62 A 61/2015 - 35Usnesení KSBR ze dne 23.04.2015

62A 61/2015-35

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Davida Rause, Ph.D. a soudců Mgr. Kateřiny Kopečkové, Ph.D. a Mgr. Petra Šebka v právní věci žalobce: K. K., zastoupený Mgr. Kateřinou Odehnalovou, advokátkou se sídlem Vinohrady 45, Brno, proti žalovanému: Policie České republiky, Krajské ředitelství Policie Zlínského kraje, se sídlem J. A. Bati 5637, Zlín, o žalobě proti nezákonným zásahům,

takto:

I. Žaloba se v části, v níž se žalobce domáhá určení, že zajištění žalobce provedené dne 31. 3. 2015 v 17:00 hod. v Kroměříži je nezákonné, vylučuje k samostatnému projednání.

II. Žaloba s e v části, v níž se žalobce domáhá určení toho, že zadržení řidičského průkazu žalobce dne 31. 3. 2015 na základě oznámení ze dne 31. 3. 2015, č. j. KRPZ-34599-1/PŘ-2015-150813, bylo nezákonné, a v níž žalobce požaduje, aby soud uložil žalovanému povinnost zdržet se porušování žalobcova práva a vydat žalobci řidičský průkaz zadržený dne 31. 3. 2015, odmítá.

III. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o žalobě v té části, v níž se žalobce domáhá určení toho, že zadržení řidičského průkazu žalobce dne 31. 3. 2015 na základě oznámení ze dne 31. 3. 2015, č. j. KRPZ-34599-1/PŘ-2015-150813, bylo nezákonné, a v níž žalobce požaduje, aby soud uložil žalovanému povinnost zdržet se porušování žalobcova práva a vydat žalobci řidičský průkaz zadržený dne 31. 3. 2015.

IV. Žalobci se vrací z účtu Krajského soudu v Brně soudní poplatek v částce 3000 Kč.

Odůvodnění:

Žalobou na ochranu před nezákonným zásahem podle § 82 a násl. zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále též „s. ř. s.“), podanou u Krajského soudu v Brně se žalobce domáhá určení toho, že zadržení řidičského průkazu žalobce dne 31. 3. 2015 na základě oznámení ze dne 31. 3. 2015, č. j. KRPZ-34599-1/PŘ-2015-150813, bylo nezákonné, a požaduje, aby soud uložil žalovanému povinnost zdržet se porušování žalobcova práva a vydat žalobci řidičský průkaz zadržený dne 31. 3. 2015 na základě oznámení ze dne 31. 3. 2015, č. j. KRPZ-34599-1/PŘ-2015-150813. Toutéž žalobou se žalobce domáhá určení, že zajištění žalobce provedené dne 31. 3. 2015 v 17:00 hod. v Kroměříži je nezákonné.

Žalobce zároveň požadoval, aby soud zatímně upravil poměry účastníků pro hrozící vážnou újmu a předběžným opatřením uložil žalovanému vydat žalobci řidičský průkaz.

I.

Podle § 39 odst. 2 s. ř. s. směřuje-li jedna žaloba proti více rozhodnutím, může předseda senátu usnesením každé takové rozhodnutí vyloučit k samostatnému projednání, není-li společné řízení možné nebo vhodné. Citované ustanovení je podle názoru soudu analogicky použitelné i v řízení o ochraně před nezákonným zásahem, pokynem nebo donucením správního orgánu.

V daném případě žalobce jednou žalobou brojí proti dvěma zásahům, které považuje za nezákonné (zadržení řidičského průkazu a svoje zajištění). Soud přitom dospěl již v této fázi řízení k závěru, že žaloba ve vztahu k oběma zásahům může mít různý procesní osud. Není proto vhodné, aby o žalobě proti oběma zásahům bylo vedeno společné řízení. Vzhledem k tomu bylo rozhodnuto o vyloučení žaloby v části, v níž se žalobce domáhá určení, že zajištění žalobce provedené dne 31. 3. 2015 v 17:00 hod. v Kroměříži je nezákonné, k samostatnému projednání.

II.

Pokud jde o část žaloby, v níž se žalobce domáhá určení nezákonnosti zadržení jeho řidičského průkazu a toho, aby soud uložil žalovanému povinnost řidičský průkaz žalobci vrátit, tak tu soud shledal nepřípustnou.

Podle § 85 s. ř. s. je žaloba na ochranu před nezákonným zásahem nepřípustná, lze-li se ochrany nebo nápravy domáhat jinými právními prostředky; to neplatí v případě, domáhá-li se žalobce pouze určení, že zásah byl nezákonný.

Podle § 118b odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), je policista oprávněn z důvodů uvedených v § 118a odst. 1 písm. a) až h) tohoto zákona zadržet řidičský průkaz. Po zadržení řidičského průkazu oznámí policista bez zbytečného odkladu zadržení řidičského průkazu registru řidičů, u zahraničních řidičů příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.

Podle odst. 4 tohoto ustanovení policie písemně oznámí zadržení řidičského průkazu obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, v jehož územním obvodu k zadržení řidičského průkazu došlo; oznámení odešle spolu se zadrženým řidičským průkazem bez zbytečného odkladu, nejpozději následující pracovní den po dni zadržení řidičského průkazu. U řidiče, který nemá na území České republiky bydliště, trvalý pobyt nebo přechodný pobyt, zašle policie zadržený řidičský průkaz obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa spáchání přestupku, který jej neprodleně zašle příslušnému orgánu státu, který řidičský průkaz vydal.

Podle § 118c odst. 1 zákona o silničním provozu obecní úřad obce s rozšířenou působností do 5 pracovních dnů ode dne doručení oznámení o zadržení řidičského průkazu podle § 118b tohoto zákona zahájí řízení, na základě něhož lze rozhodnout o zadržení řidičského průkazu do doby pravomocného rozhodnutí o přestupku nebo o trestném činu; jde-li o podezření ze spáchání trestného činu, zahájí řízení po předchozím souhlasu státního zástupce. Rozhodl-li obecní úřad obce s rozšířenou působností o zadržení řidičského průkazu, oznámí to bez zbytečného odkladu obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému k vedení registru řidičů držitele řidičského oprávnění a postoupí mu zadržený řidičský průkaz k úschově.

Podle odst. 2 tohoto ustanovení obecní úřad obce s rozšířenou působností vrátí zadržený řidičský průkaz bez zbytečného odkladu jeho držiteli, jestliže a) nerozhodne o zadržení řidičského průkazu podle odstavce 1 tohoto ustanovení, b) v pravomocně skončeném řízení o skutku, pro který byl řidičský průkaz zadržen, nebyl uložen trest nebo sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel.

Jak uvedl Nejvyšší správní soud v rozsudku ze dne 16. 11. 2011, sp.zn. 5 As 82/2010, dostupném na www.nssoud.cz, „přestože § 118c odst. 1 zákona o silničním provozu nestanoví důvody, pro které lze rozhodnout o zadržení řidičského průkazu, s ohledem na systematiku zákona o silničním provozu lze konstatovat, že příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností je oprávněn rozhodnout o tomto opatření v těch případech, kdy došlo k předchozímu zadržení řidičského průkazu policistou na místě a příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností bylo doručeno oznámení o zadržení řidičského průkazu policistou podle § 118b. Vzhledem k tomu, že policista je oprávněn podle § 118b odst. 1 zákona o silničním provozu zadržet řidičský průkaz na místě pouze z důvodů taxativně uvedených v § 118a odst. 1 písm. a) až h) zákona o silničním provozu, je třeba § 118c odst. 1 zákona o silničním provozu vykládat tak, že obecní úřad obce s rozšířenou působností je oprávněn rozhodnout o dalším zadržení řidičského průkazu do doby pravomocného rozhodnutí o přestupku nebo o trestném činu také pouze za předpokladu, že byl splněn alespoň jeden z taxativně uvedených důvodů pro zadržení řidičského průkazu policistou podle § 118a odst. 1 písm. a) až h) ve spojení s § 118b odst. 1 zákona o silničním provozu“.

Z uvedeného je zřejmé, že příslušný obecní úřad v řízení podle § 118c zákona o silničním provozu zjišťuje, zda byl policista oprávněn řidičský průkaz zadržet, tj. zda existovaly v době zadržení řidičského průkazu policistou důvody taxativně uvedené v § 118a odst. 1 písm. a) až h) zákona o silničním provozu. Obecní úřad obce s rozšířenou působností tedy posuzuje, zda bylo zadržení řidičského průkazu provedeno v souladu se zákonem. V tomto řízení je obecní úřad podle § 50 odst. 3 správního řádu z roku 2004 povinen zjistit všechny rozhodné okolnosti svědčící ve prospěch i v neprospěch držitele řidičského průkazu. Rozhodnutí o zadržení řidičského průkazu přitom není vyloučeno ze soudního přezkumu (srov. rozsudek rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 8. 12. 2009, sp. zn. 7 As 69/2008, publikované ve Sb. NSS pod č. 1996/2010).

V daném případě žalovaný uvedl, že oznámení o zadržení žalobcova řidičského průkazu bylo zasláno Městskému úřadu v Kroměříži dne 31. 3. 2015 a městský úřad dne 3. 4. 2015 zaslal žalobci oznámení o zahájení řízení o zadržení řidičského průkazu. Podle žalovaného bylo toto oznámení žalobci doručeno dne 8. 4. 2015.

Z § 85 s. ř. s. je zřejmé, že žaloba na ochranu před nezákonným zásahem, pokynem nebo donucením připadá úvahu toliko tehdy, nelze-li se ochrany domoci jiným způsobem (jiným institutem). Teprve v případě, kdy žádný jiný institut v úvahu nepřipadá, lze podat žalobu na ochranu před nezákonným zásahem. V daném případě, kdy se žalobce domáhá u soudu ochrany před nezákonným zásahem spočívajícím v zadržení řidičského průkazu, mohou být jeho práva saturována v řízení před obecním úřadem podle § 118c zákona o silničním provozu, event. prostřednictvím žaloby podle § 65 s. ř. s. Vzhledem k tomu, že se podanou žalobou žalobce nedomáhá pouze určení, že tento zásah byl nezákonný, nelze jinak, než jeho žalobu v této části považovat za nepřípustnou.

Podle § 46 odst. 1 písm. d) s. ř. s. nestanoví-li tento zákon jinak, soud usnesením odmítne návrh, jestliže je návrh podle tohoto zákona nepřípustný.

Podaná žaloba je tedy v této části nepřípustná. Vzhledem k tomu se nemohl soud žalobou zabývat věcně, ale musel ji odmítnout podle § 46 odst. 1 písm. d), § 85 s. ř. s.

Za tohoto stavu soud nerozhodoval o žalobcově návrhu na vydání předběžného opatření, neboť ten se vztahoval k té části žaloby, která byla shledána nepřípustnou a odmítnuta. Soud pouze dodává, že pokud by bylo zadržení žalobcova řidičského průkazu následně shledáno nezákonným (ať už správním orgánem nebo správním soudem), je žalobce oprávněn k nahrazení újmy, která mu v důsledku nezákonného zadržení vznikla, použít institutů zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád).

III.

O nákladech řízení o žalobě v části, v níž se žalobce domáhá určení nezákonnosti zadržení jeho řidičského průkazu a toho, aby soud uložil žalovanému povinnost řidičský průkaz žalobci vrátit, rozhodl soud podle § 60 odst. 3 s .ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li žaloba odmítnuta.

IV.

Podle § 10 odst. 3 poslední věty zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, soud vrátí z účtu soudu zaplacený poplatek, byl-li návrh na zahájení řízení před prvním jednáním odmítnut. V daném případě byla žalobcova žaloba v části odmítnuta, a proto soud žalobci vrátil odpovídající část zaplacených soudních poplatků (2000 Kč za žalobu proti nezákonnému zásahu spočívajícímu v zadržení řidičského průkazu a 1000 Kč za předběžné opatření, o němž soud nerozhodoval).

Poučení:

Proti výroku I. tohoto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné (§ 53 dst. 3 s. ř. s.).

Proti výroku II., III. a IV. tohoto usnesení lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou (více) vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1s . ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

V Brně dne 23. 4. 2015

Za správnost vyhotovení: JUDr. David Raus, Ph.D.,v.r. Romana Lipovská předseda sená tu