. Při zohlednění specifik blokového řízení je možno přijmout i strohé a zkratkovité formulace, je-li z nich patrné, komu, kdy a za jaký přestupek byla pokuta v blokovém řízení uložena, jak vyžaduje ust. § 85 odst. 4 zákona o přestupcích. Podstatné je, aby konkrétní jednání konkrétní osoby bylo v bloku popsáno natolik jednoznačně a určitě, že nebude zaměnitelné s jiným jednáním. Stane-li se tak pomocí zkratkovitých formulací, jsou-li v kontextu dalších údajů srozumitelné, na způsobilosti bloku být podkladem pro zápis bodů to nic nemění. Proto postačuje uvedení přestupkového jednání zkratkami „jízda bez použití BP“ nebo „pásy“, jsou-li tyto zkratky doplněny odkazem na ustanovení zákona o přestupcích, ve kterém je přestupek specifikován, a na ustanovení zákona o silničním provozu, které přestupce porušil. V daném případě je zřejmé, že stěžovatel se dopustil přestupků tím, že nebyl za jízdy připoután bezpečnostním pásem. Nelze dospět k jinému závěru, než že ke zpochybnění způsobilosti pokutového bloku jako podkladu pro záznam bodů do registru dojde jedině tehdy, nebude-li na pokutovém bloku přestupek jako konkrétní, individualizované jednání vůbec vymezen. V určitých případech se proto lze spokojit i s pouhým uvedením odkazem na ustanovení zákona o silničním provozu, který stanoví porušenou povinnost… (rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 4. 9. 2012, čj. 7 As 94/2012 – 20). Citovaným judikátem Nejvyššího správního soudu jsou ozřejměny nároky, které lze klást na obsahovou stránku pokutových/příkazových bloků. Soud shledal, že žalobcem obecně předestřené požadavky na obsahovou stránku bloků dalece přesahují míru k tomuto stanovenou příslušnou judikaturou a s ohledem na povahu i formální podobu pokutových bloků by byly v praxi de facto nerealizovatelné.

15. Určitá benevolentnost při posuzování pokutových bloků není bezbřehá a správní orgán není povinen provést zápis na základě jakéhokoli bloku. „Nemusí tomu tak být např. tehdy, pokud by pokutový blok neobsahoval např. popis sankcionovaného jednání, resp. jednoznačnou specifikaci toho kterého přestupku, za nějž byla jeho pachateli udělena ta která sankce, nebo by zavdával důvodné pochybnosti o tom, za jaké jednání (přestupek) byla vlastně ve skutečnosti bloková pokuta pachateli uložena. Dopadal-li by popisem skutku na vícero skutkových podstat různých přestupků, musel by si rozhodující orgán o této otázce učinit vlastní úsudek. Nelze totiž akceptovat, aby byl proveden záznam bodů na základě nejednoznačného nebo víceznačného pokutového bloku. (…) správní orgány, které provádějí záznam bodů, nemohou v řízení o námitkách pokutu zrušit. Nejsou však ani

současně povinny provést záznam bodů na základě jakéhokoliv podkladu, zvláště pak ne takového, který by zavdával rozumné pochybnosti o tom, za jaký přestupek byla vlastně udělena bloková pokuta.“ (usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 19. března 2015 č. j. 7 As 41/2015 – 23; důraz doplněn).

16. Krajský soud následně přikročil k posouzení jednotlivých příkazových (pokutových) bloků a dospěl k následujícím závěrům.

17. Blok na pokutu na místě zaplacenou ze dne 15. 11. 2018:

Z bloku se podává, že přestupcem byl žalobce, uvádí se datum jeho narození. Místo trvalého bydliště „Z., Z. 33, ok. Č. K.“, dále číslo občanského průkazu a číslo řidičského průkazu. V popisu skutku se uvádí: „15. 11. 2018, 12 HOD, Č. BUDĚJOVICE NA DL. LOUCE Z HUSOVA TŘ., sm. PÍSEK, S VOZIDLEM x JÍZDA KŘIŽOVATKOU NA ČERVENOU § 4c + § 70/7a) z. č. 361/2000 Sb.“. Pokuta uložena podle § „125c/1f5“ zákona č. „361/2000“ Sb. Forma zavinění nedbalostí, uložena pokuta ve výši 500 Kč. Vyplněno v Českých Budějovicích dne 15. 11. 2018, k čemuž je dán otisk úředního razítka, služební číslo policisty a jeho podpis, jakož i podpis žalobce a téže datum.

18. Blok na pokutu na místě zaplacenou ze dne 7. 8. 2018:

Z bloku se podává, že přestupcem byl žalobce, uvádí se datum, jeho narození. Místo trvalého bydliště „Z. 33, okr. Č. K.“, dále číslo občanského průkazu a číslo řidičského průkazu. V popisu skutku se uvádí: „DNE 7. 8. 2018 V 14:10 HOD NA UL. NOVOHRADSKÁ 69 V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PORUŠIL § 6/1a, Z. Č. 361/2000 Sb., JAKO ŘIDIČ NEBYL ZA JÍZDY PŘIPOUTÁN BEZP. PÁSEM (LÉK. POTVRZENÍ NEPŘEDLOŽIL) RZ: x“. Pokuta byla uložena podle § „125c/1k“ zákona č. „361/2000“ Sb. Forma zavinění nedbalostí. Uložena pokuta 200 Kč. Sepsáno v „Č. Budějovicích“ dne 7. 8. 2018, k čemuž je uvedeno služební číslo policisty, podpis a úřední razítko. Žalobce blok podepsal.

19. Blok na pokutu na místě zaplacenou ze dne 31. 5. 2018:

Z bloku se podává, že přestupcem byl žalobce, uvádí se datum, jeho narození. Místo trvalého bydliště „Z. 33, ok. Č. K.“, dále číslo občanského průkazu. V popisu skutku se uvádí: „Obora, I/38 u zast. BUS RZ x § 18/4 § 6/1a) z. č. 361/2000 Sb. rychlost v obci 50/65/62, řidič nebyl připoután BP“. Pokuta byla uložena podle § „125c/1f4, 1k“ zákona č. „361/2000“ Sb. Forma zavinění nedbalostí. Uložena pokuta 400 Kč. Sepsáno v „Obora“ dne 31. 5. 2018, k čemuž je uvedeno služební číslo policisty, podpis a úřední razítko. Žalobce blok podepsal.

20. Blok na pokutu na místě nezaplacenou ze dne 30. 1. 2017:

Z bloku se podává, že přestupcem byl žalobce, uvádí se jeho rodné číslo. Místo trvalého bydliště „Z. 33 okr. Č. K.“. Totožnost žalobce ověřena z „x“. V popisu skutku se uvádí: „30. 1. 2017 v 8:15 hod KAMENNÝ ÚJEZD NEBYL ZA JÍZDY PŘIPOUTÁN § 6/1a zak. 361/2000 Sb. RZ x“. Pokuta byla žalobci uložena podle § „125c/1k“ zákona č. „361/2000“ Sb. Uložená pokuta činila 200 Kč, možno uhradit na místě „Č. BUDĚJOVICE, PLAVSKÁ 2“. Sepsáno v „Č. BUDĚJOVICE“ dne 30. 1. 2017. Dále je uvedeno služební číslo policisty a jeho podpis včetně úředního razítka. Žalobce blok podepsal.

21. Blok na pokutu ze dne 14. 2. 2016:

Z bloku se podává, že přestupcem byl žalobce, uvádí se jeho rodné číslo. Místo trvalého bydliště „Z. 33 okr. Č. K.“, dále číslo řidičského průkazu. V popisu skutku se uvádí: „14. 2. 2016, 14:14 h V K. O. DOLNÍ TŘEBONÍN ŘÍDIL OA, ŠKODA OCTAVIA COMBI MODRÁ, RZ: x / ŘIDIČ PÁSY DLE § 6/1/a) z. č. 361/2000 Sb. S NEDÁNÍM SMĚROVKY PŘI PŘEDJÍŽDĚNÍ DLE § 30/1 z. č. 361/2000 Sb“. Pokuta byla žalobci uložena podle § „125c/1k“ zákona č. „361/2000“ Sb. Uložená pokuta činila 300 Kč. Sepsáno v „HORNÍM TŘEBONÍNĚ“ dne 14. 2. 2016. Dále je uvedeno služební číslo policisty a jeho podpis včetně úředního razítka. Žalobce blok podepsal.

22. Blok na pokutu ze dne 6. 3. 2015:

Z bloku se podává, že přestupcem byl žalobce, uvádí se jeho rodné číslo. Místo trvalého bydliště „Z. 33; okr. Č. K.“, dále číslo řidičského průkazu. V popisu skutku se uvádí: „6. 3. 2015 v 22 hod. Č. Budějovice Nádražní – za jízdy nepřipoután bezp. pásy § 6/1a) z. č. 361/2000 Sb. RZ: x“. Pokuta byla žalobci uložena podle § „125c/1k“ zákona č. „361/2000“ Sb. Uložená pokuta činila 200 Kč. Sepsáno v „Č. Budějovicích“ dne 6. 3. 2015. Dále je uvedeno služební číslo policisty a jeho podpis včetně úředního razítka. Žalobce blok podepsal.

23. Z uvedeného zjevně plyne nezpochybnitelný závěr o čitelnosti těchto bloků. K obsahu těchto bloků nemá krajský soud žádných připomínek, které by mohly mít vliv na zákonnost žalobou napadeného rozhodnutí, podrobněji k vybraným blokům viz níže. Popis skutku žalobce ve všech případech zcela jednoznačným a nezaměnitelným způsobem identifikuje jednání, které bylo žalobci kladeno za vinu. Místa a čas spáchání přestupků jsou řádně uvedeny. Zkratky v názvech měst a ulic žádným způsobem nesnižují jednoznačnost vymezení místa spáchání daných skutků. Všechny bloky rovněž obsahují srozumitelné uvedení ustanovení zákona, ve kterém je obsažena povinnost, kterou žalobce svým jednáním porušil. Je uváděn paragraf, číslo odstavce, případně písmeno atd. a číselné označen zákona. Slovní popis porušené povinnosti je více než dostatečný; je zřejmé, jaké pochybení je žalobci v daných případech kladeno za vinu.

24. Dle § 6 odst. 1 písm. a) zákona o provozu na pozemních komunikacích platí, že „řidič motorového vozidla je kromě povinností uvedených v § 4 a 5 dále povinen být za jízdy připoután na sedadle bezpečnostním pásem…“. V případě bloku ze dne 30. 1. 2017 se sice ve slovním popisu uvádí pouze to, že žalobce nebyl za jízdy připoután bezpečnostním pásem, neuvádí se zde, že byl řidičem vozidla, nicméně je zde uveden odkaz na zákonné ustanovení, které upravuje povinnost řidiče vozidla užít bezpečností pás. V tomto kontextu nelze mít pochyb o tom, čeho se měl žalobce dopustit. V případě bloku ze dne 14. 2. 2016 je užita velmi zkratkovitý popis jednání „ŘIDIČ PÁSY DLE § 6/1/a z. č. 361/2000 Sb.“, nicméně opět je zde v kontextu odkazu na zákonné ustanovení, které upravuje povinnost řidiče vozidla užít bezpečnostní pás, nepochybně zřejmé, čeho se měl žalobce dopustit. Zcela totožné závěry krajský soud činí i v případě bloku ze dne 6. 3. 2015, kde je uvedeno „…za jízdy nepřipoután bezp. pásy § 6/1a) z. č. 361/2000 Sb.“, kde je z kontextu právní úpravy zřejmé, že se tohoto porušení žalobce dopustil jako řidič vozidla.

25. V případě bloku z 15. 11. 2018 lze žalobci částečně přisvědčit, že zákon v § 70 odst. 2 písm. a) zákona o provozu na pozemních komunikacích stanovuje, že „při řízení provozu na křižovatce znamená pro řidiče signál s červeným světlem „Stůj!“ povinnost zastavit vozidlo před dopravní značkou „Příčná čára souvislá“, nicméně uvedení tohoto ustanovení ve spojení s popisem „jízda křižovatkou na červenou“ zcela dostatečným způsobem popisuje jednání žalobce.

26. Co se týče bloku ze dne 31. 5. 2018, z popisu skutku je rovněž zřejmé, že žalobce překročil nejvyšší povolenou rychlost v obci, neboť zápis „rychlost v obci 50/65/62“ zcela jednoznačným způsobem v kombinaci s příslušným zákonným ustanovením vede k závěru, že žalobce se v obci, kde byla stanovena nejvyšší povolená rychlost 50 km/h, dopustil jejího překročení, když jím řízenému vozidlu byla naměřena rychlost 65 km/h, po odečtu odchylky měření 62 km/h. V obecné rovině lze dodat, že Obora je částí města Doksy, nicméně ve spojení s číslem silnice je místo spáchání přestupku určeno zcela jednoznačně, ostatně žalobce v tomto směru neuvádí žádná konkrétní tvrzení, pouze ve zcela obecné a vágní rovině namítá nedostatečné specifikování místa spáchání přestupku.

27. Jak už bylo uvedeno výše, zkratkovitost je pro blokové, potažmo příkazní řízení, příznačná. Strohá a zkratkovitá formulace je v posuzované věci přípustná, neboť je z ní patrné, komu, kdy a za jaký přestupek byla pokuta uložena. Konkrétní jednání konkrétní osoby, tj. žalobce, je zde popsáno natolik jednoznačně a určitě, že není zaměnitelné s jiným jednáním.

28. V případě bloku ze dne 30. 1. 2017, 14. 2. 2016 a 6. 3. 2015 není v bloku uvedena forma zavinění jednání, což je ale nutné hodnotit v kontextu zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v rozhodném znění (dále jen „starý zákon o přestupcích“), za jehož účinnosti byly tyto bloky vydány. Blokové řízení tento zákon upravoval v § 84 a násl., přičemž výslovně nestanovoval (§ 85 odst. 3 a 4), že jednou z náležitostí bloku by bylo i uvedení zavinění, na čemž nezměnila nic ani novela tohoto zákona (zákonem č. 201/2015 Sb.), když ode dne 1. 10. 2015 byla zakotvena povinnost uvádět formu zavinění ve výroku „klasického“ přestupkového rozhodnutí (§ 77). Ode dne 1. 7. 2017 bylo uvedení formy zavinění v příkazním bloku (pokutovém bloku) výslovně stanoveno jako součást právní kvalifikace v § 92 odst. 2 písm. f) zákona o odpovědnosti za přestupku a řízení o nich, tento předpis se však na tyto bloky s ohledem na jeho časovou účinnost neaplikuje. Ostatně sám žalobce v rámci své argumentace o absenci formy zavinění zůstává v pouze v obecné a vágní rovině a nijak neargumentuje.

29. Soud dospěl k závěru, že v projednávané věci není pochyb o způsobilosti přezkoumávaných bloků být podkladem pro zápis bodů do registru řidičů, neboť spáchané přestupky jsou dostatečně konkrétně vymezeny a vyhovují požadavkům na individualizaci přestupkového jednání. Současně je zřejmé komu, kdy, kde a za jaký přestupek byla ta která pokuta v blokovém řízení uložena. Strohé a zkratkovité údaje na pokutových blocích nelze namítat, pokud jsou tyto zkratky doplněny odkazem na ustanovení zákona, ve kterém je přestupek specifikován a které žalobce porušil. S žalobcem poukazovaným rozhodnutím Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 8. 2014, čj. 4 As 127/2014-39, je soud obeznámen, vycházel z něj a posuzovaná rozhodnutí vydaná v blokovém řízení mu však v žádném ohledu neodporují.

30. Pouze pro úplnost krajský soud dodává, že žalobce podanou žalobou brojil výhradně vůči pokutovým blokům a jejich způsobilosti být podkladem pro záznam bodů. Z tohoto důvodu se krajský soud nezabýval např. tím, zda zaznamenaný počet bodů odpovídá zákonné úpravě, když správním rozhodnutím I. stupně bylo právě množství zaznamenaných bodů změněno (ze 2 na 3 body ke dni 31. 5. 2018) a námitkám žalobce vůči záznamu bodů bylo v tomto případě vyhověno.

31. Krajský soud na základě výše popsaného uzavírá, že žaloba není důvodná a jako takovou ji dle § 78 odst. 7 s. ř. s. zamítl.

32. O náhradě nákladů řízení rozhodl soud podle § 60 odst. 1 věty první s. ř. s. Žalobce neměl v řízení úspěch, a proto nemá právo na náhradu nákladů řízení. Pokud jde o procesně úspěšného žalovaného, v jeho případě nebylo prokázáno, že by mu v souvislosti s tímto řízením nad rámec běžné úřední činnosti vznikly nezbytné náklady důvodně vynaložené v řízení před soudem. Krajský soud proto v jeho případě rozhodl tak, že se žalovanému náhrada nákladů nepřiznává.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

České Budějovice 21. února 2020

JUDr. Marie Trnková v. r.

předsedkyně senátu