2 Ad 31/2011 - 34Rozsudek KSCB ze dne 27.06.2011

2Ad 31/2011 – 34

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl samosoudkyní JUDr. Věrou Balejovou v právní věci žalobce J. J., zast. JUDr. Jaroslavou Krybusovou, advokátkou v Českých Budějovicích, nám. Přemysla Otakara II. č. 58/16, proti žalované České správě sociálního zabezpečení Praha 5, Křížová 25, o žalobě proti rozhodnutí ze dne 18.3.2011, č. X, takto:

Žaloba se zamítá.

Žalované se právo na náhradu nákladů řízení nepřiznává.

Odůvodnění:

Žalobou doručenou dne 2.5.2011 Krajskému soudu v Českých Budějovicích se žalobce domáhal přezkoumání rozhodnutí žalované ze dne 18.3.2011 č.j. X, jímž byly zamítnuty námitky žalobce proti rozhodnutí žalované o žádosti o invalidní důchod.

V žalobě se poukazuje na to, že hodnocení zdravotního stavu žalobce a jeho pracovního potenciálu je neobjektivní, protože nebyl vedle prodělané operace páteře zhodnocen následný zdravotní stav a zohledněna okolnost, že žalobce je postižen vazoneurozou. Poukazuje se na závěr znaleckého posudku z oboru pracovního lékařství o tom, že na pracovní schopnosti žalobce se nemoc z povolání podílí 50 %, zbylých 50 % připadá na obecné postižení. V době posuzování nebyla nemoc páteře posuzována, protože byla v akutní fázi, nyní se nachází v perioperačním období. Efekt operace páteře není vyhovující.

Pokračování
- 2 -
2Ad 31/2011

Žalovaná navrhla zamítnutí žaloby, protože se zřetelem k posudku posudkové komise v době vydání napadeného rozhodnutí zdravotní stav invaliditě neodpovídá. Invalidním se žalobce stal až po datu vydání napadeného rozhodnutí.

Z dávkového spisu vyplynulo, že žalobce podal žádost o invalidní důchod dne 26.7.2010. Tato žádost byla rozhodnutím žalované z 8.10.2010 zamítnuta s odkazem na posudek lékaře Okresní správy sociálního zabezpečení v Českých Budějovicích z 20.9.2010, podle kterého žalobce invalidní není, protože z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu poklesla schopnost pracovní činnosti žalobce o 20 %.

Proti tomuto rozhodnutí žalobce podal včas námitky. V řízení o námitkách byl zdravotní stav žalobce opakovaně posuzován, bylo konstatováno, že jedná se o dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav, jehož rozhodující příčinou je postižení podle kapitoly XIII, oddíl C, položka 4, písm. d) přílohy k vyhl. č. 359/2009 Sb. a rozsah poklesu pracovní schopnosti byl stanoven ve výši 20 %. Takto stanovená míra poklesu pracovní schopnosti byla zvýšena o dalších 10 % bodů na celkových 30 % se zřetelem k vlivu postižení na schopnost využívat dosažené vzdělání, zkušenosti a znalosti a pokračovat v předchozí výdělečné činnosti, nebo na schopnost rekvalifikace.

Uvedený posudek byl rozhodujícím podkladem pro rozhodnutí o námitkách žalobce, které byly zamítnuty a prvostupňové rozhodnutí potvrzeno. Posudkový lékař žalované se zabýval námitkami žalobce a v rozhodnutí se uvádí, že míru kombinovaného zdravotního postižení, stejně jako vliv profesní kvalifikace lze všeobecně zohlednit volbou horní hranice taxačního rozmezí u použitého posudkového kritéria a dalším maximálně možným navýšením poklesu pracovní schopnosti o 10 % bodů. To se v námitkovém řízení stalo. O onemocnění dorzopatií se uvádí, že tou se lze zabývat v novém řízení po ukončení rekonvalescence.

V posudkovém spise jsou zařazeny odborné lékařské nálezy neurologické, neurochirurgické povahy a zpráva z oboru pracovního lékařství, posudek lékaře Okresní správy sociálního zabezpečení obsahuje odkaz na zdravotnickou dokumentaci založenou u praktického lékaře a v posudku k datu 20.9.2010 se uvádí, že rozhodující příčinou dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu žalobce s nejvýznamnějším dopadem na pokles pracovní schopnosti je zdravotní postižení podle kapitoly XIII, oddíl E, položka 1b) k vyhl. č. 359/2009 Sb., v novelizovaném znění a rozsah ztráty pracovní schopnosti byl stanoven ve výši 20 %.

Žalobce předložil znalecký posudek z oboru zdravotnictví, specializace posudkové lékařství z 6.12.2010 pro Okresní soud v Českých Budějovicích, ze kterého vyplývá, že žalobce trpí od roku 1966 nemocí z povolání, syndromem karpálního tunelu, v důsledku které je způsobilost žalobce snížena. Původní povolání lesního dělníka vykonávat nemůže, není schopen vykonávat práce kladoucí zvýšené nároky na jemnou motoriku rukou, práce v chladu a vlhku, nevhodná je práce s trvalejším tlakem do dlaní rukou a zápěstí. Vedle toho žalobce trpí obecným onemocněním, které by jej samo o sobě vyřadilo z původní profese lesního dělníka. Jedná se o radiální epikondylitidu vlevo zjišťovanou od roku 1987, od roku 1997 trpí bolestivým syndromem krční páteře, od roku 2001 je diagnostikována ulnární epikondylitida pravé pažní kosti, od roku 2007 epikondylitida též vlevo. V roce 2009 byl potvrzen syndrom kubitálního tunelu vlevo s postižením ulnárního nervu. Stav obecných onemocnění progredoval, pracovní způsobilost žalobce pro obecná onemocnění je snížena ve smyslu neschopnosti těžké fyzické práce, práce kladoucí nadměrné nároky na horní končetiny, práce se stereotypními pohyby, zejména v loketních kloubech.

Pokračování
- 3 -
2Ad 31/2011

Soud řízení doplnil posudkem Posudkové komise Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Posudková komise zaznamenala subjektivní potíže uváděné žalobcem, popsala výsledky odborných lékařských vyšetření, především neurologické, neurochirurgické povahy a výsledky vyšetření oddělením pracovního lékařství Nemocnice v Českých Budějovicích a uvedla, s jakým výsledkem byl žalobce vyšetřen odborným neurologem v posudkové komisi. Na základě těchto podkladů stanovila klinickou diagnózu, podle které je žalobce stižen vertebrogenním algickým syndromem LS páteře, syndromem karpálního tunelu, lehkou polyneuropatií, chronickou epikondylitidou a hepatopatií.

V posudkovém závěru se uvádí, že žalobce je vyučen strojním zámečníkem a v takovém zařazení působil po dobu čtyřech let. Převážně byl zaměstnán jako dřevorubec, po zjištění choroby z povolání byl přeřazen do pěstební činnosti. Úrazy, které žalobce utrpěl, zůstávají bez posudkových dopadů, v roce 1996 byl operován pro úžinový syndrom vpravo, opakovaně byl léčen pro oboustranné postižení rukou v oboru pracovního lékařství. Byla uznána choroba z povolání. V roce 2004 byl hospitalizován pro hepatopatii, od roku 1987 je léčen pro radiální epikondylitidu, od roku 1997 opakovaně zjištěn pravostranný cervikobrachiální syndrom s iritací zejména C8, od roku 2001 zjištěna epikondylita ulnární vpravo, od roku 2007 se jedná o epikondylitidu oboustrannou. Žalobce měl opakovaně lumbaga, v červnu 2010 došlo k progresi, bylo zjištěno vícesegmentové zúžení páteře a indikována operace, která byla provedena 23.6.2010. Operace přinesla chvilkovou úlevu, přetrvává bolestivost v oblasti LS páteře s vystřelováním do dolních končetin, necitlivost obou palců dolních končetin. Po kontrolním vyšetření magnetickou rezonancí indikován kaudální blok, páteřní kanál je i nadále zúžen. Uvažuje se eventuálně s další operací. Poukazuje se na problémy s horními končetinami.

K datu vydání napadeného rozhodnutí byla za rozhodující příčinu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu s nejvýznamnějším dopadem na pokles pracovní schopnosti označena postižení podle kapitoly XIII, oddíl C, položka 4, písm. d) přílohy k vyhl. č. 359/2009 Sb. a rozsah poklesu pracovní schopnosti byl stanoven ve výši 20 %. Klinický nález odpovídá maximálně lehkému funkčnímu postižení obou rukou, nelze použít položky pod písm. e) a f), protože odborný lékař nedoložil středně těžké ani těžké postižení s porušením úchopů končetiny a svalovými atrofiemi. Při využití § 3 označené vyhlášky byl pokles pracovní schopnosti zvýšen o 10 % bodů na celkových 30 % pro nemožnost vyžití dosavadního vzdělání, zkušenosti a znalosti, pro neschopnost pokračovat v dosavadním zaměstnání či se rekvalifikovat. Jako základní příčinu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu lze považovat chronické postižení horních končetin ve smyslu karpálního tunelu na obou rukou vpravo po operaci. Problematika dorzopatie, pro kterou byla indikována operace páteře, se jednoznačně a výrazně manifestovala 16.6.2010 a v době rozhodnutí žalované byla indikována pracovní neschopnost a ne invalidizace z tohoto důvodu.

K žalobním výhradám posudková komise uvedla, že vzala v úvahu všechny zprávy a vlastní zjištění zdravotního stavu při jednání. Poukázala na časový odstup od operačního řešení protruze L3/4, které přineslo jen dočasnou úlevu, rozhodující příčinou dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu s nejvýznamnějším dopadem na pokles pracovní schopnosti je postižení podle kapitoly XIII, oddíl E), položka 1, písm. c) přílohy k vyhl. č. 359/2009 Sb., přičemž pro stanovení poklesu pracovní schopnosti byl využit střed taxace podle dané položky a rozsah ztráty schopnosti soustavné výdělečné činnosti určen ve výši 35 % s přihlédnutím k dalším komplikujícím onemocněním uvedeným v diagnostickém souhrnu s přihlédnutím k horší možnosti rekvalifikace, nemožnosti pokračovat v dosavadním zaměstnání i k tomu, že nejsou všechna zdravotní kritéria plně vyjádřena. Položku pod písm. Pokračování
- 4 -
2Ad 31/2011

d) využít nelze, protože nejde o trvalé kořenové dráždění, těžké poškození nervů, závažné parézy, svalové atrofie, závažné poruchy svěračů. Za den vzniku invalidity posudková komise stanovuje datum vyšetření neurologem 11.4.2011, kdy již byl stav delší dobu stabilizován od operace a lze jej prohlásit za dlouhodobě nepříznivý. O invaliditu v prvním stupni jedná se od 11.4.2011.

Krajský soud přezkoumal napadené rozhodnutí podle § 75 odst. 2 s.ř.s. v mezích daných žalobními body a dospěl k závěru, že žaloba není důvodná.

Soud především poukazuje na to, že přezkumné řízení soudní není pokračováním řízení správního a podle § 75 odst. 1 s.ř.s. při přezkoumání rozhodnutí soud vychází ze skutkového a právního stavu, který tu byl v době rozhodování správního orgánu. To má význam se zřetelem k rozdílnému posudkovému náhledu na rozsah poklesu pracovní schopnosti žalobce v době vydání napadeného rozhodnutí a změně nastalé po právní moci rozhodnutí o námitkách.

Rozhodnutí o invaliditě a jejím stupni je závislé na lékařském odborném posouzení. Pro přezkumné soudní řízení je k takovému posouzení povolána podle § 4 odst. 2 zák. č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, v novelizovaném znění, posudková komise Ministerstva práce a sociálních věcí. Tato komise je oprávněna k celkovému posouzení zdravotního stavu občana a jeho pracovní způsobilosti a též k zaujetí posudkových závěrů o invaliditě a jejím stupni. Posudek komise soud hodnotí jako každý jiný důkaz podle zásad obsažených v § 77 odst. 2 s.ř.s. Posudek posudkové komise je úplný a přesvědčivý, jestliže se posudková komise vypořádala se všemi rozhodujícími skutečnostmi, s žalobcem udávanými zdravotními potížemi, obsahuje-li posudek náležité zdůvodnění posudkového závěru tak, aby ten byl přesvědčivý též pro soud, který nemá odborné medicínské znalosti a ani je mít nemůže. Dochází-li k odnětí pobíraného důchodu, jedná se o to, aby posudková komise se přesvědčivě vypořádala s otázkou, zda u posuzovaného došlo ke zlepšení zdravotního stavu, či jeho stabilizaci, případně v čem spočívá rozdíl mezi původním uznáním plné invalidity a současným posudkovým závěrem.

Soud při svém rozhodování vycházel především z uvedeného posudku posudkové komise, která přezkoumala zdravotní stav žalobce v řádném složení za účasti odborného lékaře neurologa. Posudková komise stanovila úplnou klinickou diagnózu, přičemž vzala zřetel jak k subjektivním potížím udávaným žalobcem, tak k těm, které vyplývají z odborných lékařských nálezů, především neurologické a neurochirurgické povahy a měla k dispozici výsledky vyšetření žalobce odborníkem na pracovní lékařství. Na základě takto stanovené klinické diagnózy posudková komise označila rozhodující zdravotní postižení způsobující dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav v době vydání napadeného rozhodnutí, kdy tímto postižením bylo postižení horních končetin. Toto postižení posudková komise podřadila kapitole XIII, oddíl C, položka 4, písm. d) přílohy k vyhl. č. 359/2009 Sb. a pokles pracovní schopnosti ve výši 20 % odůvodnila důsledky, kterými se toto zdravotní postižení projevuje, kdy nebylo doloženo středně těžké až těžké postižení s poruchou úchopu končetin a svalové atrofie. Posudková komise se současně zabývala onemocněním páteře, o kterém uvedla, že zdravotní problémy se manifestovaly výrazně 16.6.2010 a v době rozhodování žalované byla proto indikována pracovní neschopnost a nikoli invalidizace. O invalidizaci pro toto zdravotní postižení lze uvažovat až v době, kdy stav byl delší dobu stabilizován od operace a lze jej pro toto postižení prohlásit za dlouhodobě nepříznivý. Podle nálezu posudkové komise je dnem vzniku invalidity pro postižení páteře den 11.4.2011, kdy byl žalobce vyšetřen odborným neurologem.

Pokračování
- 5 -
2Ad 31/2011

Při stanovení rozsahu poklesu pracovní schopnosti žalobce pro postižení způsobující dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav v době vydání napadeného rozhodnutí se posudková komise zabývala tím, lze-li postižení žalobce podřadit dalším položkám předpokládaných vyhláškou a nemožnost takového postupu odůvodnila tím, že jedná se maximálně o lehké funkční postižení obou rukou, protože není porušen úchop končetin a svalové atrofie.

Posudková komise se dále zabývala možností aplikace předpisů o korekčních faktorech a postupem podle § 3 vyhl. č. 359/2009 Sb. zvýšila rozsah ztráty schopnosti soustavné výdělečné činnosti žalobce o dalších 10 % bodů na celkových 30 % pro nemožnost využít dosavadní vzdělání, zkušenosti a znalosti, neschopnost pokračovat v dosavadním zaměstnání či se rekvalifikovat.

Jestliže posudková komise stanovila úplnou klinickou diagnózu, označila rozhodující zdravotní postižení způsobující dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav v době vydání napadeného rozhodnutí, to podřadila příslušné položce vyhlášky a svůj závěr o tom odůvodnila, zabývala se dalším postižením žalobce a učinila úsudek o možnosti využití některého z korekčních faktorů, považuje soud posudek posudkové komise za úplný a přesvědčivý, je-li jím činěn závěr, že zdravotní stav žalobce je dlouhodobě nepříznivý a v době vydání napadeného rozhodnutí podmiňuje 30 % pokles pracovní schopnosti.

Podle § 39 odst. 1 zákona o důchodovém pojištění je pojištěnec invalidní, jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nastal pokles jeho pracovní schopnosti nejméně o 35 %. Je-li posudkem posudkové komise prokázáno, že k datu vydání napadeného rozhodnutí dosáhl pokles pracovní schopnosti žalobce pro dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav 30 %, pak žalobce v době vydání tohoto rozhodnutí invalidní nebyl. Napadené rozhodnutí bylo proto vydáno v souladu s § 39 odst. 1 zákona.

Z posudku posudkové komise je zřejmé, že žalobce se v době před vydáním napadeného rozhodnutí podrobil operaci páteře, avšak stav žalobce po operaci odpovídal pracovní neschopnosti, nikoli invalidizaci. O dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu žalobce pro postižení páteře lze se zřetelem k § 39 odst. 6 zákona uvažovat až od doby, kdy zdravotní stav pro takové postižení byl stabilizován. Stabilizace zdravotního stavu je doložena neurologickým vyšetřením z 11.4.2011, tedy z doby po vydání napadeného rozhodnutí. Od tohoto data je žalobce invalidní. Přiznání invalidního důchodu však nelze řešit v přezkumném řízení soudním a nelze ji přiznat ani ve správním řízení pravomocně ukončeném vydáním rozhodnutí o námitkách. Lze tak učinit pouze v novém řízení zahájeném na základě žádosti žalobce.

Vzhledem k těmto důvodům krajský soud podle § 78 odst. 7 s.ř.s. žalobu zamítl.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 2 s.ř.s. a vychází ze skutečnosti, že úspěšné žalované nelze ve věcech důchodového pojištění právo na náhradu nákladů řízení přiznat.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů od doručení jeho písemného vyhotovení k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně z důvodů podle § 103 odst. 1 s.ř.s. prostřednictvím soudu podepsaného ve dvou stejnopisech.

Pokračování
- 6 -
2Ad 31/2011

Krajský soud v Českých Budějovicích

dne 27. června 2011

Samosoudkyně:

JUDr. Věra Balejová v.r.

Za správnost vyhotovení: Sládková Blanka