2 Ad 42/2014 - 24Rozsudek KSCB ze dne 24.11.2014

2Ad 42/2014 - 24

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl samosoudkyní JUDr. Věrou Balejovou v právní věci žalobce L. U., bytem X proti žalované České správě sociálního zabezpečení, se sídlem Praha 5, Křížová 25, o žalobě proti rozhodnutí ze dne X, takto:

Rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení v Praze ze dne X se zrušuje pro vady řízení a věc se vrací žalované k dalšímu řízení.

Žalobci se právo na náhradu nákladů řízení nepřiznává.

Odůvodnění:

Žalobou doručenou dne 30. 7. 2014 Krajskému soudu v Českých Budějovicích se žalobce domáhal přezkoumání rozhodnutí žalované ze dne X, jímž byly zamítnuty námitky žalobce proti rozhodnutí žalované o snížení invalidního důchodu pro invaliditu III. stupně na invalidní důchod pro invaliditu II. stupně.

Pokračování
- 2 -
2Ad 42/2014

Žalobce poukazuje na problémy s bederní páteří způsobené pravděpodobně v minulosti prodělanou boreliózou. Zdravotní stav žalobce se oproti roku 2012 zhoršil. Vedle problémů s bederní páteří se připojily potíže páteře krční.

Žalovaná ponechala rozhodnutí na soudu.

Z posudkových spisů vyplynulo, že žalobce se stal plně invalidním od 10. 1. 2003 pro postižení bederní páteře. Plná invalidita přetrvala při kontrole v roce 2005, 2006, jako invalidní III. stupně byl posouzen v roce 2012.

Ke změně stupně invalidity z invalidity III. stupně na invaliditu II. stupně došlo od 1. 4. 2014, kdy za rozhodující zdravotní postižení způsobující dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav bylo označeno těžké funkční postižení bederní páteře po prodělané operaci a rozsah ztráty pracovní schopnosti byl stanoven ve výši 50 %. Tento posudek byl podkladem pro vydání rozhodnutí žalované ze dne 16. 4. 2014, jímž byl od 6. 6. 2014 snížen invalidní důchod žalobce odpovídající III. stupni invalidity na invalidní důchod pro invaliditu II. stupně. Proti tomuto rozhodnutí žalobce uplatnil námitky, ve kterých odkázal na své zdravotní problémy.

Pro účely námitkového řízení byl lékařskou posudkovou službou žalované vypracován posudek, ve kterém odkazuje se na využitou zdravotní dokumentaci, na základě které byla stanovena klinická diagnóza, posudek lékaře Okresní správy sociálního zabezpečení je hodnocen jako správný, kdy lékař vypořádal se se všemi rozhodnými skutečnostmi a uzavírá se, že žalobcův zdravotní stav odpovídá postižením podle kapitoly XIII, oddíl E položka 1 písm. c) přílohy k vyhl. č 359/2009 Sb., stanovuje se míra poklesu pracovní schopnosti ve výši 40 %, a ta se zvyšuje při aplikaci § 3 odst. 2 vyhlášky o dalších 10% bodů na celkových 50 %.

Po tomto doplnění řízení bylo vydáno napadené rozhodnutí, které se opírá právě o uvedený posudek, ten je hodnocen jako úplný a správný a je-li jím zjištěno, že míra poklesu pracovní schopnosti žalobce dosahuje 50 %, odpovídá zdravotní stav žalobce a jeho dopad do pracovního potenciálu II. stupni invalidity. Zanikl-li nárok na invalidní důchod pro invaliditu III. stupně, bylo rozhodnuto o snížení stupně invalidity podle § 56 odst. 1 písm. d) zákona o důchodovém pojištění.

Soud řízení doplnil posudkem Posudkové komise Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Posudková komise zaznamenala subjektivní potíže udávané žalobcem, popsala výsledky odborných lékařských vyšetření, především neurologické povahy a uvedla, s jakým výsledkem byl žalobce vyšetřen odborným neurologem v posudkové komisi. Na základě těchto podkladů byla stanovena klinická diagnóza, podle které je žalobce stižen chronickým LI syndromem L5/S1 iritačně zánikovým po operaci herniace disku, má neurogenní močový měchýř, trpí arteriální hypertenzí I. stupně kompenzovanou léčbou, má chronický dyspeptický syndrom, tinnitus pravého ucha a v anamnéze se uvádí borelióza.

V posudkovém nálezu se uvádí, že žalobcův zdravotní stav je dlouhodobě nepříznivý a jeho rozhodující příčinou v době vydání napadeného rozhodnutí byl chronický lumboischiadický syndrom L5/S1 vpravo, iritačně zánikový. Žalobce je po operace herniace disku z roku 2005, má neurogenní močový měchýř. Ostatní komorbidita konkrétně arteriální hypertenze kompenzovaná léčbou, chronický dispetický syndrom, tinnitus pravého ucha a prodělaná borelióza významným způsobem aktivní hybnost žalobce neomezují a nemají Pokračování
- 3 -
2Ad 42/2014

podstatný vliv na pracovní schopnost. Podle poslední neurologické zprávy se problémy C úseku páteře zhoršují, odkazuje se na výsledek změn podle vyšetření magnetickou rezonancí a recidivující syndrom cervikokraniální. Postižení páteře v rozhodné době odpovídá postižením podle kapitoly XIII, oddíl E položka 1 písm. d) přílohy k vyhl. č 359/2009 Sb. a rozsah ztráty pracovní schopnosti se stanoví ve výši 70 %. Horní hranice taxace podle tohoto předpisu byla zvolena se zřetelem k tíži obtíží, komorbiditě a dělnické profesi žalobce. Důvod pro aplikaci § 3 vyhlášky shledán nebyl. Uzavírá se, že žalobce je nadále invalidní ve III. stupni.

Krajský soud přezkoumal napadené rozhodnutí podle § 75 odst. 2 s.ř..s. v mezích daných žalobními body a dospěl k závěru, že žaloba je důvodná. Rozhodnutí o snížení stupně invalidity je závislé na odborném lékařském vyšetření.

Rozhodnutí o odnětí invalidity je závislé na lékařském odborném posouzení. Pro přezkumné soudní řízení je k takovému posouzení povolána podle § 4 odst. 2 zák. č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, v novelizovaném znění, posudková komise Ministerstva práce a sociálních věcí. Tato komise je oprávněna k celkovému posouzení zdravotního stavu občana a jeho pracovní způsobilosti a též k zaujetí posudkových závěrů o invaliditě a jejím stupni. Posudek komise soud hodnotí jako každý jiný důkaz podle zásad obsažených v § 77 odst. 2 s.ř.s. Posudek posudkové komise je úplný a přesvědčivý, jestliže se posudková komise vypořádala se všemi rozhodujícími skutečnostmi, s žalobcem udávanými zdravotními potížemi, obsahuje-li posudek náležité zdůvodnění posudkového závěru tak, aby ten byl přesvědčivý též pro soud, který nemá odborné medicínské znalosti a ani je mít nemůže.

Soud vyšel při svém rozhodování z uvedeného posudku posudkové komise, která přezkoumala zdravotní stav žalobce v řádném složení za účasti odborného lékaře neurologa. Posudková komise stanovila úplnou klinickou diagnózu, přičemž vzala zřetel jak k subjektivním potížím udávaným žalobcem, tak k těm, které vyplývají z odborných lékařských nálezů především neurologické povahy. Na základě takto stanovené klinické diagnózy označila rozhodující zdravotní postižení způsobující dlouhodobě nepříznivý stav, jímž je postižení bederní páteře. Toto zdravotní postižení pak podřadila kapitole XIII, oddíl E položka 1 písm. d) přílohy k vyhl. č. 359/2009 Sb. a rozsah ztráty pracovní schopnosti ve výši 70 % odůvodnila důsledky, kterými se toto zdravotní postižení projevuje. Poukázala na obtíže, které toto postižení přináší, další zdravotní postižení a vzala zřetel k okolnosti, že žalobce je kvalifikován pro dělnickou profesi.

Jestliže posudková komise stanovila úplnou klinickou diagnózu, označila rozhodující zdravotní postižení způsobující dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav, to podřadila příslušné položce vyhlášky a svůj závěr o tom odůvodnila, zabývala se dalšími zdravotními postiženími žalobce, pak považuje soud posudek posudkové komise za úplný a přesvědčivý, je-li jím činěn závěr, že zdravotní stav žalobce je dlouhodobě nepříznivý a způsobuje 70% rozsah ztráty pracovní schopnosti.

Jednotlivé stupně invalidity jsou vymezeny v ustanovení § 39 odst. 2 zákona o důchodovém pojištění. O invaliditu II. stupně jedná se tehdy, činí-li pokles pracovní schopnosti pojištěnce nejméně 49 %, maximálně pak 69 % (§ 39 odst. 2 písm. b) zákona). O invaliditu III. stupně se pak jedná, činí-li pokles pracovní schopnosti pojištěnce nejméně 70 % (§ 39 odst. 2 písm. c) zákona).

Pokračování
- 4 -
2Ad 42/2014

Je-li posudkem posudkové komise prokázáno, že rozsah ztráty pracovní schopnosti pro onemocnění chronické povahy činí 70 %, pak žalobcův stav odpovídá invaliditě III. stupně. Nebyl proto důvod snížit žalobci invalidní důchod pro invaliditu III. stupně na invalidní důchod pro invaliditu II. stupně.

Napadené rozhodnutí bylo proto vydáno v rozporu s § 39 odst. 1 a 2 a § 56 odst. 1 písm. d) zákona o důchodovém pojištění.

V dalším řízení bude žalovaná vycházet ze zjištění, že stav žalobce odpovídá invaliditě III. stupně.

Vzhledem k těmto důvodům krajský soud napadené rozhodnutí dle § 78 odst. 1 s.ř.s. zrušil pro vady řízení a věc vrátil žalované k dalšímu řízení.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 1 s.ř.s. a vychází ze skutečnosti, že úspěšnému žalobci v řízení žádné náklady nevznikly.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s.ř.s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Pokračování
- 5 -
2Ad 42/2014

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

Krajský soud v Českých Budějovicích

dne 24. listopadu 2014

Samosoudkyně:

JUDr. Věra Balejová v. r.

Za správnost vyhotovení : Prázdná Jaroslava