10 A 102/2013 - 39Rozsudek KSCB ze dne 26.02.2014

10A 102/2013 - 39

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Věry Balejové a soudkyň JUDr. Marie Krybusové a Mgr. Heleny Nutilové v právní věci žalobce Ing. K. S., proti žalovanému Katastrálnímu úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště v Českých Budějovicích, se sídlem v Českých Budějovicích, Lidická 11, o žalobě na ochranu proti nečinnosti, takto:

Žaloba se zamítá.

Žalovanému se právo na náhradu nákladů řízení nepřiznává.

Odůvodnění:

Žalobou doručenou dne 5. 9. 2013 Krajskému soudu v Českých Budějovicích se žalobce domáhal ochrany proti nečinnosti žalovaného v záležitosti opakovaného podnětu, jímž požadoval, aby žalovaný z úřední povinnosti opravil údaje v katastru nemovitostí u parcely č. 2843/4 v k. ú. Třitim.

V žalobě se poukazuje na to, že žalobce původním podnětem z 5. 10. 1998 žádal o opravu údajů v katastru dvou pozemkových parcel. Žalovaný rozhodnutím ze dne 22. 3. 1999 opravil údaje u parcely č. 2843/2 a částečně u parcely č. 2843/4. Nebyly však opraveny všechny údaje tak, aby odpovídaly listinám včetně geometrického plánu z 30. 5. 1975. Dále se poukazuje na stav v době rozhodování právního předchůdce žalovaného z 20. 2. 2002. Geometrické a polohové určení pozemku č. 2843/4 není správné. To žalobce dovozuje z dalšího geometrického plánu z 8. 9. 2004. Tím, že na základě podnětu žalobce z 5. 10. 1998 došlo pouze k částečné opravě údajů v katastru nemovitostí, bylo rozhodnuto o vlastnickém Pokračování
- 2 -
10A 102/2013

právu žalobce. Chyba v katastru nemovitostí byla způsobena obnovou operátu ke dni 2. 12. 1987. Při novém mapování z roku 1985 byla hranice pozemku zaměřena podle skutečného užívání.

Při ústním jednání dne 26. 2. 2014 žalobce opravil návrh na vydání rozsudku tak, aby bylo žalovanému uloženo rozhodnout o jeho podnětu ze dne 1. 4. 2013 ve lhůtě 60 dnů.

Žalovaný navrhl zamítnutí žaloby. Uvedl, že podmínky pro vyhovění žalobě nejsou splněny. Podání specifikované v žalobě bylo adresováno Zeměměřickému a katastrálnímu inspektorátu v Českých Budějovicích a tomu také bylo žalovaným předloženo. Již z toho důvodu nemůže být žalovaný nečinný. První podání žalobce došlo žalovanému dne 20. 12. 2013, které bylo považováno za nejasné, protože před žalovaným neprobíhalo žádné řízení, ve kterém by žalobce měl postavení účastníka. Nejasnost podání se nepodařilo odstranit ani k výzvě žalovaného. Další podání z 19. 3. 2013 bylo nahlédnuto jako podnět podle § 80 správního řádu a takto předloženo Zeměměřickému a katastrálnímu inspektorátu v Českých Budějovicích.

Dne 9. 1. 2013 žalobce podal podnět ve smyslu § 42 správního řádu a ten byl vyřízen dne 1. 2. 2013. Žalobce reagoval dalším podáním, které bylo předáno oddělení metodiky a kontroly Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, a to jej vyřídilo sdělením, v němž bylo reagováno na žalobcovu stížnost. Ohledně dalších podání se žalobci dostalo informace o tom, že následující obdobná obsahově nespecifikovatelná podání budou zakládána.

Dne 1. 4. 2013 bylo učiněno podání v záležitosti nečinnosti ve věci návrhu na opravu chyb a žádost o informace. Toto podání bylo vyřízeno dne 23. 4. 2013. Katastrální úřad i katastrální pracoviště obdržely od roku 1988 řadu podání žalobce vztahujících se k nemovitostem v k. ú. Týn nad Vltavou a Třitim, ohledně kterých bylo vedeno několik správních řízení o opravě chybných údajů katastru, v jejichž rámci byla správnost údajů a jejich soulad s údaji v listinách přezkoumána, o věci bylo vždy pravomocně rozhodnuto a ve většině případů byla rozhodnutí podrobena přezkumu na základě řádných i mimořádných opravných prostředků. Současný stav údajů katastru je s výroky těchto rozhodnutí v souladu. Uzavírá se, že žalobce ohledně jím vlastněných nemovitostí podal k datu podání vyjádření přibližně 100 podání. Tato podání jsou označena jako nejasná, obsahem jsou neustále se opakující otázky, a proto bylo žalobci sděleno, že na jeho další podněty, které nebudou obsahovat žádné nové skutečnosti a nebudou mít stanovené náležitosti, nebude reagováno a budou zakládána do spisu.

Žalobce k žalobě doložil podání z 25. 5. 2014 adresované Zeměměřickému a katastrálnímu inspektorátu v Českých Budějovicích označené jako nečinnost ve věci návrhu na opravu chyby ze dne 5. 10. 1998, nečinnost ve věci neukončení zahájeného správního řízení a nečinnost ve věci podání návrhu na opravu chyb u parcely č. 2843/4 v k. ú. Třitim ze dne 1. 4. 2013. V podání se poukazuje na to, že byla částečně provedena oprava chyb lomových bodů u parcely č. 2843/4 v roce 1999. Další údaje zůstaly neopraveny. Dovozuje se, že fakticky po dobu 15 let je žalovaný a Zeměměřický a katastrální inspektorát v Českých Budějovicích nečinný a porušuje § 8 katastrálního zákona.

Dne 5. 10. 1998 je datováno sdělení žalobce vztahující se mimo jiné k projednávané parcele, u které při novém mapování došlo ke změně tvaru a nesprávnému plošnému údaji. Pokračování
- 3 -
10A 102/2013

Geometrický plán ze dne 30. 5. 1975 byl pořízen za účelem zaměření a rozdělení parcel č. 2843/2 a 2843/4.

Dne 27. 12. 1999 bylo vydáno oznámení o opravě chyby v katastru nemovitostí.

Žalobce dále doložil úřední záznam ze dne 8. 9. 2014 vztahující se k poskytnutí informací ohledně parcely č. 2843/4 v k. ú. Třitim.

Při ústním jednání žalobce předložil kupní smlouvu ze dne 25. 2. 1998 uzavřenou mezi obcí Žimutice a žalobcem o převodu ve smlouvě specifikovaných pozemků. Ke smlouvě je připojen geometrický plán ze dne 10. 12. 1997 ověřený katastrálním úřadem dne 4. 2. 1998.

Obecní úřad v Žimuticích dne 23. 10. 1998 podal sdělení v záležitosti řízení o vkladu.

Zemědělský a katastrální inspektorát v Českých Budějovicích žalobci dne 29. 6. 2012 sdělil, že mezi činnosti správy katastru patří opravy chyb, přičemž v záležitosti žalobce byly pro ten účel využity naměřené údaje dokumentované v měřickém náčrtu č. 11 z roku 1973. K opravě údajů došlo na žalobcovu žádost, oprava byla provedena a žalobci se o tom dostalo oznámení. Výměra 22 m byla opravou hranice převedena do parcel č. 2843/2 a č. 2843/4, které jsou ve vlastnictví žalobce.

Žalovaný soudu předložil spis, ve kterém je založen podnět podle § 42 správního řádu ze dne 6. 1. 2013 v záležitosti porušení vlastnického práva k nemovitosti č. 3484/3. Na toto podání bylo reagováno dne 1. 2. 2013 tak, že o průběhu hranice této parcely bylo vydáno dne 13. 6. 2003 rozhodnutí, které bylo v odvolacím řízení potvrzeno. Protože údaje evidované v katastru jsou v souladu s listinami založenými ve sbírce listin, nebyl shledán důvod k zahájení řízení z moci úřední.

Žalobce s prve uvedeným sděleným vyjádřil dne 21. 2. 2013 nesouhlas, ve kterém uvedl, že údaje o daném pozemku evidované v katastru nejsou správné, stejně jako je tomu u parcely č. 2843/4. Toto podání katastrální úřad vyřídil dne 18. 3. 2013, uvádí se, že podání žalobce z 9. 1. 2013 bylo vyřízeno v zákonné lhůtě a o nečinnost se nejedná.

Dne 1. 4. 2013 žalobce učinil podání v záležitosti nečinnosti ve věci návrhu na opravu chyby ze dne 5. 10. 1998. Toto podání se vztahuje k parcelám č. 2843/2 a č. 2843/4. V podání se uvádí, že žalovaný a nadřízený úřad jsou po dobu celých 15 let nečinní, což znamená, že žalobce nemůže nakládat s celou svou nemovitostí.

Dne 23. 4. 2013 bylo toto podání vyřízeno sdělením, ve kterém se uvádí, že podnět z 5. 10. 1998 byl posouzen jako návrh na opravu chyby v katastru nemovitostí, řízení o opravě bylo ukončeno rozhodnutím z 22. 3. 1999. Odvolání podání nebylo. Na hranici pozemkových parcel č. 2843/2 a č. 2843/4 byly opraveny všechny lomové body podle měřického náčrtu č. 11 kromě kontrolně zaměřených bodů. Není zřejmé, která část parcely č. 2843/4 měla být převedena jinému vlastníkovi. Parcela č. 2453/4 je vlastnictvím žalobce. Dne 20. 2. 2002 bylo vydáno rozhodnutí v záležitosti prve uvedené pozemkové parcely.

Podání žalobce ze dne 23. 4. 2013 ve věci nečinnosti je odůvodněno tím, že údaje v katastru jsou v rozporu s listinami. Pokračování
- 4 -
10A 102/2013

Dne 6. 5. 2013 byl proveden záznam do spisu, který byl se žalobcem projednán, kdy bylo sděleno, že podání žalobce neobsahuje žádné nové skutečnosti opodstatňující zahájení řízení o opravě chyby. Žalobce při tomto jednání uvedl, že chyby byly odstraněny pouze částečně.

Podání žalobce ze dne 19. 12. 2012 v záležitosti nečinnosti žalovaného se vztahuje k neprovedení opravy údajů ohledně parcely č. 2843/4. Stejný návrh byl uplatněn podáním z 5. 1. 2013, v němž je poukazováno na nevyřízení podnětu žalobce.

Žalovaný dne 14. 1. 2013 vyzval žalobce k doplnění podání, ze kterého není patrné, které věci se týká. Současně byl žalobce poučen o důsledcích přetrvání vad tohoto podání.

Žalobce sdělil, že podání se vztahuje k parcelám č. 2457 a č. 2843/4.

Katastrální úřad dne 25. 2. 2013 sdělil, že ani prve označeným sdělením nebylo upřesněno, kterého konkrétního řízení se má nečinnost týkat.

Ve věci nečinnosti katastrálního úřadu se žalobce dne 19. 3. 2013 obrátil na Zeměměřický a katastrální inspektorát, ve kterém vyjádřil názor, kde a jak chyby vznikly.

Poslední složka předložená žalovaným se vztahuje k vyřizování žádosti žalobce o informace a k vyřizování jím uplatněných stížností.

Krajský soud se věcí zabýval podle § 79 s. ř. s. a dospěl k závěru, že žaloba není důvodná.

Žalobní legitimace pro uplatnění ochrany proti nečinnosti správního orgánu je upravena § 79 s. ř. s. tak, že ten, kdo bezvýsledně vyčerpal prostředky, které procesní předpis platný pro řízení u správního orgánu stanoví k jeho ochraně proti nečinnosti správního orgánu, může se žalobou domáhat, aby soud uložil správnímu orgánu povinnost vydat rozhodnutí ve věci samé nebo osvědčení.

To znamená, že předpokladem pro uplatnění žaloby na ochranu proti nečinnosti je existence řízení, u kterého se předpokládá ukončení vydáním rozhodnutí či osvědčení a toto řízení není dosud ukončeno.

V souzené záležitosti žalobce dovozuje, že řízení bylo zahájeno jeho podnětem uplatněným podle § 42 správního řádu dne 1. 4. 2013, přičemž jedná se ve věci návrhu na opravu chyby z 5. 10. 1998, přičemž v tomto řízení byly projednávány chyby v údajích katastru ohledně pozemků č. 2843/2 a č. 2843/4. Řízení z roku 1998 je zapotřebí odlišit od podání učiněné žalobcem dne 1. 4. 2013, doručené katastrálnímu úřadu dne 3. 4. 2013.

Řízení zahájené na základě podání žalobce z 5. 10. 1998 bylo projednáno rozhodnutím ze dne 22. 3. 1999 pod č. j. OR-323/1998. Toto rozhodnutí je v právní moci a právě tímto rozhodnutím bylo řízení z roku 1998 ukončeno. Není tu proto žádné neukončené řízení z té doby. Skutečnost, že žalobce svým podáním ze dne 1. 4. 2013 projevuje názor, že nebyl opraven jeden ze zlomových bodů, neznamená, že řízení zůstalo neukončeno. Jestliže žalobce byl názoru, že takovou chybu je zapotřebí opravit, bylo zapotřebí využít opravné prostředky umožňující obranu proti rozhodnutí, které nahlíží jako nesprávné. Jestliže tak neučinil, nelze se nápravy vadného rozhodnutí domáhat prostřednictvím procesní ochrany proti nečinnosti Pokračování
- 5 -
10A 102/2013

správního orgánu. V souzené věci je proto zapotřebí vycházet z toho, že řízení zahájené na základě podání z 5. 10. 1998 je ukončeno a nejedná se o situaci, kdy podání by bylo vyřízeno pouze částečně a předmět rozhodování by zůstal nevyčerpán. Nutno poznamenat, že žalobou na ochranu proti nečinnosti se lze vydání rozhodnutí domáhat pouze ve lhůtě upravené § 80 odst. 1 správního řádu. Tato lhůta činí 1 rok ode dne, kdy marně proběhla lhůta stanovená zvláštním zákonem pro vydání rozhodnutí. Jestliže bylo řízení o opravě chyby v katastru nemovitostí ukončeno pravomocným rozhodnutím, pak žádné řízení neběží již od března 1999. Je rovněž zapotřebí vzít na zřetel, že přednost před využitím procesního prostředku na ochranu proti nečinnosti má právě žaloba proti rozhodnutí správního orgánu. Takové rozhodnutí bylo v roce 1999 vydáno a tímto rozhodnutím bylo řízení skončeno. Právní názor žalobce, že oprava hranic parcely č. 2843/4 nebyla plně provedena, byl právě tím důvodem, který žalobce měl vést k využití opravného prostředku ve formě odvolání, což se však nestalo. Nevyužití opravného prostředku nelze nahrazovat podáními v záležitosti nečinnosti správního orgánu.

Podání ze dne 1. 4. 2013 žalobce podřadil ustanovení § 42 správního řádu, přičemž nečinnost v záležitosti opravy chyby v katastru trvá po dobu 15 let. Soud vycházel z obsahu tohoto podání, ze kterého vyplývá, že zůstalo neskončeno řízení z roku 1998, jde tudíž o podání, které je podnětu ve smyslu § 42 správního řádu podřaditelné, protože žalobce se jím domáhá pokračování řízení z úřední moci. V důsledku takového podání ještě není zahájeno žádné řízení, což znamená, že neběží žádné řízení, jehož výsledkem by mělo být vydání rozhodnutí. Nutno poznamenat, že toto žalobcovo podání bylo dne 23. 4. 2013 vyřízeno. Pro věc však je rozhodné, že neběží žádné řízení, jehož výsledkem by mělo být rozhodnutí, a proto předpoklad o probíhajícím řízení ve smyslu § 79 s. ř. s. splněn není. Podmínky pro využití žaloby na ochranu proti nečinnosti správního orgánu proto splněny nejsou.

Shodná situace by vyvstala i tehdy, kdyby podání bylo nahlíženo jako stížnost na postup správního orgánu, protože žalobcovo podání z 1. 4. 2013 bylo vyřízeno písemným sdělením, vyřizování stížností však podřaditelné žalobě na ochranu proti nečinnosti správního orgánu není.

Z toho, co bylo uvedeno, soud uzavírá, že tu neběží žádné řízení o opravě chyby v katastru nemovitostí ohledně hranice pozemkových parcel č. 2843/2 a č. 2843/4 v k. ú. Třitim, a proto nejsou splněny požadavky § 79 s. ř. s. pro uplatnění takové žaloby. Proto žaloba důvodná není.

Argumentací dovozující, že ohledně konkrétní parcely jsou v katastru evidovány chybné údaje, se soud nezabýval, protože jedná se o výhrady věcné povahy, které nelze posuzovat v řízení o žalobě na ochranu proti nečinnosti. V tomto řízení soud výlučně hodnotí, běží-li správní řízení a to není předepsaným způsobem ukončeno.

Vzhledem k těmto důvodům krajský soud podle § 81 odst. 3 s. ř. s. žalobu zamítl.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 1 s. ř. s. a vychází ze skutečnosti, že úspěšnému žalovanému nevznikly v řízení žádné náklady přesahující rámec jeho administrativní činnosti.

Poučení:

Pokračování
- 6 -
10A 102/2013

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou (více) vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

Krajský soud v Českých Budějovicích

dne 26. února 2014

Předsedkyně senátu:

JUDr. Věra Balejová v. r.

Za správnost vyhotovení: Sládková Blanka