10 Af 87/2011 - 37Usnesení KSCB ze dne 07.12.2011

10Af 87/2011-37

USNESENÍ

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Krybusové a soudkyň JUDr. Věry Balejové a Mgr. Heleny Nutilové v právní věci žalobce ACT FAST s.r.o. se sídlem Plzeň, Karlovarská 70, právně zastoupeného Mgr. Markem Dejmkem, advokátem v Plzni, Denisovo nábřeží 6, proti žalovanému Finančnímu úřadu v Českých Budějovicích, F.A.Gerstnera 1/5, o žalobě žalobce proti platebním výměrům žalovaného za měsíce leden 2011 až červenec 2011, za účasti E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zast. JUDr. Vojtěchem Augustinem, advokátem v Českých Budějovicích, Senovážné nám. 2, takto:

Žaloba se odmítá.

Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Žalobci se vrací soudní poplatek ve výši 3.000,-- Kč k rukám právního zástupce žalobce.

Odůvodnění:

I. Vymezení věci.

/1/ Žalobou doručenou dne 23.9.2011 Krajskému soudu v Českých Budějovicích se žalobce domáhal zrušení platebních výměrů žalovaného správního orgánu, kterými byla uložena plátci společnosti E.ON Distribuce a.s. povinnost strhnout a odvést odvod z elektřiny ze slunečního záření za měsíce leden 2011 až červenec 2011.

/2/ Žalobce v žalobě uvedl, že žalovaný platební výměry žalobci nedoručuje a z toho důvodu není žalobce schopen specifikovat ani platební výměry co do data jejich vydání či uvedení čísla jednacího ani právní moci těchto platebních výměrů. Vyhradil si právo tyto platební výměry přesně specifikovat v okamžiku, kdy mu budou platební výměry žalovaným poskytnuty. Má za to, že finanční úřad vykládá a aplikuje nesprávně procesní předpis. Platební výměr doručuje pouze plátci a žalobci neumožnil podat do platebních výměrů odvolání. Přitom má žalobce za to, že je daňovým subjektem vedle plátce, má stejná procesní práva a povinnosti jako plátce, což však finanční úřad přehlíží. Žalobce je vedle plátce rovným účastníkem daňových řízení, a tudíž i příjemcem rozhodnutí. Žalovaný nesprávným postupem neumožňuje vyjádřit se k ukládaným povinnostem, což má dopad na pozici žalobce, neboť mu není tímto postupem umožněno uplatňovat v daňových řízeních jeho práva. Krajskému soudu v Ústí nad Labem bylo navrženo zrušení platebních výměrů za měsíce leden 2011 až červenec 2011 a vrácení věci žalovanému k novému řízení a novému rozhodnutí.

/3/ K výzvě soudu, aby žalobce odstranil vady žaloby žalobce dne 20.10.2011 sdělil, že nemá k dispozici platební výměry, které by mohl blíže specifikovat a navrhl, aby soud Pokračování
- 2 -
10Af 87/2011

uložil žalovanému povinnost tyto platební výměry předložit k důkazu. Uvedl, že ze žaloby je zřejmé, čeho se týká, kdo podání činí, proti komu směřuje, co navrhuje a chybí pouze přesná specifikace platebního výměru. Podle názoru žalobce z toho důvodu nelze žalobu odmítnout. V žalobě je opraveno, aby Krajský soud v Českých Budějovicích ve věci rozhodl tak, jak je navrhováno v původním petitu žaloby, to vše s výhradou dodatečného upřesnění rušených platebních výměrů.

II. Stručné shrnutí vyjádření žalovaného.

/4/ Žalovaný správní orgán navrhl zamítnutí žaloby pro její nedůvodnost. Vyjádřil souhlas s postupem podle § 51 odst. 1 s.ř.s. Vysvětlil postup při výrobě a prodeji elektrické energie, což je upraveno zákonem č. 180/2005 Sb. a 402/2010 Sb. v platném znění. Odvod elektřiny ze slunečního záření je srážkovou daní a při její správě se postupuje podle § 233 až 237 daňového řádu. Řízení je vedeno pouze s plátcem daně, kterým je společnost E.ON Distribuce, a.s. Plátce podává vyúčtování o celkové výši daně sražené všem poplatníkům v každém odvodovém období, což je kalendářní měsíc. Žalobce se mýlí, pokud má za to, že odvod daně byl za měsíce leden 2011 až červenec 2011 proveden dle pravomocných platebních výměrů vydávaných žalovaným. Žalovaný žádné platební výměry nevydával. Platební výměry z toho důvodu nemohly být doručovány žalobci, ale ani plátci daně. Plátce podal vyúčtování za jednotlivá odvodová období a celková výše odvodu, který plátce poplatníkům za jednotlivá odvodová období srazil, byla plátci vyměřena. Plátce podává vždy jedno vyúčtování bez ohledu na to, kolika poplatníkům byla daň sražena. Žalobce jakožto poplatník, kterému byla daň sražena, mohl podat na postup plátce daně stížnost. Touto cestou se mohl domáhat ochrany svých práv. Žalobce tak učinil pouze v odvodovém období duben 2011. Žalobou se domáhá svých práv způsobem, který příslušná právní úprava nepřipouští.

III. Právní názor soudu.

/5/ Soud se v dané záležitosti zabýval ve smyslu § 65 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního /dále jen s.ř.s./ otázkou splnění podmínek řízení a dospěl k závěru, že žalobu nelze věcně projednat.

/6/ Správní soudy v řízení o žalobách proti rozhodnutí správních orgánů přezkoumávají rozhodnutí správních orgánů vydaná v oblasti veřejné správy, jak vyplývá z § 4 odst. 1 písm. a/ s.ř.s. Žalobní legitimaci má podle ustanovení § 65 odst. 1 s.ř.s. každý, kdo tvrdí, že byl na svých právech /ve smyslu subjektivního oprávnění/ rozhodnutím, jímž se zakládají, mění, ruší nebo závazně určují práva a povinnosti, zkrácen na přímo nebo v důsledku porušení svých práv v předcházejícím řízení a může se domáhat zrušení takového rozhodnutí, popřípadě vyslovení jeho nicotnosti, nestanoví-li tento nebo zvláštní zákon jinak. Procesní legitimace podle odstavce druhého téhož ustanovení náleží i osobám, které se staly účastníky řízení před správním orgánem, ale nemohou žalobu podat podle odstavce prvého citovaného ustanovení pro neexistenci hmotného práva, byly však zkráceny na svých právech, a to takovým způsobem, že to mohlo mít za následek nezákonné rozhodnutí. Obecnou podmínkou ochrany práv před správním soudem je vyčerpání řádných opravných prostředků, které zákon ve správním řízení připouští, což vyplývá z § 5 s.ř.s. Rozumí se tím včasné vyčerpání řádných opravných prostředků. Ustanovení § 68 písm. a/ s.ř.s. stanoví, že žaloba je Pokračování
- 3 -
10Af 87/2011

nepřípustná, nevyčerpal-li žalobce řádné opravné prostředky v řízení před správním orgánem, připouští-li je zvláštní zákon.

/7/ V dané záležitosti žalobce požaduje po správním soudu na základě jím podané žaloby zrušit prvostupňové platební výměry, které byly dle jeho názoru vydány za měsíce leden 2011 až červenec 2011 a byla jimi uložena povinnost žalobci odvést odvod z elektřiny ze slunečního záření za tyto měsíce. Z vyjádření žalovaného správního orgánu a písemností žalovaného správního orgánu ve vztahu k platné právní úpravě soud zjistil, že podle § 7b zákona č. 180/2005 Sb. ve znění účinném od 1.1.2011 je poplatníkem odvodu výrobce elektřiny ze slunečního záření, zatímco plátcem odvodu je provozovatel přenosové soustavy. Podle ustanovení § 7f téhož zákona je odvodovým obdobím kalendářní měsíc. Podle ustanovení § 7g citovaného zákona je stanovena povinnost plátci srazit nebo vybrat odvod ze základu odvodu, odvést jej a podat vyúčtování. Podle § 7h odst. 2 téhož zákona se při správě odvodu postupuje podle daňového řádu /zák. č. 280/2009 Sb. daňový řád ve znění pozdějších předpisů/. Odvod elektřiny ze slunečního záření představuje proto daň vybíranou srážkou a postupuje se při její správě podle § 233 až 237 zák. č. 280/2009 Sb., v platném znění. Řízení v režimu srážkové daně je podle daňového řádu vedeno pouze s plátcem daně, který podává vyúčtování s údajem o celkové výši daně sražené všem poplatníkům v každém odvodovém období a těmto poplatníkům je tímto postupem vypořádána jejich daňová povinnost. Možnost obrany poplatníka na postup plátce daně je stanovena v § 237 daňového řádu, podle kterého může podat poplatník /žalobce/ na postup plátce stížnost a domáhat se ochrany proti postupu plátce daně. Proti rozhodnutí o stížnosti lze využít jako řádného opravného prostředku odvolání a v případě nespokojenosti poplatníka může do pravomocného rozhodnutí o odvolání podat žalobu podle zákona č. 150/2002 Sb., v platném znění.

/8/ /Podle citované platné právní úpravy nevydával správně žalovaný správní orgán platební výměry na částky odvodů za jednotlivá odvodová období. Nebyly-li platební výměry postupem podle daňového řádu vydány, nemohly být ani plátci daně ani poplatníku /žalobci/ doručeny. Žalobce podal žalobu proti platebním výměrům, které nebyly vydány, jinými slovy řečeno, proti neexistujícímu rozhodnutí, kterým z toho důvodu nemohla být založena, změněna ani zrušena žalobci jeho subjektivní veřejná práva nebo povinnosti. V dané věci plátce, společnost E.ON Distribuce, a.s. podal vyúčtování za jednotlivá odvodová období od ledna 2011 do července 2011. Ve vyúčtováních uvedl údaj o odvodu, který v odvodovém období srazil celkově všem poplatníkům. Podle ustanovení § 139 odst. 1 daňového řádu byla celková výše odvodu, který plátce srazil všem poplatníkům za jednotlivá období plátci daně vyměřena. V případě odvodu z elektřiny ze slunečního záření je povinnost podat vyúčtování, jak vyplývá z výše uvedeného, stanovena plátci. Z ustanovení § 140 daňového řádu nevyplývá výsledek vyměření zasílat poplatníkovi, kterému byla daň sražena. Tento postup je vyloučen i z toho důvodu, že v podaném vyúčtování je daň uvedena jednou částkou ve výši celkové srážky, která byla provedena všem poplatníkům. Plátce daně podává pouze jedno vyúčtování bez ohledu na to, kolika poplatníkům byla daň sražena. Žalobce jako poplatník, kterému byla daň sražena, mohl v případě nesouhlasu postupovat podle § 237 daňového řádu a podat na postup plátce daně stížnost. Tímto způsobem je zaručena ochrana práv žalobce. Pokud žalobce tento postup nevyužil a bez ohledu na platnou právní úpravu podal žalobu proti neexistujícím platebním výměrům, postupoval v rozporu s platnou právní úpravu. Pokračování
- 4 -
10Af 87/2011

/9/ Z toho co bylo řečeno, lze učinit závěr, že v dané záležitosti žalobce učinil předmětem žalobního řízení platební výměry, které ve skutečnosti postupem podle daňového řádu vůbec vydány nebyly. Žalobce tedy učinil předmětem žalobního řízení neexistující rozhodnutí. Z toho důvodu nemohlo dojít k zásahu do subjektivních hmotně právních oprávnění žalobce. Žalobcem označované platební výměry za období leden 2011 až červenec 2011 nesplňují podmínku stanovenou v § 65 s.ř.s., neboť nebyla-li vydána, nemohou zakládat, měnit nebo rušit veřejná subjektivní práva žalobce. Žaloba je proto ve smyslu § 68 písm. e/ s.ř.s nepřípustná, neboť se domáhá přezkoumání rozhodnutí, které je z přezkoumání podle § 70 a vyloučeno, neboť nebyl učiněn úkon správního orgánu žalobcem označovaný, který by představoval rozhodnutí.

/10/ Podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. d/ s.ř.s. soud usnesením odmítne návrh, jestliže je podle tohoto zákona nepřípustný. V dané záležitosti soud shledal, že jedná se o návrh nepřípustný, a proto je naplněn důvod stanovený v § 46 odst. 1 písm. d/ s.ř.s.

IV. Závěr, náklady řízení.

/11/ Soud proto uzavřel, že se jednalo o návrh, který je podle zákona č. 150/2002 Sb. v platném znění nepřípustný, a proto postupoval podle § 46 odst. 1 písm. d/ a žalobu jako nepřípustnou odmítl.

/12/ Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 s.ř.s. a vychází ze skutečnosti, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, jestliže žaloba byla odmítnuta. Soud dále rozhodl o vrácení soudního poplatku žalobci podle § 10 odst. 3 zákona o soudních poplatcích, neboť žaloba byla odmítnuta před prvním jednáním. Z toho důvodu byly splněny podmínky pro vrácení soudního poplatku, který byl žalobcem zaplacen v celkové částce 3.000 Kč. Takto zaplacení soudní poplatek se žalobci vrací k rukám jeho právního zástupce.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů od doručení jeho písemného vyhotovení k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně prostřednictvím soudu podepsaného ve dvou stejnopisech z důvodů stanovených v § 103 odst. 1 písm. e/ s.ř.s. Podání kasační stížnosti nemá odkladný účinek. V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen podle § 105 odst. 2 s.ř.s. advokátem.

Krajský soud v Českých Budějovicích

dne 7. prosince 2011

Předsedkyně senátu:

JUDr. Marie Krybusová v.r.

Za správnost vyhotovení: Sládková Blanka