10 A 3/2011 - 41Rozsudek KSCB ze dne 28.02.2011

10A 3/2011-41

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Věry Balejové a soudkyň JUDr. Marie Krybusové a Mgr. Heleny Nutilové v právní věci žalobkyně: R. S., zastoupené Mgr. Markem Čechovským, advokátem v Praze 1, Václavské náměstí 21, proti žalovanému Krajskému úřadu – Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, U Zimního stadionu 1952/2, o žalobě proti rozhodnutí ze dne 10.12.2010, č.j. KUJCK/21773/2010/ODSH/blst, takto:

Rozhodnutí Krajského úřadu v Českých Budějovicích ze dne 10.12.2010, čj. KUJCK/21773/2010/ODSH/blst sezrušuje pro vady řízení a věc se vrací žalovanému k dalšímu řízení.

Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni na náhradě nákladů řízení 3 400,- Kč ve lhůtě 30 dnů od právní moci tohoto rozsudku na účet právního zástupce žalobkyně.

Odůvodnění:

Žalobou doručenou dne 4.1.2011 Krajskému soudu v Českých Budějovicích se žalobkyně domáhala přezkoumání rozhodnutí žalovaného ze dne 10.12.2010, čj. KUJCK/21773/2010/ODSH/blst, jímž bylo zamítnuto odvolání žalobkyně proti rozhodnutí Městského úřadu v Jindřichově Hradci o zastavení řízení o udělení řidičského oprávnění, a toto prvostupňové rozhodnutí potvrzeno.

Žalobkyně poukazuje na to, že nebyly dány podmínky pro zastavení řízení podle správního řádu, protože doložila veškeré zákonem stanovené náležitosti a nesdílí názor, že neprokázala podmínku spočívající v prokázání přechodného pobytu na území České republiky. To je prokázáno vydáním potvrzení o přechodném pobytu z 20.5.2009. Proto se dovozuje, že tyto podmínky byly v době podání žádosti splněny a mělo být žádosti vyhověno. Není tu žádný důkaz o tom, že žalobkyně pobyt na území republiky nemá. Rozhodnutí bylo Pokračování
- 2 -
10A 3/2011

vydáno na nepřijatelném výkladu zákona o provozu na pozemních komunikacích, opírajícím se o evropské právo. Pojem přechodného pobytu je nutno vykládat ve smyslu úpravy obsažené v zák.č. 326/1999 Sb. Pro přechodný pobyt postačí, aby se cizinec na místo přechodného pobytu pravidelně dostavoval a přebíral poštu. Jiný důkaz, než záznam cizinecké policie opatřený před zahájením řízení o přechodném pobytu žalobkyně na území republiky, správní orgány neměly.

Žalovaný navrhl zamítnutí žaloby. Žadatel o vydání řidičského průkazu musí podat žádost o vydání řidičského oprávnění v předepsané formě a ta musí být doložena listinami podle § 82 odst. 1 zákona o provozu na pozemních komunikacích. Nesplnění jedné z podmínek má za následek ztrátu právního nároku na udělení řidičského oprávnění. Žalobkyně neprokázala, že splňuje podmínku přechodného pobytu v České republice. Vydaným potvrzením o přechodném pobytu délku skutečného pobytu na území České republiky podle předpisů evropského práva neprokázala. Pojem přechodného pobytu byl vyložen v souladu s předpisy českého právního řádu i předpisy evropskými. Z rozhodnutí je patrné, že k úřednímu záznamu přihlíženo nebylo.

Ze spisů správních orgánů vyplynuly následující podstatné skutečnosti.

Žalobkyně podala žádost o vydání řidičského průkazu, ve které se uvádí, že trvale bydlí na adrese N. V., obec N. B. Doklad o pobytu byl vydán 20.5.2009. K žádosti je připojen doklad o výcviku k získání řidičského oprávnění skupiny B, test uchazeče o získání řidičského oprávnění a protokol testu k první zkoušce, posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel ze 16.12.2008, prohlášení žalobkyně ze dne 20.5.2009 o tom, že k tomuto datu se zdržuje na území České republiky dobu delší 185 dnů a další čestné prohlášení o tom, že v místě trvalého pobytu nebyl žalobkyni vysloven zákaz činnosti ve formě zákazu řízení motorových vozidel ani proti ní nebylo vedeno trestní či přestupkové řízení v souvislosti s řízením motorových vozidel. Potvrzení o přechodném pobytu žalobkyně na území České republiky vydané Policií ČR, Oblastní ředitelství České Budějovice, je datováno 20.5.2009 na adrese N. B. – N. V.

V úředním záznamu Policie České republiky, Oblastního ředitelství cizinecké policie z 19.4.2009 se uvádí, že byla provedena pobytová kontrola u ubytovatele F. M., kdy bylo zjištěno, že na adrese N. V. v N. B. se žádný z cizinců nezdržuje, podle ubytovatele se cizinci v místě fyzicky neubytovali, ani se tam od 7.4.2009, kdy byly uzavřeny nájemní smlouvy, neobjevili. Mezi cizinci, s nimiž byla nájemní smlouva uzavřena, je uvedena též žalobkyně.

Žádost žalobkyně byla vyřízena rozhodnutím z 23.6.2009 tak, že byla Městským úřadem v Jindřichově Hradci zamítnuta s odůvodněním, že žalobkyně se na adrese N. V. nikdy nevyskytovala a úmyslně uvedla nesprávný či neúplný údaj za účelem získání neoprávněné výhody. Tuto zásilku si žalobkyně v úložní době nevyzvedla, zásilka byla vrácena zpět úřadu s tím, že je na uvedené adrese neznámá.

V dalším řízení bylo zastoupení žalobkyně převzato advokátní kanceláří se žádostí o doručování písemností na adresu této kanceláře.

K odvolání žalobkyně žalovaný prvostupňové zamítavé rozhodnutí zrušil a věc vrátil tomuto úřadu k dalšímu řízení s odůvodněním, že rozhodnutí je nepřezkoumatelné pro nedostatek důvodů.

Pokračování
- 3 -
10A 3/2011

Městský úřad v Jindřichově Hradci vydal dne 1.2.2010 rozhodnutí o přerušení řízení a žalobkyni vyzval k odstranění vad podané žádosti, a to doložením splnění podmínky podle § 82 odst. 1 písm. d) zákona o provozu na pozemních komunikacích. Pro ten účel jí byla stanovena lhůta 30 dnů od doručení této výzvy. Žalobkyně v reakci na tuto výzvu požádala o prodloužení lhůty k předložení dokladu na dobu 40 dnů a této žádosti bylo vyhověno.

Rozhodnutím z 21.4.2010 Městský úřad v Jindřichově Hradci řízení o žádosti žalobkyně zastavil, protože nebyla odstraněna vada spočívající v nedoložení pobytu na území republiky, která představuje podstatnou vadu žádosti. V odůvodnění rozhodnutí se uvádí, že žadatelkou předložený doklad o povolení k přechodnému pobytu neprokazuje splnění podmínky přechodného (obvyklého) pobytu trvajícího nejméně 185 dní. K odstranění této vady žádosti byla žalobkyně vyzvána, avšak ve lhůtě 40 dnů od okamžiku přerušení řízení prokázání dané podmínky nebylo doloženo.

Proti rozhodnutí o zastavení řízení se žalobkyně odvolala z důvodů v podstatě shodných s žalobními body.

Odvolání bylo projednáno napadeným rozhodnutím, které je odůvodněno tím, že zákonnou podmínkou pro udělení řidičského oprávnění je podání žádosti ve stanovené formě doložené předepsaným způsobem. Nájemní smlouva prokazující, že žalobkyně v České republice v průběhu června roku 2009 pobývala, není doložena. Potvrzení Inspektorátu cizinecké policie v Jindřichově Hradci nedokládá délku skutečného pobytu na území České republiky podle evropského práva. Evropské právo je součástí vnitrostátního práva.

Krajský soud přezkoumal napadené rozhodnutí podle § 75 odst. 2 s.ř.s. a dospěl k závěru, že žaloba je opodstatněná, i když z důvodů částečně jiných, než se uvádí v žalobě.

Žalobní bod o tom, že podmínky pro zastavení řízení nebyly dodrženy, je důvodná. V souzené záležitosti tak bylo učiněno s odkazem na § 66 odst. 1 písm. c) správ. řádu, které předpokládá, že nebyla odstraněna podstatná vada žádosti bránící v pokračování řízení. Touto vadou je skutečnost, že žalobkyně neprokázala trvání přechodného pobytu na území České republiky v délce 185 dnů.

Udělení a rozšíření řidičského oprávnění upravuje § 92 zák.č. 361/2000 Sb. v novelizovaném znění. Z této právní normy plyne, že žádost o řidičské oprávnění se podává písemně a podle § 92 odst. 3 písm. b) se v žádosti uvádí adresa trvalého nebo přechodného pobytu žadatele na území České republiky. Předepsanými přílohami je platný doklad totožnosti žadatele, posudek o zdravotní způsobilosti, doklad o odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel požadované skupiny, doklad o splnění podmínek podle § 91 zákona a fotografie. Právní nárok na vydání řidičského oprávnění je dán při splnění podmínek podle § 82 odst. 1 zákona. To vyplývá z ustanovení § 92 odst. 7 zákona.

Z toho, co bylo uvedeno vyplývá, že přílohy předepsané § 92 odst. 4 písm. b), c) a e) zákona jsou ve spise založeny, z rozhodnutí není patrno, zda jako doklad totožnosti žadatele posloužilo potvrzení o přechodném pobytu na území České republiky. Označené potvrzení je ve spise rovněž založeno. Adresa žalobkyně v N. V. v žádosti o vydání řidičského průkazu je označena jako trvalý pobyt.

Z právní úpravy předepsaných příloh k žádosti o řidičské oprávnění je zřejmé, že mezi těmito přílohami není vyjmenován doklad o trvalém či přechodném pobytu na území České Pokračování
- 4 -
10A 3/2011

republiky. Existence trvalého nebo přechodného pobytu na území republiky je podmínkou pro udělení řidičského oprávnění ve smyslu § 82 odst. 1 zákona. Mezi splněním podmínek pro udělení řidičského oprávnění a náležitostmi žádosti o vydání takového oprávnění a příloh k ní je zapotřebí rozlišit. Takové rozlišení se pak projevuje v procesním postupu správního orgánu. Rozhodnutí o zastavení řízení je rozhodnutím ryze procesní povahy a má místo pouze tam, kde nejsou dodrženy zákonem stanovené požadavky na žádost správnímu orgánu a přílohy k takové žádosti. Posouzení podmínek pro udělení oprávnění pak znamená posouzení věcné.

Aplikováno na souzenou věc to pak znamená, že důvody pro zastavení řízení jsou dány tehdy, je-li žádost neúplná a nemá přílohy předepsané § 92 odst. 4 zákona. Jak již bylo uvedeno, přílohou k žádosti není doklad o trvalém či přechodném pobytu na území České republiky, proto nedostatek takového dokladu není vadou žádosti, která by byla natolik podstatná, aby bránila pokračovat v řízení. Z toho důvodu lze přisvědčit žalobkyni, že podmínky pro zastavení řízení podle § 66 odst. 1 písm. c) správ. řádu dodrženy nebyly.

Žalovaný posuzoval podmínky udělení řidičského oprávnění podle § 82 odst. 1 zák.č. 361/2000 Sb. a zabýval se tudíž dodržením hmotně právních požadavků pro vydání řidičského oprávnění. To pak znamenalo vydat o žádosti rozhodnutí ve smyslu § 67 a násl. správ. řádu a žádost zamítnout, jestliže shledal, že podmínky pro udělení oprávnění splněny nejsou. Z prvostupňového rozhodnutí žalovaného je zřejmé, že k zastavení řízení nedošlo pro vady žádosti, ale pro nedodržení zákonem stanovených podmínek pro vydání řidičského oprávnění, přičemž pro ten účel bylo učiněno právní zjištění o přechodném pobytu na území České republiky.

Vadná forma rozhodnutí o žádosti při nerozlišení procesních požadavků kladených na žádost a její přílohy a hmotně právních podmínek pro udělení řidičského oprávnění je takového rázu, že má vliv na zákonnost napadeného rozhodnutí.

Protože napadené rozhodnutí je zrušováno pro nesprávné procesní projednání žádosti a správní orgány budou hodnotit dodržení podmínek pro udělení oprávnění v dalším řízení, nezabýval se soud v souladu s ustálenou judikaturou Nejvyššího správního soudu dalšími v žalobě uplatněnými žalobními body.

Vzhledem k těmto důvodům krajský soud podle § 78 odst. 1 s.ř.s. napadené rozhodnutí zrušil pro vady řízení a věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 1 s.ř.s. a vychází ze skutečnosti, že se zřetelem k rozsahu žalobních bodů, na základě nichž je žaloba projednávána, měla žalobkyně v řízení úspěch částečný. To se pak projevilo tím, že na náhradě nákladů řízení, které představují 6 800,- Kč, jí byla přiznána polovina této částky ve výši 3 400,- Kč. Náklady řízení činí zaplacený soudní poplatek ve výši 2 000,- Kč, odměna advokáta za dva úkony právní služby po 2 100,- Kč a dvakrát režijní paušál po 300,- Kč.

Podle § 76 odst. 1 písm. c) s.ř.s. nebylo třeba k projednání žaloby nařizovat jednání, protože napadené rozhodnutí je zrušováno pro podstatné vady řízení, ovlivňující zákonnost napadeného rozhodnutí.

P o u č e n í: Proti tomuto rozsudku lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů od doručení jeho písemného vyhotovení k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně, z důvodů podle § 103 odst. 1 s.ř.s. prostřednictvím soudu

Pokračování
- 5 -
10A 3/2011

podepsaného ve dvou stejnopisech.

Krajský soud v Českých Budějovicích

dne 28. února 2011

Předsedkyně senátu:

JUDr. Věra Balejová v.r.

Za správnost vyhotovení: Sládková Blanka