2 Ad 61/2011 - 29Rozsudek KSCB ze dne 19.03.2012

2Ad 61/2011-29

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl samosoudkyní JUDr. Věrou Balejovou v právní věci žalobce R.L., bytem L., S. X, proti žalované České správě sociálního zabezpečení, Praha 5, Křížová 25, o žalobě proti rozhodnutí ze 14.10.2011, č.j. X, takto:

Žaloba se zamítá.

Žalované se právo na náhradu nákladů řízení nepřiznává.

Odůvodnění:

Žalobou doručenou dne 16.11.2011 Krajskému soudu v Českých Budějovicích se žalobce domáhal přezkoumání rozhodnutí žalované ze dne 14.10.2011, č.j. X, jímž byly zamítnuty námitky žalobce proti rozhodnutí žalované o snížení výše invalidního důchodu pro invaliditu druhého stupně a toto prvostupňové rozhodnutí potvrzeno.

Žalobce ve své žalobě namítl, že jeho zdravotní stav se nezměnil, a proto žádal o zvýšení dávky na třetí stupeň. Na výzvu soudu tuto žalobu upravil tak, že snížení dávky neodpovídá zdravotnímu stavu, v důsledku čehož je napadené rozhodnutí neodůvodněné.

Žalovaná navrhla zamítnutí žaloby. Ke změně stupně invalidity došlo pravomocným rozhodnutím ze dne 4.1.2011. Ke snížení stupně invalidity došlo při kontrolní lékařské prohlídce konané po roce 2009, a proto je snížení invalidního důchodu v souladu s článkem II. bod 13 zák. č. 306/2008 Sb.

Pokračování
- 2 -
2Ad 61/2011

Z dávkového spisu vyplynulo, že rozhodnutím žalované ze dne 4.1.2011 došlo od 12.2.2011 ke snížení invalidity žalobce z třetího stupně na invaliditu druhého stupně. Rozhodnutí se opírá o posudek Okresní správy sociálního zabezpečení v Českých Budějovicích z 9.12.2010. Žalobci bylo toto rozhodnutí doručeno dne 10.1.2011. Námitky proti tomuto rozhodnutí žalobce neuplatnil.

Dne 14.9.2011 vyměřila žalovaná žalobci invalidní důchod pro invaliditu druhého stupně. Ke snížení důchodu došlo od 12.12.2011 a rozhodnutí se opírá o článek II. bod 13 věta první zák. č. 306/2008 Sb. Invalidní důchod byl žalobci přiznán před 1.1.2010 a při první kontrolní lékařské prohlídce konané po roce 2009 byl zjištěn druhý stupeň invalidity. To má za následek snížení invalidního důchodu od 13. splátky po dni konání prohlídky.

Žalobce se proti tomuto rozhodnutí odvolal s odůvodněním, že jeho zdravotní stav je neměnný.

Žalovaná rozhodla o námitkách napadeným rozhodnutím, které je odůvodněno tím, že ke snížení důchodu došlo podle článku II. bod 13 věta první zák. č. 306/2008 Sb., podle kterého byl-li plný invalidní důchod přiznán před 1.1.2010 a při první kontrolní lékařské prohlídce konané po roce 2009 je zjištěn takový stupeň invalidity, který má za následek snížení výše invalidního důchodu, sníží se výše invalidního důchodu až od 13. splátky tohoto důchodu splatné po dni konání této prohlídky. Žalobce byl lékařem Okresní správy sociálního zabezpečení v Českých Budějovicích dne 9.12.2010 shledán invalidním pro invaliditu druhého stupně. Jednalo se o první kontrolní lékařskou prohlídku konanou po roce 2009, přičemž plný invalidní důchod byl žalobci přiznán před 1.1.2010. Proto výše invalidního důchodu se snižuje od 13. splátky tohoto důchodu, tj. od 12.12.2011. Rozhodnutí o snížení stupně invalidity nabylo právní moci dne 10.2.2011 a rozhodnutí o snížení stupně invalidity není předmětem řízení o námitkách.

Z posudkového spisu vyplynulo, že podle rozhodnutí Okresní správy sociálního zabezpečení v Českých Budějovicích z 10.10.2002 se žalobce stal plně invalidní od 15.3.2002.

Kontrolní lékařské prohlídky se uskutečnily v letech 2003, 2006, 2009 a 2010.

Ke změně stupně invalidity došlo při jednání o posouzení zdravotního stavu žalobce ze dne 9.12.2010.

Krajský soud přezkoumal napadené rozhodnutí podle § 75 odst. 2 s.ř.s. v mezích daných žalobními body a dospěl k závěru, že žaloba není důvodná.

Předmětem řízení bylo učiněno rozhodnutí o snížení výše invalidního důchodu přiznaného před 1.1.2010 v důsledku snížení stupně invalidity žalobce z třetího na druhý stupeň.

Způsob snížení takového invalidního důchodu upravuje článek II. bod 13 zák. č. 306/2008 Sb. Podle tohoto předpisu byl-li plný invalidní důchod přiznán před 1.1.2010 a při první kontrolní lékařské prohlídce konané po roce 2009 je zjištěn takový stupeň invalidity, který má za následek snížení výše invalidního důchodu, sníží se výše invalidního důchodu až od 13. splátky tohoto důchodu splatné po dni konání této lékařské prohlídky.

Pokračování
- 3 -
2Ad 61/2011

V souzené věci je prokázáno, že žalobce se stal plně invalidním v roce 2002, tedy před 1.1.2010. První kontrolní lékařská prohlídka se uskutečnila v roce 2010, tudíž po roce 2009. Při kontrolní lékařské prohlídce bylo zjištěno, že žalobce není invalidní v třetím stupni, ale jedná se o invaliditu druhého stupně. Snížení stupně invalidity má za následek snížení invalidního důchodu, přičemž se tak činí od 13. splátky tohoto důchodu splatné po konání této lékařské prohlídky. Jestliže se lékařská prohlídka uskutečnila dne 9.12.2010, pak citované právní normě odpovídá snížení důchodu od 12.12.2011. Podmínky pro snížení výše invalidního důchodu podle článku II. bod 13 zák. č. 306/2008 Sb. byly proto dodrženy. Napadené rozhodnutí nebylo vydáno v rozporu s uvedenou právní normou.

Zdravotní stav žalobce a jeho pracovní potenciál byl posuzován v řízení ukončeném rozhodnutím ze dne 4.1.2011. Toto rozhodnutí bylo žalobci doručeno a stalo se pravomocným. Z tohoto rozhodnutí žalovaná vychází při rozhodování o snížení výše invalidního důchodu. Takové řízení následuje po řízení, ve kterém je předmětem posouzení stupeň invalidity a v tomto následném řízení již není zdravotní stav a pracovní potenciál pojištěnce posuzován. Proto v řízení o námitkách nebylo zapotřebí zabývat se zdravotním stavem žalobce, což se uvádí též v odůvodnění napadeného rozhodnutí.

V přezkumném řízení soudním se soud mohl zabývat výlučně dodržením podmínek pro snížení výše invalidního důchodu podle článku II. bod 13 zák. č. 306/2008 Sb. V řízení podle tohoto předpisu se zdravotní stav a pracovní potenciál pojištěnce znovu neposuzuje a nemůže být předmětem dokazování v řízení před soudem. Zdravotního stavu se proto v řízení o přezkoumání rozhodnutí žalované o námitkách proti rozhodnutí o snížení výše invalidního důchodu úspěšně dovolávat nelze.

Soud proto uzavřel, že napadené rozhodnutí je věcně správné.

Vzhledem k těmto důvodům krajský soud podle § 78 odst. 7 s.ř.s. žalobu zamítl.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ust. § 60 odst. 2 s.ř.s. a vychází ze skutečnosti, že úspěšné žalované nelze ve věcech důchodového pojištění právo na náhradu nákladů řízení přiznat.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v 103 odst. 1 s.ř.s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

Pokračování
- 4 -
2Ad 61/2011

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

Krajský soud v Českých Budějovicích

dne 19. března 2012

Samosoudkyně:

JUDr. Věra Balejová v.r.

Za správnost vyhotovení: Šárka Vondřejcová