2 Ad 37/2014 - 21Rozsudek KSCB ze dne 29.08.2014

2Ad 37/2014 - 21

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl samosoudkyní JUDr. Marií Krybusovou v právní věci žalobce Z.B. , bytem X, právně zastoupeného JUDr. Evou Zajíčkovou, Ph.D., advokátkou, se sídlem Český Krumlov, Tovární 66, proti žalované České správě sociálního zabezpečení v Praze 5, Křížová 25, o žalobě žalobce proti rozhodnutí žalované ze dne 6. 2. 2014, čj. X,

takto:

Rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení ze dne 6. 2. 2014, čj. 531 105 162/43091-ŘT se pro vady řízení zrušuje a věc se vrací České správě sociálního zabezpečení k dalšímu řízení.

Žalovaná je povinna zaplatit žalobci na náhradě nákladů řízení částku 1.936 Kč ve lhůtě 30 dnů od právní moci rozsudku k rukám právní zástupkyně žalobce.

Odůvodnění:

I. Vymezení věci

(1) Žalobou doručenou dne 5. 6. 2014 Krajskému soudu v Českých Budějovicích se žalobce domáhal přezkoumání rozhodnutí žalované ze dne 6. 2. 2014 čj. X, kterým byly zamítnuty námitky proti rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení Pokračování
- 2 -
2Ad 37/2014

ze dne 5. 12. 2013 čj. X, kterým byla zamítnuta žádost žalobce o invalidní důchod pro nesplnění podmínek stanovených § 38 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, neboť podle posudku Okresní správy sociálního zabezpečení v Českém Krumlově ze dne 14. 11. 2013 nebyl invalidní dle § 39 odst. 1 téhož zákona z důvodu poklesu pracovní schopnosti pro dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav o 25 % a toto rozhodnutí bylo potvrzeno.

(2) Žalobce namítal, že vydané rozhodnutí je nesprávné, k čemuž odkázal na zprávy z odborných lékařských vyšetření. Vyslovil nesouhlas s mírou hodnocení jeho poklesu pracovní schopnosti, neboť postižení stran tepen dolních končetin nelze stanovit a procento poklesu je mnohem vyšší než posudkový lékař a žalovaná stanovili. Nebylo vzato v úvahu, že zdravotní stav žalobce není stabilizován, je stále pod dohledem lékařů a prodělal další operaci. Nebyla posouzena adaptace na zdravotní stav, schopnost rekvalifikace a schopnost využití zachované pracovní schopnosti. Žalobce poukázal na skutečnost, že celý život pracoval jako tesař, je mu 60 let a prognóza jeho zdravotního stavu není příznivá. Práce v oboru je fyzicky náročná. V této souvislosti pak nebyla řádně zhodnocena celková výkonnost, pohyblivost a schopnost vykonávat denní aktivity. Požádal o zrušení rozhodnutí žalované pro jeho vadnost a vyslovil přesvědčení, že má nárok na přiznání invalidního důchodu III. stupně, či zcela jistě I. stupně nebo II. stupně.

II. Stručné shrnutí vyjádření žalovaného správního orgánu

(3) Žalovaná k věci uvedla, že má za to, že zdravotní stav žalobce byl celistvě a přesvědčivě posouzen, proto na svých rozhodnutích ze dne 5. 12. 2013 a 6. 2. 2014 trvá. Soudu bylo navrženo, aby provedl důkaz posudkem Posudkové komise Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ve smyslu § 4 odst. 2 zákona č. 582/1991 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení ve znění pozdějších předpisů. Rozhodnutí žalovaná ponechala na úvaze soudu.

III. Obsah správních spisů

(4) Z přiloženého posudkového spisu soud zjistil, že žalobce byl posuzován lékařem Okresní správy sociálního zabezpečení Český Krumlov dne 14. 11. 2013, který při konstatované diagnóze těžká artróza pravého kolene před implantací TEP, na RTG z 11/2012, artróza obou kolen II. stupně, stav po menisektomii vpravo 2/2013, omartróza bilet., stav transpozici pravého ureteru pro retroperitoneální fibróza – megauurete v roce 2008, opakované výměny stentů obou ureterů pro striktury, naposledy 1/2014, recidivující lumbalgie se středně těžkým omezením hybnosti bederní páteře s EMG potvrzeným zánikovým kořenem L5 vlevo, stenosa truncus coeliacus 50 %, uzávěr, tibiofibulárního trunku oboustranně, diabetes mellitus 2. typu na dietě s obezitou BMI 32 bez komplikací, varixy na obou DK, porucha metabolismu tuků a purinů, solární alergie, určil, že z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu poklesla jeho pracovní schopnost pouze o 25 %, a tudíž není invalidní podle § 39 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Rozhodující příčinnou dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu pojištěnce s nejvýznamnějším dopadem na pokles pracovní schopnosti bylo zdravotní postižení uvedené v kapitole XVI, odd. A, položka 1a) přílohy k vyhlášce č. 359/2009 Sb., pro které se stanovuje míra poklesu pracovní schopnosti 15 %. Vzhledem k dalšímu zdravotnímu postižení se podle § 3 odst. 1 vyhl. zvýšila tato hodnota o 10 % na celkových 25 %. Proti rozhodnutí podal žalobce dne 16. 12. 2013 odvolání, které bylo posouzeno jako řádný opravný prostředek- námitky podle § 88 Pokračování
- 3 -
2Ad 37/2014

zákona č. 582/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Česká správa sociálního zabezpečení přezkoumala na základě námitek vydané rozhodnutí a dospěla k závěru, že se námitky zamítají, neboť novým posudkem o invaliditě vypracovaným dne 31. 1. 2014 bylo zjištěno, že k datu vydání napadeného rozhodnutí se u žalobce jednalo o dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav, který omezoval fyzické schopnosti a měl vliv na pokles pracovní schopnosti, nejednalo se však o invaliditu podle § 39 odst. 1 zákona o důchodovém pojištění, neboť z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu poklesla pracovní schopnost žalobce pouze o 25 %.

(5) Soud doplnil důkazní řízení o posudek Posudkové komise Ministerstva práce a sociálních věcí ČR v Českých Budějovicích. Posudková komise ve svém posudku určeném pro krajský soud ze dne 16. 7. 2014 uvedla, že rozhodující příčinou dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu byla v době vydání napadeného rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení problematika postižení nosných kloubů, která se postupně vyhrotila v nutnost implantace endoprotézy pravého kolena a v současné době s doporučením odlehčovat na dvou berlích do doby operace. Všechny dosavadní konzervativní postupy selhaly. Močová vertebrogenní problematika ustoupila do pozadí při dodržování režimu vertebropata a možnosti se kdykoliv v klidu vymočit. Zdravotní postižení stran močového ústrojí vzhledem k normálním ledvinovým funkcím nikdy neodpovídalo položkám s vyšší mírou PPS než stanovil lékař Okresní správy sociálního zabezpečení a lékař námitkového řízení. Rovněž tak ohledně postižení páteře jde klinicky o lehčí funkční postižení, i když vyšetření EMG prokázalo kořenovou lézi. Žalobce vzhledem ke své celoživotní velmi fyzicky namáhavé práci si vypěstoval velmi dobrý svalový korzet a je po stránce psychické v dobrém stavu, a proto pocítil po léčbě vylepšení a udával jen zátěžové lumbalgie. Ostatní poruchy zdravotního stavu (diabetes mellitus, křečové žíly, porucha metabolismu tuků, dna, omartróza, solární alergie) se na dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu podílely jen v malé míře. Žádná z vedlejších diagnóz neměla funkční dopad, aby sama o sobě zdůvodnila použití takého posudkového kritéria, které by odpovídalo invaliditě nějakého stupně. Ohledně postižení tepen na dolních končetinách, kdy byla konstatována stenosa trunku coeliakus, uzávěr tibiofibulárního trunku oboustranně a uzávěr ATA vlevo bylo provedeno 2/2014, PTA stenózy ATA s výborným výsledkem. Z toho důvodu byl hodnocen dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav tak, že odpovídal zdravotnímu postižení uvedenému v XIV, odd. A, položka 1b)
přílohy
k vyhlášce č. 359/2009 Sb. kde je uvedeno rozpětí poklesu pracovní schopnosti mezi 20 až 35 %. Komise zvolila horní hranici, tj. 35 % pro další četnou komorbiditu, fyzicky náročné zaměstnání a věk žalobce. Stupeň postižení pohybového ústrojí lze zde přirovnat ke středně těžkému funkčnímu postižení dvou kloubů (jedno koleno je postiženo méně, ale druhé významně s nutností kloubní uzávěry za endoprotézu s odlehčováním na berlích), kdy některé denní aktivity jsou vykonávány s obtížemi. Nelze použít položky 1c), protože nejde o funkčně těžké postižení dvou a více nosných kloubů nebo těžké postižení většiny kloubů malých. Nelze použít ani položku 1d), protože nebylo prokázáno zvláště těžké postižení pohybových schopností, celkové výkonnosti a denních aktivit. Datum vzniku invalidity (medicínský vznik) lze jen těžko stanovit, protože se stav kloubního aparátu zhoršoval pozvolna a nikoliv skokem. Komise se přiklonila k datu propouštěcí zprávy z chirurgie Nemocnice Český Krumlov 2. 3. 2013, kde byla provedena artroskopická operace pravého kolena, od té doby se bohužel stav kolena zhoršoval, nikoliv zlepšoval, a proto byla podána žádost o invalidní důchod. K datu vydání napadeného rozhodnutí byl žalobce invalidní v I. stupni. Žalobci byla stanovena pracovní rekomandace, že je schopen vykonávat výdělečnou činnost v menším rozsahu a intenzitě, není schopen rekvalifikace. Není schopen práce s větším fyzickým Pokračování
- 4 -
2Ad 37/2014

zatížením, trvale ve stoje či v chůzi, ve vynucené poloze, ve vlhku a v chladu. Výsledek posouzení nebyl shodný se závěrem Okresní správy sociálního zabezpečení a České správy sociálního zabezpečení vzhledem k vývoji zdravotního stavu.

(6) Závěr komise vyslovila na základě vyšetření žalobce v komisi odborným internistou MUDr. Hánou dne 17. 6. 2014, na základě lékařského nálezu E213 CZ MUDr. D., Kaplice z 22. 8. 2013, rehabilitačního vyšetření MUDr. K., Kaplice z 4. 1. 2013, z 26. 9. 2013, 1. 10. 2013, propouštěcí zprávy z chirurgie Nemocnice Český Krumlov z 2. 3. 2013, urologického vyšetření MUDr. Č., Nemocnice České Budějovice 18. 7. 2013, neurologického vyšetření +EMG vyšetření MUDr. W., Český Krumlov z 6. 11. 2013, RTG LS páteře z 20. 8. 2013, RTG kolen Astra Český Krumlov z 19. 11. 2013, MUDr. Š., interní vyšetření MUDr. T., internisty z Kaplice z 22. 2. 2013, z propouštěcí zprávy z urologie Nemocnice České Budějovice, prim. MUDr. F. z 17. 1. 2013 a 9. 1. 2014, ortopedického vyšetření MUDr. V., České Budějovice z 27. 1. 2014, radiologického vyšetření Nemocnice České Budějovice, MUDr. K. z 3. 12. 2013, z propouštěcí zprávy z chirurgie Nemocnice České Budějovice z 28. 3. 2014.

IV. Právní názor soudu

(7) V dané záležitosti soud postupoval podle § 75 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního ve znění pozdějších předpisů (dále s. ř. s.) a při přezkoumání rozhodnutí vycházel ze skutkového a právního stavu, který tu byl v době rozhodování správního orgánu. Napadené výroky rozhodnutí soud přezkoumal podle odst. 2 téhož ustanovení v mezích žalobních bodů a dospěl k závěru, že žaloba byla důvodná, a proto napadené rozhodnutí pro vady řízení zrušil bez jednání.

(8) Podle ust. § 39 odst. 1 písm. b) zákona č. 155/1995 Sb., ve znění platném od 1. 1. 2010 je pojištěnec invalidní, jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nastal pokles jeho pracovní schopnosti podle odst. 2 za a) nejméně o 35 %, avšak nejvíce o 49 %, jedná se o invaliditu I. stupně, b) nejméně o 50 %, avšak nejvýše o 69 %, jedná se o invaliditu II. stupně, c) nejméně o 70%, jedná se o invaliditu III. stupně. Podle odst. 3 pracovní schopností se rozumí schopnost pojištěnce vykonávat výdělečnou činnost odpovídající jeho tělesným, smyslovým a duševním schopnostem s přihlédnutím k dosaženému vzdělání, zkušenostem, znalostem a k předchozím výdělečným činnostem. Poklesem pracovní schopnosti se rozumí pokles schopnosti vykonávat výdělečnou činnost v důsledku omezení tělesných, smyslových a duševních schopností ve srovnání se stavem, který byl u pojištěnce před vznikem dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu. Podle odst. 4 při určování poklesu pracovní schopnosti se vychází ze zdravotního stavu pojištěnce doloženého výsledky funkčních vyšetření; přitom se bere v úvahu, zda jde o zdravotní postižení trvale ovlivňující pracovní činnost, zda se jedná o stabilizovaný zdravotní stav, zda a jak je pojištěnec na své zdravotní postižení adaptován, schopnost rekvalifikace na jiný druh výdělečné činnosti, než dosud vykonával, schopnost využití zachované pracovní schopnosti v případě poklesu pracovní schopnosti nejméně o 35 % a nejvíce o 69 % a v případě poklesu pracovní schopnosti nejméně o 70 % též, zda je pojištěnec schopen výdělečné činnosti za zcela mimořádných podmínek. Za zdravotní postižení se pro účely posouzení poklesu pracovní schopnosti podle odst. 5 téhož ustanovení považuje soubor všech funkčních poruch, které s ním souvisejí. Podle odst. 6 je stabilizovaný zdravotní stav takový zdravotní stav, který se ustálil na úrovni, která umožňuje pojištěnci vykonávat výdělečnou činnost bez zhoršení zdravotního stavu vlivem takové činnosti; udržení stabilizace zdravotního stavu Pokračování
- 5 -
2Ad 37/2014

může být přitom podmíněno dodržováním určité léčby nebo pracovních omezení. Pojištěnec je adaptován na celé pracovní postižení, jestliže nabyl, popřípadě znovu nabyl schopností a dovedností, které mu spolu se zachovanými tělesnými, smyslovými a duševními schopnostmi umožňují vykonávat výdělečnou činnost bez zhoršení zdravotního stavu vlivem takové činnosti.

(9) V dané záležitosti žalobce podal námitky proti rozhodnutí ze dne 5. 12. 2013, čj. 531 105 162/426, kterým byla zamítnuta jeho žádost o invalidní důchod pro nesplnění podmínek stavených § 38 zákona o důchodovém pojištění, neboť dle posudku lékaře Okresní správy sociálního zabezpečení v Českém Krumlově ze dne 14. 11. 2013 poklesla z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu jeho pracovní schopnost pouze o 25 %. V námitkovém řízení byl vypracován dne 31. 1. 2014 nový posudek o invaliditě, ve kterém dospěl lékař k závěru, že pracovní schopnost žalobce rovněž poklesla pouze o 25 %, a tudíž byl závěr prvostupňového orgánu potvrzen.

(10) Ke zcela odlišnému závěru dospěla Posudková komise Ministerstva práce a sociálních věcí ČR v Českých Budějovicích ve svém posudku ze dne 16. 7. 2014, o jehož vypracování soud důkazní řízení doplnil. Komise uzavřela, že žalobce byl k datu vydání napadeného rozhodnutí invalidní podle § 39 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů a jednalo se o invaliditu I. stupně podle § 39 odst. 2 písm. a) téhož zákona. Komise totiž dospěla k závěru, že pokles pracovní schopnosti žalobce v důsledku dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu činil 35 %.

(11) Komise hodnotila dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav žalobce tak, že odpovídá zdravotnímu postižení uvedenému v kapitole XIII, oddíl A položka 1b) přílohy k vyhl. č. 359/2009 Sb., kterou se stanoví procentní míra poklesu pracovní schopnosti. Zde je uvedeno rozmezí poklesu pracovní schopnosti mezi 20 až 35 %. Posudková komise Ministerstva práce a sociálních věcí zvolila horní hranici rozpětí, tj. 35 % pro další četnou komorbiditu, fyzicky náročné zaměstnání a věk žalobce. Stupeň postižení pohybového ústrojí lze přirovnat ke středně těžkému funkčnímu postižení dvou kloubů (jedno koleno je postiženo méně, ale druhé významně s nutností kloubní výměny za endoprotézu s odlehčováním na berlích), kdy některé denní aktivity jsou vykonávány s obtížemi. Nelze použít položky 1c), protože nejde o funkčně těžké postižení dvou a více nosných kloubů, nebo těžké postižení většiny kloubů malých. Nelze použít ani položky 1d), protože nebylo prokázáno zvláště těžké postižení pohybových schopností, celkové výkonnosti a denních aktivit. Datum vzniku invalidity (medicínský vznik) komise stanovila na datum 2. 3. 2013, a to na základě propouštěcí zprávy z chirurgie Nemocnice České Budějovice, kde byla provedena artroskopická operace pravého kolena a od té doby se bohužel stav kolena zhoršoval, nikoliv zlepšoval a z toho důvodu byla také podána žádost o invalidní důchod.

(12) Soud zhodnotil podle § 77 odst. 2 s. ř. s. důkazy jím provedené jednotlivě i v jejich souhrnu i s důkazy, které byly doloženy a hodnoceny v řízení před správním orgánem. Vycházel přitom ze skutkového a právního stavu takto zjištěného a dospěl k závěru, že žalobou napadené rozhodnutí není správné, a to pro vady řízení. Posudková komise dospěla k závěru, že zdravotní stav žalobce je třeba hodnotit při horní hranici procentní míry poklesu pracovní schopnosti pro zdravotní postižení žalobce, a to pro přítomnost četné další komorbidity, pro výkon fyzicky náročného zaměstnání věk žalobce. Komise uzavřela, že k datu vydání napadeného rozhodnutí byl žalobce invalidní podle § 39 odst. 1 zákona č. 155/1995Sb. v platném znění a jednalo se o invaliditu I. stupně podle § 39 odst. 2 písm. a) téhož zákona a zároveň stanovila datum vzniku invalidity I. stupně na 2. 3. 2013. Z toho Pokračování
- 6 -
2Ad 37/2014

důvodu nebyl správný závěr vyslovený v žalobou napadeném rozhodnutí, kterým byly námitky žalobce proti rozhodnutí České správě sociálního zabezpečení zamítnuty. V dané věci byl zdravotní stav žalobce, který byl zjištěn na základě posudku Posudkové komise Ministerstva práce a sociálních věcí ČR hodnocen poklesem pracovní schopnosti o 35 %, a tudíž odůvodňoval u žalobce invaliditu I. stupně podle § 39 odst. 2 písm. a) zákona o důchodovém pojištění. Komise vzala v úvahu veškeré doložené zprávy, zabývala se všemi onemocněními žalobce. Žalobce byl v komisi vyšetřen odborným lékařem. Stupeň postižení stran tepen dolních končetin bylo možné stanovit, po operaci nastal příznivý efekt, končetina je prokrvena, jednalo se o stav pooperačního zákroku s minimálními funkčními důsledky, neboť žalobce neuvedl klaudikace (kruté bolesti v lýtku po ujetí určitého počtu metrů s nutností zastavení). Bylo vzato v úvahu, že zdravotní stav žalobce ovlivňuje jeho pracovní schopnost. Bylo posouzeno, že není schopen rekvalifikace, jeho zaměstnání bylo velmi fyzicky náročné. Nelze zohledňovat nízké šance na získání jiného zaměstnání, avšak bylo zohledněno, že některé denní aktivity má značně omezeny. Žalobci bylo proto v jeho žádosti o přiznání invalidního důchodu vyhověno.

V. Závěr, náklady řízení

(13) Soud proto uzavřel, že žaloba žalobce byla důvodná, a proto podle § 78 odst. 1 s. ř. s. ve vztahu k § 76 odst. 1 písm. b) s.ř.s. napadené rozhodnutí zrušil a věc vrátil České správě sociálního zabezpečení k dalšímu řízení. V dalším řízení Česká správa sociálního zabezpečení v Praze rozhodne znovu o námitkách žalobce a bude vycházet ze závěrů, že zdravotní stav žalobce k datu vydání napadeného rozhodnutí odpovídal invaliditě I. stupně ve smyslu § 39 odst. 1 písm. a) zákona č. 155/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů a zároveň bude vycházet z faktu, že datum vzniku invalidity I. stupně komise stanovila na 2. 3. 2013.

(14) Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 1 s. ř. s., podle kterého má účastník řízení, který měl ve věci plný úspěch právo na náhradu důvodně vynaložených nákladů před soudem, proti účastníku, který ve věci úspěch neměl. Žalobce byl v řízení úspěšný, proto mu bylo přiznáno právo na náhradu nákladů řízení ve výši 1.936 Kč. Jednalo se o odměnu právního zastoupení podle § 7 a § 9 odst. 3 písm. f) vyhlášky č.177/1996 Sb. ve znění vyhlášky č. 276/2000 Sb., za dva úkony právní pomoci po 500 Kč, celkem 1.000 Kč, 2 x režijní paušál po 300 Kč, celkem 600 Kč a 21% DPH 336 Kč, celkem tedy 1.936 Kč.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud. Pokračování
- 7 -
2Ad 37/2014

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s.ř.s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

Krajský soud v Českých Budějovicích
dne 29. srpna 2014

Samosoudkyně:
JUDr. Marie Krybusová v. r.

Za správnost vyhotovení: Prázdná Jaroslava