10 A 87/2010 - 19Rozsudek KSCB ze dne 16.03.2011

10A 87/2010 – 19

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Krybusové a soudkyň JUDr. Věry Balejové a Mgr. Heleny Nutilové v právní věci žalobce L. Ž., proti žalovanému Krajskému úřadu – Jihočeského kraje České Budějovice, odboru dopravy a silničního hospodářství, U Zimního stadionu 1952/2, o žalobě žalobce proti rozhodnutí žalovaného ze dne 22.10.2010, č.j. KUJCK/32808.3/2010/ODSH/ivmi, takto:

Rozhodnutí Krajského úřadu - Jihočeského kraje České Budějovice, odboru dopravy a silničního hospodářství ze dne 22.10.2010, č.j. KUJCK/32808.3/2010/ ODSH/ivmi se zrušuje pro vady řízení a věc se vrací žalovanému k dalšímu řízení.

Žalovaný je povinen zaplatit žalobci na náhradě nákladů řízení částku 2 000,- Kč ve lhůtě tří dnů od právní moci rozsudku k jeho rukám.

Odůvodnění:

I. Vymezení věci

(1) Žalobou, doručenou dne 26.11.2010 Krajskému soudu v Českých Budějovicích, se žalobce domáhal přezkoumání rozhodnutí žalovaného, kterým bylo zamítnuto jeho odvolání proti rozhodnutí Krajského úřadu – Jihočeského kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství ze dne 22.10.2010, č.j. KUJCK/32808.3/2010/ODSH/ivmi, kterým bylo zamítnuto odvolání žalobce proti rozhodnutí Magistrátu města České Budějovice, Matričního úřadu, oddělení cestovních dokladů a řidičských průkazů, č.j. MAU/18560/2010 Le ze dne 23.8.2010 a toto rozhodnutí potvrzeno.

Pokračování
- 2 -
10A 87/2010

(2) Žalobce v žalobě namítal, že napadá rozhodnutí v celém rozsahu, neboť vycházelo z nedostatečně zjištěného skutkového stavu věci, správní orgán se vůbec nezajímal o důvody odvolání žalobce, což v samotném důsledku významně poškodilo jeho práva jako účastníka řízení na spravedlivý proces. Žalobce uvedl, že podal odvolání na konci zákonné lhůty a z důvodu nedostatku času je řádně nezdůvodnil. Měl v úmyslu odvolání doplnit, avšak prvostupňový orgán neprojevil sebemenší zájem o to, aby se o důvody odvolání více zajímal. V tomto postupu spatřuje žalobce omezení jeho práv na spravedlivý proces a odkázal i na judikaturu Nejvyššího správního soudu, konkrétně rozsudek č.j. 1 As 4/2009-53 ze dne 6.3.2009. Žalovaný neznal okruh námitek žalobce a nemohl tudíž vědět, že podklady pro rozhodnutí žalobce považuje za neúplné, neboť správní orgán prvého stupně nezajistil kopii pokutového bloku vystaveného za přestupek ze dne 3.6.2010, který dle názoru žalobce neobsahuje údaje, které odůvodňují záznam bodů v registru řidičů. Vyjádření správního orgánu, který pokutu uložil, že údaje na bloku odpovídají údajům v oznámení o uložení pokuty, žalobce označil za irelevantní. Správní orgány vycházely pouze z oznámení o uložení pokuty v blokovém řízení, což je pouze informativní dopis a bez znalosti výhrad žalobce nemohla být zaručena práva žalobce na spravedlivý proces. Rovněž nemohlo být uzavřeno bez seznámení se s autentickými náležitostmi předmětného pokutového bloku, že řízení proběhlo v souladu se zákonem. Bylo navrženo zrušení rozhodnutí a vrácení věci žalovanému k dalšímu řízení, neboť rozhodnutí je označeno za nepřezkoumatelné pro absenci důkazů a neodůvodněné odmítnutí námitek žalobce.

II. Stručné shrnutí vyjádření žalovaného správního orgánu

(3) Žalovaný správní orgán navrhl zamítnutí žaloby. Vyslovil souhlas s tím, aby ve věci bylo rozhodnuto bez nařízeného jednání. K žalobním bodům se žalovaný správní orgán nevyjádřil.

III. Obsah správních spisů

(4) Ze správních spisů, které si soud vyžádal, vyplynuly následující rozhodné skutečnosti:

(5) Magistrát Města České Budějovice, Matriční úřad oznámil dne 23.6.2010 žalobci, že dosáhl 12 bodů v bodovém hodnocení a vyzval jej k odevzdání řidičského průkazu v důsledku pozbytí řidičského oprávnění. Poučil jej o tom, že může podat proti provedení záznamu bodů námitky. Žalobce podal dne 2.7.2010 u Magistrátu města České Budějovice námitky k odebrání řidičského průkazu. Dne 14.7.2010 byl žalobce vyrozuměn o tom, že bylo zahájeno správní řízení o přezkoumání námitek. Byl poučen o tom, jakým způsobem má uplatnit svá práva účastníka řízení. Žalobce námitku doplnil podáním doručeným prvostupňovému orgánu dne 2.8.2010. Dne 11.8.2010 byl žalobce vyrozuměn o tom, že může uplatnit svá procesní práva před vydáním rozhodnutí o námitkách a bylo mu sděleno v jaké lhůtě. K tomu žalobce sdělil, že dne 19.8.2010 podal návrh na přehodnocení dopravního přestupku, který se stal dne 3.6.2010. K tomu přiložil kopii dopisu ohledně vyřízení jeho žádosti o přezkoumání dopravního přestupku. Dne 23.8.2010 vydal Magistrát města České Budějovice, Matriční úřad, oddělení cestovních dokladů a řidičských průkazů rozhodnutí, kterým námitky žalobce zamítl jako nedůvodné a potvrdil provedený záznam 12 bodů ke dni 3.6.2010. Proti tomuto rozhodnutí podal žalobce blanketní odvolání dne 24.9.2010. Spis včetně odvolání byl předán odvolacímu orgánu dne 5.10.2010. O odvolání žalobce bylo rozhodnuto dne 22.10.2010 pod č.j. KUJCK/32808.3/2010/ODSH/ivmi tak, že odvolání žalobce bylo zamítnuto a prvostupňové rozhodnutí ze dne 23.8.2010 bylo potvrzeno. Pokračování
- 3 -
10A 87/2010

V odůvodnění rozhodnutí je uvedeno, že odvolání směřuje proti prvostupňovému rozhodnutí a nebylo blíže specifikováno. Dále je vysvětleno s ohledem na výpis bodového hodnocení řidiče, jaké body byly žalobci připsány. Bylo uvedeno, že v řízení o námitkách bylo předmětem posouzení to, zda byly záznamy bodů v registru řidičů provedeny v souladu se zákonem a zda počet bodů odpovídal spáchaným přestupkům. Odvolací orgán uzavřel, že nepřezkoumává správnost a zákonnost aktů orgánu veřejné moci, na základě kterých byl záznam proveden, na akty je třeba nahlížet jako na správné a zákonné a ke zpochybňovanému přestupku, ve kterém žalobci byla uložena pokuta v blokovém řízení dne 3.6.2010 bylo uvedeno, že rozhodnutí je pravomocné a údaje v oznámení o uložení pokuty v blokovém řízení odpovídaly údajům z rozhodnutí. Bylo uzavřeno, že body byly žalobci zaznamenány v souladu s platnou legislativou a námitky nejsou důvodné.

IV. Právní názor soudu

(6) Krajský soud přezkoumal napadené rozhodnutí podle § 75 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen s.ř.s.), v mezích daných žalobními body, a dospěl k závěru, že žaloba byla důvodná, rozhodnutí žalovaného správního orgánu soud zrušil pro nepřezkoumatelnost, pro nedostatek důvodů.

(7) Žalobce jako hlavní žalobní námitku uvedl, že rozhodnutí žalovaného je nepřezkoumatelné pro absenci důkazů a neodůvodněné odmítnutí jeho námitek, neboť žalovaný vycházel z nedostatečně zjištěného stavu věci, neboť se vůbec nezajímal o důvody odvolání žalobce, což jej poškodilo na jeho právech. K tomu bylo odkázáno na rozsudek NSS č.j. 1 As 4/2009-53 ze dne 6.3.2009.

(8) Tuto žalobní námitku soud považuje za důvodnou. Ve správním spise je založeno odvolání žalobce ze dne 23.9.2010 doručené prvostupňovému orgánu dne 24.9.2010. Jedná se o odvolání blanketní. Ustanovení § 82 odst. 2 správního řádu stanoví, že odvolání musí mít náležitosti uvedené v ustanovení § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá, v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí.

(9) Požadavky na odvolání proti správnímu rozhodnutí jsou stanoveny ve výše uvedeném ustanovení správního řádu a je zřejmé, že právní úprava doznala proti předchozí právní úpravě zásadní změny. Účastník řízení může napadnout odvoláním rozhodnutí jako celek, nebo může napadat pouze některý z výroků či vedlejších ustanovení rozhodnutí. Zákon stanoví obligatorní obsahové náležitosti odvolání a odkazuje na obsahové náležitosti podání obecně. Podle této právní úpravy je nezbytné, aby odvolání obsahovalo jednoznačný projev vůle účastníka řízení, v jakém rozsahu rozhodnutí zpochybňuje, přičemž důležitou částí odvolání je jeho odůvodnění. V něm účastník řízení uvádí, v čem spatřuje nezákonnost rozhodnutí nebo řízení, které mu předcházelo. Absenci obsahových náležitostí odvolání je třeba doplnit postupem jako u vad podání. Z ustanovení § 82 odst. 2 vyplývá, jaké jsou náležitosti odvolání a pokud odvolání tyto náležitosti postrádá, je nutné postupovat jako v případě každého jiného podání, neboť správní orgán podle § 37 odst. 1 správního řádu vždy postupuje v případě podání podle jeho skutečného obsahu. Proto musí být postupováno ve smyslu § 37 správního řádu a s ohledem na § 93 odst. 1 téhož zákona, podle kterého se pro řízení o odvolání použijí obdobně ustanovení hlav I. až IV., VI. a VII. v druhé části správního řádu a je nutné vycházet z toho, že pokud odvolání nemá některou z náležitostí vyplývajících Pokračování
- 4 -
10A 87/2010

z § 37 odst. 2, z § 82 odst. 2 správního řádu je povinností správního orgánu postupovat podle § 37 odst. 3 správního řádu a poskytnout podateli pomoc při odstraňování nedostatků podání (odvolání), nebo jej vyzvat k odstranění těchto nedostatků a poskytnout mu k tomu přiměřenou lhůtu. To vyplývá i z rozsudku NSS č.j. 1 Af 4/2009. Nejvyšší správní soud v tomto rozsudku vysvětlil, že „Správní řád (č. 500/2004 Sb.) přijal jinou konstrukci odvolacího přezkumu, než kterou znal předchozí správní řád (č. 71/1967 Sb.). Zvýšil totiž odpovědnost účastníka řízení za rozsah odvolacího přezkumu, neboť jeho dispozici svěřil, v jakém rozsahu a z jakých hledisek má být rozhodnutí správního orgánu prvého stupně přezkoumáváno – s výjimkou skutečností, které je povinen zkoumat bez ohledu na obsah odvolání (srov. č. 1580/2008 Sb. NSS). Podle § 89 odst. 2 správního řádu totiž odvolací orgán přezkoumá soulad napadeného rozhodnutí a řízení, které jeho vydání předcházelo, s právními předpisy, správnost napadeného rozhodnutí však přezkoumává jen v rozsahu námitek uvedených v odvolání, nevyžaduje-li veřejný zájem jinak… pro srovnání lze uvést, že obdobné náležitosti odvolání a povinnost správního orgánu vyzvat odvolatele k odstranění vad odvolání zakotvuje i daňový řád (v § 48 odst. 4, 5) pro daňové řízení.“

(10) V souzeném případě odvolání žalobce bylo podáno v blanketní formě. Bylo z něho zřejmé, proti jakému rozhodnutí směřuje, avšak další náležitosti stanovené právním předpisem neobsahovalo. Nebylo z něho zřejmé, v jakém rozsahu žalobce prvostupňové rozhodnutí napadá. Z toho důvodu měl správní orgán učinit opatření k odstranění nedostatků odvolání postupem podle § 37 odst. 3 správního řádu a poskytnout žalobci prostor, aby uvedl konkrétní námitky. Této povinnosti správní orgán nedostál. Proto soud uzavřel, že odvolání nemělo náležitosti vyplývající z § 37 odst. 2 a § 82 odst. 2 správního řádu, a proto bylo povinností správního orgánu postupovat podle § 37 odst. 3 správního řádu a pomoci odvolateli nedostatky odstranit nebo jej vyzvat k jejich odstranění a poskytnout mu k tomu přiměřenou lhůtu. Správní orgán pouze konstatoval, na základě jakých podkladů byly body do registru řidičů u žalobce zapsány a k námitce žalobce podané dne 1.7.2010 bylo uvedeno, že lze usuzovat na nesouhlas s bodovým hodnocením celkově podle námitky z 30.7.2010 tak, že námitky se týkaly ohodnocení přestupku spáchaného dne 3.6.2010. Správní orgán uvedl nad rámec uvedeného ve spise, že rozhodnutí o uložení zpochybňované pokuty v blokovém řízení ze dne 3.6.2010 je pravomocné a údaje uvedené v oznámení o uložení pokuty v blokovém řízení odpovídají údajům z daného rozhodnutí. Zpochybňovanou pokutu však správní orgány neposuzovaly, neboť neměly k dispozici žalobcem zpochybňovaný pokutový blok č.M 3571520, série UM/2008. Vycházely z informace, že bloky obsahovaly zákonem stanovené náležitosti, což jim bylo sděleno správním orgánem, u něhož probíhalo přezkumné řízení. Žalovaný rozhodl o odvolání, ačkoliv neznal odvolací námitky žalobce. Tento postup soud považuje za nesprávný a zároveň je v rozporu s procesními pravidly stanovenými správním řádem.

V. Závěr, náklady řízení

(11) Soud proto uzavřel, že napadené rozhodnutí je nepřezkoumatelné, a proto postupoval podle § 76 odst. 1 písm. a) s.ř.s. a bez nařízeného jednání rozhodnutí žalovaného správního orgánu zrušil a věc vrátil k dalšímu řízení. V dalším řízení je správní orgán vázán právním názorem soudu.

(12) Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 1 s.ř.s., podle kterého má účastník řízení, který měl ve věci plný úspěch, právo na náhradu nákladů řízení před soudem, které úspěšně vynaložil proti účastníku, který ve věci úspěch neměl. Žalobce Pokračování
- 5 -
10A 87/2010

byl v daném případě úspěšný, a proto mu soud na náhradě nákladů řízení přiznal částku 2 000,- Kč představující zaplacený soudní poplatek.

P o u č e n í: Proti tomuto rozsudku lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů od doručení jeho písemného vyhotovení k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně prostřednictvím soudu podepsaného ve dvou stejnopisech, z důvodů stanovených v § 103 odst. 1 s.ř.s. Podání kasační stížnosti nemá odkladný účinek. V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen podle § 105 odst. 2 s.ř.s. advokátem.

Krajský soud v Českých Budějovicích

dne 16. března 2011

Předsedkyně senátu:

JUDr. Marie Krybusová v.r.

Za správnost vyhotovení: Sládková Blanka