2 Ad 9/2011 - 19Usnesení KSCB ze dne 30.03.2011

2Ad 9/2011-14

USNESENÍ

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl samosoudkyní JUDr. Marií Krybusovou v právní věci žalobce V. P., právně zastoupeného JUDr. Tomešem Vytiskou, advokátem, v Jindřichově Hradci, Masarykovo náměstí 1/II, proti žalovanému Krajskému úřadu – Jihočeského kraje, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení sociálních dávek, U Zimního stadionu 1952/II, České Budějovice, o žalobě žalobce proti rozhodnutí žalovaného ze dne 20.12.2010, č.j. KUJCK 33121/2010/OSVZ/5, takto:

Žaloba se odmítá.

Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Žalobci se vrací soudní poplatek ve výši 2 000,- Kč.

Odůvodnění:

I. Vymezení věci

(1) Žalobou doručenou dne 2.2.2011 Krajskému soudu v Českých Budějovicích se žalobce domáhal přezkoumání rozhodnutí žalovaného, kterým bylo zamítnuto odvolání žalobce proti rozhodnutí Městského úřadu Jindřichův Hradec č.j. soc/45609/10/MV/106/776/VV ze dne 3.9.2010 a toto rozhodnutí potvrzeno.

(2) Žalobce namítal vady řízení a nezákonnost rozhodnutí spočívající především v tom, že se prvostupňový orgán spokojil s posouzením zdravotního stavu žalobce pouze na základě listinných podkladů, nikoliv na základě osobní prohlídky. Nebyl zjištěn stav věci, o kterém by nebyly pochybnosti. Rozhodnutí bylo vydáno v rozporu s § 3 a 89 odst. 2 správního řádu. Žalobce navrhl zrušení rozhodnutí a vrácení věci žalovanému k dalšímu řízení.

II. Stručné shrnutí vyjádření žalovaného

(3) Žalovaný uvedl, že žaloba byla podána neoprávněně proti rozhodnutí, které je ze soudního přezkumu vyloučeno. Současně uvedl, že při rozhodovací činnosti nepochybil a rozhodnutí odpovídá požadavkům správního řádu. Pro posouzení zdravotního stavu není dle názoru Posudkové komise Ministerstva práce a sociálních věcí ČR nutná osobní účast posuzované osoby a postačuje písemná dokumentace.

III. Obsah správního spisu

(4) Žalobce podal dne 28.7.2010 žádost o přiznání mimořádných výhod pro těžce zdravotně postižené občany vyššího stupně. Okresní správa sociálního zabezpečení dne 24.8.2010 vypracovala posudek, z něhož vyplývá, že žalobce je občanem těžce zdravotně Pokračování
- 2 -
2Ad 9/2011

postiženým ve smyslu § 86 odst. 2 zák. č. 100/1988 Sb. v platném znění, jedná se o zdravotní postižení uvedené v odstavci 2 písm. e) přílohy č. 2 k vyhl. č. 182/1991 Sb. v platném znění. Platnost posudku je od 1.7.2010 trvale. Žalobci byla na základě posudku zamítnuta žádost o poskytování mimořádných výhod třetího stupně a nadále zůstaly v platnosti mimořádné výhody druhého stupně. Proti rozhodnutí podal žalobce odvolání. O odvolání bylo rozhodnuto žalobou napadeným rozhodnutím, na základě přezkoumání zdravotního stavu žalobce dne 23.11.2010 a rozhodnutí bylo vydáno dne 20.12.2010 s tím, že odvolání žalobce bylo zamítnuto.

IV. Právní názor soudu

(5) Soud se zabýval ve smyslu ustanovení § 65 a násl. zák. č. 150/2002 Sb., soudní řád správní v platném znění (dále jen s.ř.s.) otázkou splnění podmínek řízení a dospěl k závěru, že podmínky řízení splněny nejsou, neboť žaloba je nepřípustná a z toho důvodu musí být odmítnuta.

(6) V dané záležitosti se jednalo o přiznání mimořádných výhod pro osoby se zdravotním postižením, které jsou součástí subsystému sociální péče a právní úprava je obsažena v zákoně č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, mimořádné výhody jsou upraveny v § 73 odst. 6 písm. j) a v ustanovení § 86 odst. 2 téhož zákona a § 31 vyhlášky č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon č. 114/1988 Sb. v platném znění. Podle ustanovení § 56c písm. a) zákona č. 114/1988 Sb., jsou ze soudního přezkumu vyloučena rozhodnutí o dávkách sociální péče a o mimořádných výhodách občanů těžce zdravotně postižených podle § 34 odst. 1 písm. a) až e) téhož zákona. Ze soudního přezkumu jsou vyloučeny úkony správního orgánu, jejichž přezkoumání vylučuje zvláštní zákon. To vyplývá z ustanovení § 70 písm. f) s.ř.s. V dané záležitosti bylo učiněno žalobcem předmětem přezkoumání rozhodnutí o odvolání, kterým mu nebyly přiznány mimořádné výhody pro občana těžce zdravotně postiženého. Z výše citované platné právní úpravy vyplývá, že takový úkon správního orgánu (rozhodnutí o mimořádných výhodách občanů těžce zdravotně postižených, jejichž přezkoumání vylučuje zvláštní zákon, jsou ze soudního přezkumu vyloučena. To jinými slovy znamená, že jedná se o nedostatek neodstranitelný a žaloba je proto v této věci nepřípustná. Tento postup neodporuje ani Listině základních práv a svobod, která negarantuje na úrovni ústavního práva v kapitole hospodářských a sociálních práv jakékoli výhody pro osoby se zdravotním postižením, jenž jsou obsahem tzv. mimořádných výhod. Listina základních práv a svobod garantuje osobám se zdravotním postižením právo na zvýšenou ochranu zdraví při práci a zvláštní pracovní podmínky stejně jako zvláštní ochranu v pracovních vztazích a při přípravě povolání. Z předpisů ústavního pořádku tedy nevyplývá právo na tato zvýhodnění a Listina základních práv a svobod umožňuje, aby rozhodnutí, která se nedotýkají základních práv a svobod byla ze soudního přezkumu vyloučena. Žaloba je nepřípustná, domáhá-li se žalobce přezkoumání rozhodnutí, které je podle s.ř.s. nebo zvláštního zákona z přezkumu vyloučeno. To vyplývá z ustanovení § 68 písm. e) s.ř.s. a v takovém případě soud nepřípustnou žalobu podle § 46 písm. d) s.ř.s. odmítne. Právní úprava dopadla na souzený případ.

Pokračování
- 3 -
2Ad 9/2011

V. Závěr, náklady řízení

(7) V dané věci dospěl soud k závěru, že žaloba byla nepřípustná, neboť předmětem přezkumu bylo učiněno rozhodnutí, které je ve smyslu § 70 písm. f) zákona č. 150/2002 Sb., v platném znění z přezkumu soudem vyloučeno a soud postupoval podle § 46 odst. 1 písm. d) s.ř.s. a žalobu jako nepřípustnou odmítl.

(8) Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 s.ř.s. a vychází ze skutečnosti, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, jestliže žaloba byla odmítnuta.

(9) Podle § 10 odst. 4 zákona č. 549/1991 Sb., v platném znění soud žalobci vrátí z účtu soudu zaplacený soudní poplatek ve výši 2 000,- Kč, neboť v dané záležitosti byla žaloba odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů od jeho písemného vyhotovení k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně z důvodů stanovených v § 103 odst. 1 písm. e) s. ř. s. . prostřednictvím soudu podepsaného ve dvou stejnopisech. Stěžovatel musí být v řízení o kasační stížnosti zastoupen podle § 105 odst. 2 s.ř.s. advokátem. Podání kasační stížnosti nemá odkladný účinek.

Krajský soud v Českých Budějovicích

dne 30. března 2011

Samosoudkyně:

JUDr. Marie Krybusová v.r.

Za správnost vyhotovení: Blanka Sládková