10 A 57/2010 - 34Usnesení KSCB ze dne 29.09.2010


10A 57/2010 - 34

USNESENÍ

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Krybusové a soudkyň JUDr. Věry Balejové a Mgr. Heleny Nutilové v právní věci žalobce Ing. M.Ž., proti žalovanému Katastrálnímu úřadu pro Jihočeský kraj, katastrální pracoviště České Budějovice, Lidická 11, o žalobě žalobce na opravu chyby v katastru nemovitostí, takto:

Řízení se zastavuje.

Věc se postupuje žalovanému správnímu orgánu k přímému vyřízení.

Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobou, doručenou dne 4.2.2010 Krajskému soudu v Českých Budějovicích, se žalobce domáhal vydání rozhodnutí, aby soud uložil Katastrálnímu úřadu pro Jihočeský kraj, katastrální pracoviště České Budějovice uvést zápis do LV 10539 do souladu se zákonem z hlediska velikosti spoluvlastnických podílů tak, že do části B doplní pozemky parc.č. 4241/1 a 4146/1 (druh pozemku) ostatní plocha (způsob využití) jiná plocha, uvést zápis v LV 10542 do souladu se zákonem z hlediska velikosti spoluvlastnických podílů tak, že do části A doplní
2pozemek parc.č. 4241/1 ostatní plocha, jiná plocha 684 m a pozemek 4146/1 ostatní plocha, 2jiná plocha 1325 m, zrušit LV 10540 jako neopodstatněný a nadbytečný a další LV týkající se převodu jednotek v domě č.p. X, X, X v Lipenské ulici, České Budějovice opravit stejným způsobem na výše uvedených LV.

Žalobce v žalobě uvedl, že zjistil chybné zápisy do LV 10540, 10542 a 10539, na nesprávnost zápisů katastrální úřad upozorňoval a žádal nápravu, žádosti však nebyly akceptovány. Správní orgány považují zápisy za správné. Katastrální úřad by měl zápisy opravit sám i bez návrhu podle § 8 odst. 2 zákona č. 344/1992 Sb., neboť se jedná o chyby vzniklé nesprávnostmi v listinách, které byly zapsány, a to i za situace, že žalobce není účastníkem řízení, neboť zápisy do katastru nemovitostí byl porušen zákon. Žalobce jako člen SBD bydlící v dotčeném bytovém domě je zapsáním nesprávných velikostí spoluvlastnických podílů na převedených pozemcích dotčen i krácen na svých budoucích právech.

K žalobě jsou přiloženy výpisy z katastru nemovitostí LV 10540 pro k.ú. České Budějovice 3, LV 10539 pro k.ú. České Budějovice 3 a LV 10542 pro k.ú. České Budějovice 3. V příloze je dále výpis z darovací smlouvy, včetně komentáře mezi Okresním Pokračování
- 2 -
10A 57/2010

úřadem České Budějovice z vlastnictví ČR do vlastnictví SBD České Budějovice a kopie vyřízení stížnosti žalobce Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj z 18.10.2007.

Usnesením Krajského soudu v Českých Budějovicích č.j. 11C 10/2010-12 ze dne 10.2.2010 byla předmětná žaloba odmítnuta s odůvodněním, že proti rozhodnutí, kterým je povolen vklad do katastru nemovitostí není přípustný žádný opravný prostředek ani žaloba ve správním soudnictví. O odvolání žalobce proti citovanému usnesení bylo rozhodnuto Vrchním soudem v Praze dne 10.8.2010 pod č.j. 11Cmo 73/2010-24, které nabylo právní moci dne 25.8.2010 tak, že usnesení soudu I. stupně bylo zrušeno a věc byla vrácena tomuto soudu k dalšímu řízení. V odůvodnění zrušujícího usnesení je uvedeno, že o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu o opravě údajů v katastrálním operátu podle ustanovení § 8 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů rozhoduje soud ve správním soudnictví. Nic proto nebránilo posouzení, že uvedenou žalobou bylo zahájeno řízení před soudem jednajícím a rozhodujícím ve správním soudnictví podle § 4 a § 7 zák.č. 150/2002 Sb.

Dne 8.9.2010 byla předmětná záležitost postoupena správnímu úseku Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Soud se proto v prvé řadě zabýval otázkou, zda mu podle zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s.ř.s.), v platném znění, přísluší věcně řešit předmětnou žalobu, a to s ohledem na skutečnost, že žalobou nebylo napadeno rozhodnutí odvolacího orgánu, kterým by bylo rozhodnuto o odvolání žalobce proti prvostupňovému rozhodnutí.

Podle ustanovení § 2 s.ř.s. ve správním soudnictví poskytují soudy ochranu veřejným subjektivním právům fyzických i právnických osob způsobem tímto zákonem stanoveným a za podmínek stanovených jak tímto zákonem či zvláštními předpisy. Pravomoc soudu ve správním soudnictví je stanovena v § 4 tak, že soudy ve správním soudnictví rozhodují o a) žalobách proti rozhodnutím vydaným v oblasti veřejné správy orgánem moci výkonné, orgánem územního samosprávného celku, jakož i fyzickou nebo právnickou osobou nebo jiným orgánem, pokud jim bylo svěřeno rozhodování o právech a povinnostech fyzických a právnických osob v oblasti veřejné správy (dále jen „správní orgán“), b) ochraně proti nečinnosti správního orgánu, c) ochraně před nezákonným zásahem správního orgánu a d) kompetenčních žalobách. Podle odstavce druhého ve správním soudnictví dále soudy rozhodují a) ve věcech volebních a ve věcech místního referenda a b) ve věcech politických stran a politických hnutí.

Pravomoc soudu ve správním soudnictví je třeba vykládat tak, že jsou jí určeny záležitosti, které jsou soudy oprávněny i povinny ve správním soudnictví projednávat a rozhodovat. Soudům ve správním soudnictví nepřísluší tedy rozhodovat o nárocích, o nichž nebylo rozhodováno v předcházejícím správním řízení. Podle ustanovení § 65 odst. 1 s.ř.s. má totiž žalobní legitimaci ten, kdo tvrdí, že byl na svých právech zkrácen přímo nebo v důsledku porušení svých práv v předcházejícím řízení úkonem správního orgánu, kterým se zakládají, mění, ruší nebo závazně určují jeho práva nebo povinnosti. Podle odstavce druhého téhož ustanovení může žalobu podat proti rozhodnutí správního orgánu také účastník řízení před správním orgánem, který není k žalobě oprávněn podle odst. 1 za situace, že bude tvrdit, že byl rozhodnutím zkrácen na svých právech, která mu příslušejí takovým způsobem, že to mohlo mít za následek nezákonné rozhodnutí. Pokračování
- 3 -
10A 57/2010

Z platné právní úpravy tedy vyplývá, že podmínkou pro podání žaloby ve správním soudnictví je vydání rozhodnutí správního orgánu, pokud takový postup přichází v úvahu, (výjimku tvoří zvláštní případy nečinnosti správního orgánu, kdy je správní orgán po zahájení správního řízení nečinný a po využití zákonem připuštěných nástrojů, nepokračuje v řízení či nevydává rozhodnutí), kdy žalobce bude v žalobě tvrdit, že byl ve smyslu ustanovení § 65 s.ř.s. zkrácen vydaným rozhodnutím na svých právech. Nebylo-li rozhodnutí správními orgány vydáno, nelze se žalobou domáhat zrušení rozhodnutí správního orgánu právě s ohledem na skutečnost, že rozhodnutí, kterým by měl být žalobce zkrácen na svých právech vydáno nebylo.

V dané záležitosti soud z žaloby žalobce zjistil, že se domáhá opravy chyby v katastrálním operátu ve smyslu § 8 odst. 2 zákona č. 344/1992 Sb., v platném znění, a v návrhu na vydání rozhodnutí soudu uvádí, jakým způsobem by mělo být v předmětné záležitosti správně rozhodnuto. Z toho důvodu soud posuzuje žalobcem označenou žalobu proti rozhodnutí o zápisu do katastru nemovitostí jako jeho návrh na opravu chyby v katastrálním operátu podle § 8 odst. 2 katastrálního zákona způsobem, který uvádí v návrhu na vydání rozsudku s tím, aby bylo uloženo Katastrálnímu úřadu pro Jihočeský kraj, katastrální pracoviště České Budějovice, jak má o opravě chyby rozhodnout.

Zjistí-li soud, rozhodující ve správním soudnictví, že v projednávané věci není dána pravomoc soudu, resp. že má předcházet řízení před jiným orgánem, nemůže záležitost věcně projednat a řízení o této věci musí být zastaveno. To vyplývá z ustanovení § 47 písm. c) s.ř.s., podle kterého soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon. Podle § 64 s.ř.s. nestanoví-li tento zákon jinak, použijí se pro řízení ve správním soudnictví přiměřeně ustanovení prvé a třetí části občanského soudního řádu. Podle ustanovení § 104 odst. 1 zák.č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, jde-li o takový nedostatek podmínky řízení, který nelze odstranit, soud řízení zastaví. Nespadá-li věc do pravomoci soudu nebo má-li předcházet jiné řízení, soud postoupí věc po právní moci usnesení o zastavení řízení příslušnému orgánu; právní účinky spojené s podáním žaloby (návrhu na zahájení řízení) zůstávají přitom zachovány.

V dané záležitosti soud s ohledem na citovanou platnou právní úpravu dospěl k závěru, že žalobcem označená žaloba není ve správním soudnictví projednatelná právě s ohledem na to, že soudnímu řízení mělo předcházet řízení před jiným orgánem, kterým je Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, katastrální pracoviště České Budějovice, neboť žalobce v písemnosti označené jako žaloba proti rozhodnutí o zápisu do katastru nemovitostí uvádí, že zjistil chybné zápisy v katastru nemovitostí, které by měl katastrální úřad opravit, a to sám i bez návrhu ve smyslu § 8 odst. 2 katastrálního zákona a současně uvádí i jakým konkrétním způsobem požaduje provedení opravy chybných zápisů v katastru nemovitostí. Soud proto v dané věci postupoval podle § 47 písm. c) s.ř.s. za použití § 64 téhož zákona a § 104 odst. 1 o.s.ř. a uzavřel, že žalobu nelze v dané záležitosti projednat, je zapotřebí řízení zastavit a věc se postupuje k přímému vyřízení Katastrálnímu úřadu pro Jihočeský kraj, katastrální pracoviště České Budějovice.

V dané záležitosti bude poté u Katastrálního úřadu, již bez dalšího probíhat o návrhu žalobce na opravu chyby správní řízení podle § 8 katastrálního zákona. Žalobu ve správním soudnictví lze podat teprve tehdy, až bude řízení o opravě chyby pravomocně ukončeno a žalobce nebude výsledek řízení akceptovat. Proti pravomocnému rozhodnutí správních orgánů lze podat žalobu v případě, že takovým rozhodnutí by došlo ke zkrácení žalobce na jeho subjektivních právech. Rozhodnutí o zastavení řízení není rozhodnutím ve věci samé. To má Pokračování
- 4 -
10A 57/2010

význam právě pro postup žalobce, který jak bylo již výše uvedeno, může svou žalobu podat znovu, avšak teprve proti pravomocnému rozhodnutí správního orgánu za podmínek stanovených v soudním řádu správním.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 s.ř.s. a vychází ze skutečnosti, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, neboť řízení bylo zastaveno.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

Krajský soud v Českých Budějovicích
dne 29. září 2010

Předsedkyně senátu:
JUDr. Marie Krybusová v.r.

Za správnost vyhotovení: Šárka Vondřejcová